Reformes laborals i Acords socials. Decàleg dels anys 70 fins a l’actualitat.

Ni un pas enrere, prou retallades. Vaga General !

DÈCADA DELS

ANYS SETANTA

• Octubre de 1977. – Tots els partits polítics amb representació parlamentària

signen el Pacte de la Moncloa. L’acord va comptar amb el suport de CCOO i el rebuig d’UGT i de CEOE.

• Desembre de

1979. – Es signa l’Acord Bàsic Interconfederal amb l’oposició de CCOO. El text estableix les bases de l’Estatut dels

Treballadors i introdueix la negociació dels salaris amb el referent d’IPC previst pel Govern.

DÈCADA DELS

ANYS VUITANTA

• Gener de 1980. – S’aprova l’Acord Marc Interconfederal (inclosa USO), amb

l’oposició de CCOO, en el qual es pacta moderació salarial a canvi de reducció de jornada.

• Juny de

1981. – Es signa l’Acord Nacional d’Ocupació, pel qual el Govern es compromet a crear 350.000 llocs de treball a

canvi de moderació salarial.

• febrer de 1983. – Mesos després del triomf electoral del PSOE, se signa l’Acord

Interconfederal que estableix la jornada laboral de 40 hores setmanals i 30 dies de vacances a canvi de moderació

salarial.

• Octubre de 1984. – El Govern, UGT i la patronal signen l’Acord Econòmic i Social, que permet

diverses modalitats de contractació temporal amb l’objectiu d’incentivar la creació d’ocupació.

• Juliol de

1985. – Reformes paramètriques i sistèmiques de les pensions a Espanya, afavorides pel Govern socialista, passant el

període de càlcul de la pensió de dos a vuit anys.

• Desembre de 1988. – El Pla d’Ocupació Juvenil que

abaratia l’acomiadament i introdueix els contractes temporals per a joves treballadors és retirat davant l’èxit de la vaga

general convocada en contra.

DÈCADA DELS

ANYS NORANTA

• abril de 1992. – El Consell de Ministres aprova el decret-llei de reforma del

mercat laboral que retalla les ajudes per desocupació i eleva de sis mesos a un any del període mínim de cotització necessari

per cobrar l’atur.

• Juny de 1994. – Entra en vigor la reforma laboral promoguda pel Govern socialista. Les noves

mesures suposen una flexibilització de la normativa de contractació i negociació col • lectiva. El text legal crea un nou

contracte d’aprenentatge denominat popularment «contracte escombraries».

• abril de

1995. – El Congrés dels Diputats aprova el Pacte de Toledo relatiu al «anàlisi dels problemes estructurals del

sistema de seguretat social i de les principals reformes que hauran escometre».

• Gener de

1996. – Acord per a la solució extrajudicial de conflictes laborals, mecanismes d’arbitratge al marge dels

tribunals.

• octubre de 1996. – Després del triomf del PP a les eleccions generals, el Govern i els

sindicats signen un acord, al qual no se suma la CEOE, que garanteix el sistema de protecció social públic i el poder

adquisitiu de les pensions fins al 2001 , el període de càlcul per a la pensió va passar de 8 a 15 anys.

• Novembre de

1996. – L’Acord per a l’Ocupació i la Protecció Social Agraris, signat pel Govern i els sindicats UGT i CCOO,

substitueix el Pla d’Ocupació Rural (PER).

• abril de 1997. – Tots els agents socials aproven l’Acord

per a l’Estabilitat de l’Ocupació i la Negociació Col • lectiva, que crea el contracte de foment de l’ocupació indefinida per

a joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i minusvàlids, així com per la conversió dels contractes temporals a

fixos, amb un cost per acomiadament improcedent de 33 dies.

PRIMERA DÈCADA DEL SEGLE XXI
• Març de

2001. – El Govern aprova per decret-llei una reforma laboral que amplia l’ús del contracte de foment creat el 1997 i

del contracte de formació. S’estableix una indemnització de 8 dies per als contractats temporals acomiadats de forma

improcedent.

• abril de 2001. – En desplegament del Pacte de Toledo, CCOO, Organitzacions empresarials i

Govern popular signen l’Acord per a la millora i desenvolupament del Sistema de Protecció Social.

• Maig de

2002. – El Govern aprova un decret-llei de reforma del sistema de protecció per desocupació, conegut popularment com

«decret». La reforma laboral, contestada amb la vaga general del 20 de juny, és modificada l’octubre al Congrés amb canvis

que eliminen alguns dels seus aspectes.

• Juliol de 2004. – Declaració per al Diàleg Social,

Govern i agents socials.

• Desembre de 2004. – III Acord sobre Solució Extrajudicial de Conflictes

Laborals.

• Febrer de 2006. – IV Acord nacional de formació.
• Maig de

2006. – El Govern, la patronal i els sindicats aproven la primera reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero

amb l’objectiu de reduir la temporalitat i rebaixar les cotitzacions socials dels empresaris.

• Juliol de

2006. – Acord sobre Mesures en matèria de Seguretat Social, Govern i la resta.

• Febrer de

2007. – Acord Interconfederal per a la negociació col • lectiva 2007.

• Desembre de

2007. – Pròrroga fins al 2008 de l’Acord Interconfederal per a la negociació col • lectiva.

• Febrer de

2009. – IV Acord sobre solució extrajudicial de conflictes laborals.

SEGONA DÈCADA DEL SEGLE XXI
• El 9 de

febrer de 2010. – Les patronals CEOE i CEPYME i els sindicats UGT i CCOO signen l’Acord per a l’Ocupació i la

Negociació Col • lectiva 2010-2012, que fixa una pujada salarial de fins a l’1% el 2010, d’entre el 1 i el 2% el 2011 i entre

el 1,5 i el 2,5% per al 2012.

• El 16 de juny de 2010. – El Govern aprova mitjançant decret llei una reforma

laboral que facilita l’ús de l’acomiadament objectiu a les empreses en una situació econòmica difícil. A més es generalitza

l’ús del contracte de foment de l’ocupació estable (indemnitzat amb 33 dies, enfront dels 45 d’un fix

ordinari).

• El 28 de gener de 2011. – El Govern i els agents socials arriben a un acord per reformar les

pensions, s’amplia l’edat de jubilació fins als 67 anys i s’augmenta el període de càlcul de la base de cotització de 15 a 25

anys.

• El 2 de febrer de 2011. – El Govern, CEOE i CEPYME, CCOO i UGT signen l’Acord Econòmic i

Social, pel creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions. • El 10 de juny de 2011. – Davant la manca

d’acord entre patronal i sindicats, el Consell de Ministres aprova el projecte de llei de reforma de la negociació col •

lectiva que redueix els terminis màxims de renovació dels convenis, estableix l’arbitratge per quan no hi ha acord i dóna més

protagonisme al conveni d’empresa que al provincial en matèria de salaris, jornada, funcions i trasllats.

• El 10 de

gener de 2012. – Sindicats i patronal traslladen al Govern un document amb els acords parcials aconseguits per a una

reforma laboral, que inclou la supressió d’alguns festius, però sense que hi hagi consens per als assumptes fonamentals que

l’Executiu vol canviar ( contractació, acomiadament i flexibilitat interna).

• El 25 de

gener de 2012. – CEOE, CEPYME, UGT i CCOO signen el II Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col • lectiva

2012-2014, que fixa una pujada salarial de fins al 0,5% el 2012 i el 0,6 % el 2013 i 2014, amb possibilitat de revisió a

l’alça, però sense que les retribucions arribin a incrementar tant com la inflació.

• El 7 de

febrer de 2012. – Patronal i sindicats subscriuen el V Acord sobre solució autònoma de conflictes laborals, que dóna

un major protagonisme a la mediació i arbitratge d’àmbit estatal i escurça els terminis d’aquests

procediments.

• El 10 de febrer de 2012. – La nova reforma laboral, que ha estat aprovada per decret llei pel

Partit Popular, abarateix l’acomiadament a 33 dies per any treballat. A més, hi haurà bonificacions per contractar a menors

de 30 anys i a aturats de llarga durada.