Una sentència de l’Audiència Nacional a partir d’una denuncia de CGT obliga a Caixabank a implantar un registre horari de jornada per a tota la plantilla

reloj-irregularCGT ha aconseguit a l’Audiència Nacional un ACORD JUDICIAL amb Caixabank, tenint el mateix per a CGT la consideració de SENTÈNCIA FERMA.

Paràgrafs íntegres de l’Acord Judicial:
«Las partes se comprometen a iniciar un proceso de negociación para la implantación de un registro de jornada para la totalidad de la plantilla que se iniciará en el plazo máximo de 15 días y que deberá concluir antes del 30 de abril de 2017.
Las partes demendantes aceptan sin perjuicio de reservarse el derecho de ejercitar las acciones oportunas transcurrido dicho plazo si no se ha alcanzado acuerdo»

La literalitat dels paràgrafs de l’acord judicial anteriorment reproduït serà interpretada per la plantilla amb la llibertat, maduresa i capacitat crítica que cadascun posi en la seva interpretació.

Per a CGT, amb maduresa sindical, amb capacitat crítica i, amb llibertat i legalitat, la interpretació no és una altra que, després d’aquest procés de negociació amb la RLT, i arribats al 30 d’abril com a data límit, a partir de l’1 de maig (coincidentment amb el dia del treballador) i en base i amb la modalitat i compromisos que s’acordin, Caixabank ha d’implantar el REGISTRE HORARI DE JORNADA PER A TOTA LA PLANTILLA.

Para CGT, aquest acord necessàriament ha de contenir una premissa bàsica, necessària i que constitueixi una línia vermella que no es pot superar: “reflectir a la base del seu text que l’acord dimana del compliment de la legalitat vigent en matèria de registre de jornades, d’hores extres i de la seva compensació i, amb referència expressa als seus articulats. Llegeixi’s, ESTATUT DELS TREBALLADORS I CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI.”

La CGT, ha iniciat aquest procés en solitari, encara que en última instància alguns sindicats s’han sumat amb honestedat i professionalitat i, uns altres, ho han fet per purs motius electoralistes, propagandístics i de fals orgull de “majoritaris”.

Però, algun d’ells ha anat més enllà i Sempre Egoistament Confonen Poder i Bel·ligerància per mentir descaradament; doncs és absolutament fals i, per a CGT menyspreable, confirmat a més per la pròpia entitat a aquest sindicat, que el dia 22 de novembre se signés en algun jutjat una acta en la qual s’arribés a un acord en els mateixos termes que l’acord judicial reproduït, i amb representació d’aquesta i aquest sindicat que dóna aquesta falsa notícia.

La CGT, podent haver anat a judici, no ho ha fet (la decisió era només de CGT) i donant mostres de responsabilitat, d’un alt compromís amb la plantilla, abandonant un llarg camí judicial i amb l’aval d’un alt tribunal com és l’Audiència Nacional, signa aquest document.

El treball precís i coherent de la CGT continua perquè aquest ACORD JUDICIAL sigui des de ja una realitat palpable per a tots els companys i traduir-ho en una eina útil per a la plantilla enfront de la voraç pressió comercial de Caixabank i els postulats a curt plaç dels seus comandaments intermedis, pressió que s’ha traduït en que la major part dels companys i companyes hagin hagut de realitzar hores extraordinàries durant anys sense control ni compensació; i amb els majoritaris i les seves desenes de milers d’hores sindicals mirant cap a un altre costat.

Arribat el dia 30 d’Abril sense un acord satisfactori per a la plantilla, sense dates fixes per a l’inici de la implantació d’un “registre de jornada per a la totalitat de la plantilla” (llegeixi’s acord) i amb les premisses d’incorporació en el mateix de la filosofia de la legislació laboral aplicable i, per descomptat, sense pròrrogues com fan en altres entitats, CGT TORNARÀ A L’AUDIÈNCIA NACIONAL PER DENUNCIAR EL SEU INCOMPLIMENT.

El compliment de l’acord permetrà de ben segur una major implicació professional de la plantilla i una millorança importantíssima de la vida laboral i familiar; podent conciliar-la segons els nostres desitjos i no segons els desitjos del negoci.

I TOT AVALAT PER UN ACORD EN UNA INSTÀNCIA JUDICIAL DEL MÉS ALT NIVELL.

CGT EN LLUITA

FESIBAC-CGT
http://fesibac.org/2016/11/26/conseguido-registro-la-jornada/