Marktel València: Els tribunals comencen a pronunciar-se

El proper 11 de novembre se celebra a València el primer dels judicis per les recents agressions als treballadors i la repressió sindical que es ve produint en aquesta empresa.

CGT recorda que el Grup Marktel pertany al Marquès de Vivanco i és un grup d’empreses que fonamentalment es dediquen a l’activitat de telemàrqueting o Contact Center.

Té múltiples societats vinculades per poder subvencionar i obtenir ajuts de diferents organismes públics. Intenta utilitzar una mena de disfressa humanitari en algunes de les seves empreses, malgrat ser sens dubte la pitjor empresa del sector en condicions laborals de la seva plantilla i de respecte als drets dels treballadors i els seus representants.

Recordem breument el que s’està vivint actualment a València entre CGT i aquesta societat i que demà 11 de novembre començarà a dilucidar en els tribunals.

Tot arrenca de la legítima negativa de les nostres representants del Comitè de Marktel Teleservicios SL a València en signar l’esmena del conveni col·lectiu a l’abril de 2015 que va requerir la Generalitat Valenciana per registrar i publicar l’esmentat conveni col·lectiu.

L’oposició de les nostres representants es basa en el contingut d’un conveni col·lectiu d’empresa amb pitjors condicions laborals que el conveni col·lectiu de sector. Per desgràcia, aquesta tècnica jurídica és habitual i familiar des del canvi de l’esquema de la negociació col·lectiva amb les successives reformes laborals, especialment la de 2012.

Com l’empresa, tot i ser un conveni en tot cas extraestatutario (per la no signatura del mateix per les nostres representants), seguia aplicant el nociu conveni d’empresa, vam iniciar la via jurídica perquè s’apliqués a la companyia el conveni col·lectiu de sector ( contact center) amb data del 16 juny 2015.

CGT, un dels sindicats amb la condició de més representatiu a nivell estatal en el sector de Contact Center, ha negociat tots els convenis sectorials, quedant-se, a la nostra opinió, lluny d’un conveni col·lectiu que garanteixi plenament unes bones condicions. No obstant aquest conveni col·lectiu, avalat per la patronal del sector, UGT i CCOO no en té prou a Marktel que vol un altre infinitament més nociu que estableix una congelació salarial fins a l’any 2018, retalla descansos, atempta contra la conciliació de la vida personal i laboral , retalla drets sindicals i flexibilitza al màxim les condicions laborals atemptant greument contra els drets dels seus treballadors.

La postura de CGT a Marktel, impedint que l’estratègia empresarial tirés endavant, va tenir ràpides conseqüències. Immediatament després es deslliga la conducta antisindical del Grup Marktel; produint-se la sanció del nostre representant unitari en Marktel Serveis telefònics SA Fran Tribaldos, i l’acomiadament de la nostra delegada a Marktel Teleservicios SL Josefa Vañó usant per a això un detectiu, amb la possible violació de drets fonamentals, entre altres actuacions dissuasòries de la mobilització i acció sindical.

Aquesta repressió sindical de Marktel no és nova, ja que és una empresa explotadora que històricament s’ha caracteritzat per la violació dels drets dels seus treballadors i l’eliminació dels representants sindicals que li porten la contrària. No només han atacat a CGT, sinó que històricament han tingut problemes amb tots els sindicats que no han doblat el genoll davant dels interessos de l’empresa. Avalant les nostres tesis, adjuntem a aquesta notícia escrits d’UGT i de CCOO a això.

Després d’aquest primer encaixada per part de l’empresa, ve la resolució de 30 de juny de 2015 de la Generalitat Valenciana que arxiva definitivament el Conveni Col·lectiu d’empresa per la manca de signatures dels nostres representants. Aquesta resolució de la Generalitat va obrir la caixa dels trons contra CGT.

És en aquest moment quan s’inicia tot el mecanisme per revocar als nostres representants tant del Comitè d’Empresa de Martkel Serveis telefònics SA i Marktel Teleservicios S.L. Tot això va venir «amanit» amb la recurrent aparició de pamflets d’una suposada associació de treballadors de Marktel amb uns termes ofensius i clarament antisindicals. Aquesta és una de les conductes habituals de l’empresa; la discriminació i el tracte desigual: mentre que als nostres representants se’ns nega el dret a l’acció sindical es consenteix el repartiment i difusió d’aquests pèssims pamflets.

Tot això s’emmarca en un clima de por i terror imposat a l’empresa amb l’objectiu d’acabar amb el sindicalisme de classe que en Marktel actualment representa CGT.

A tall d’exemple, a part de la sanció i acomiadament dels delegats de CGT, l’empresa, a través de diversos subterfugis, ha impulsat una campanya contra els delegats de CGT que ha inclòs insults i desqualificacions en les xarxes socials, amenaces personals als treballadors, i fins i tot una concentració davant de CGT organitzada per l’empresa, que va facilitar permisos retribuïts als treballadors perquè poguessin anar a protestar contra la CGT. Alguns dels treballadors que es van negar a participar en aquesta concentració van ser sancionats amb 3 mesos d’ocupació i sou. És impossible recopilar aquí tots els episodis de coacció contra els delegats i delegades de CGT, que malgrat tot segueixen aguantant estoicament davant de totes aquestes pràctiques.

Aquesta situació no és el millor marc de reflexió per celebrar assemblees revocatorias. Les nostres representants de Marktel S.L. (on tenim la majoria) defensen i acorden amb la resta del comitè presidir l’assemblea revocatòria com l’última competència que els reconeix l’Estatut dels Treballadors. Doncs bé, el dia de la votació la part del Comitè que no pertany a CGT munta amb les treballadores revocantes una taula paral·lela amb els seus corresponents integrants. El resultat final de les mateixes és que en l’assemblea presidida per les nostres representants surt NO a la revocació i en l’assemblea presidida per les revocantes, CSIF i els delegats que diuen representar UGT, surt el SÍ a la revocació.

És vergonyós que els delegats d’aquestes dues organitzacions sindicals s’hagin deixat manipular per l’empresa Marktel i hagin estat utilitzades com a ariet contra CGT i, per tant, a favor de la retallada dels drets laborals. El suport de la resta de membres del Comitè a l’empresa és inequívoc. La setmana després d’aquesta assemblea revocatòria es va registrar per la seva part un escrit per intentar avalar el Conveni Col·lectiu de Marktel i instaurar la precarietat més absoluta per als treballadors d’aquesta empresa a València fins a l’any 2019.

Després de l’assemblea revocatòria, tal com hem dit, es presenta la documentació de tot el procés davant l’autoritat laboral, donant-nos la raó la Generalitat a CGT per conte aquella entén que s’ha incomplert l’acord del comitè de la totalitat dels seus integrants en el sentit que les nostres representants havien de presidir la mateixa. Doncs bé, l’actuació de l’empresa en el mateix marc de falta de prudència i en clar abús de dret ha estat negar la condició de representants a les nostres companyes en tots els seus drets, desobeint la resolució de l’autoritat laboral. A part de l’empresa, la complicitat de CSIF també aquí ha estat vergonyosa, ja que, tot i que la Generalitat Valenciana no ha donat per bona l’assemblea revocatòria, aquest «sindicat» compinchado amb l’empresa ha actuat com si els delegats de CGT estiguessin revocats i han plantejat un judici que se celebrarà el proper 11 de novembre tractant d’anul·lar la decisió de la Generalitat Valenciana. Els que diuen representar UGT han actuat igual de malament, però el seu sindicat es desvincula d’aquests pocavergonyes. La mateixa UGT deixa clar que aquests només volen beneficiar l’empresa en l’escrit adjunt a aquesta notícia.

En aquesta situació ens trobem a l’espera del judici que se celebrarà davant el Jutjat del Social 16 de València per les demandes interposades per les revocantes i CSIF sol·licitant l’anul·lació de la resolució de la Generalitat que ens va donar la raó a CGT.

El que ens juguem aquí és molt important per a tots, atès que, de sortir-li bé a Marktel la jugada, hauria triomfat la repressió sindical i, aprofitant la reforma laboral més retrògrada que es recorda junt amb repressió sindical salvatge i una utilització amarillista d’una part dels treballadors a l’estil dels sindicats verticals, se sortiria amb la seva de forma gairebé definitiva.

Escritos de CCOO y UGT

   Escrito-CCOO.pdf

   Escrito-UGT.pdfMARKTEL VALENCIA: LOS TRIBUNALES EMPIEZAN A PRONUCIARSE

EL 11 de noviembre se celebra en valencia el primero de los juicios por las recientes agresiones a los trabajadores y la represión sindical que se viene produciendo en esta empresa.

CGT recuerda que el Grupo Marktel pertenece al Marqués de Vivanco y es un grupo de empresas que fundamentalmente se dedican a la actividad de telemárketing o Contact Center.

Tiene múltiples sociedades vinculadas para poder subvencionarse y obtener ayudas de distintos organismos públicos. Intenta utilizar una especie de disfraz humanitario en algunas de sus empresas, a pesar de ser sin duda la peor empresa del sector en condiciones laborales de su plantilla y de respeto a los derechos de los trabajadores y sus representantes.

Recordamos brevemente lo que se está viviendo actualmente en Valencia entre CGT y esta sociedad y que mañana 11 de noviembre empezará a dilucidarse en los tribunales.

Todo arranca de la legítima negativa de nuestras representantes del Comité de Marktel Teleservicios S.L. en Valencia en firmar la subsanación del convenio colectivo en abril de 2015 que requirió la Generalitat Valenciana para registrar y publicar dicho convenio colectivo.

La  oposición de nuestras representantes se basa en el contenido de un convenio colectivo de empresa con peores condiciones laborales que el convenio colectivo de sector. Por desgracia, esta técnica jurídica es habitual y familiar desde el cambio del esquema de la negociación colectiva con las sucesivas reformas laborales, especialmente la de 2012.

Como la empresa, pese a ser un convenio en todo caso extraestatutario (por la no firma del mismo por nuestras representantes), seguía aplicando el dañino convenio de empresa, iniciamos la vía jurídica para que se aplicara en la compañía el convenio colectivo de sector (contact center) con fecha del 16 de junio de 2015.

CGT, uno de los sindicatos con la condición de más representativo a nivel estatal en el sector de Contact Center, ha negociado todos los convenios sectoriales, quedándose, a nuestra opinión, lejos de un convenio colectivo que garantice plenamente unas buenas condiciones. No obstante este convenio colectivo, avalado por la patronal del sector, UGT y CCOO no le basta a Marktel que quiere otro infinitamente mas dañino  que establece una congelación salarial hasta el año 2018, recorta descansos, atenta contra la conciliación de la vida personal y laboral, recorta derechos sindicales y flexibiliza al máximo las condiciones laborales atentando gravemente contra los derechos de sus trabajadores.

La postura de CGT en Marktel, impidiendo que la estrategia empresarial saliera adelante, tuvo rápidas consecuencias. Inmediatamente después se desata la conducta antisindical del Grupo Marktel; produciéndose la sanción de nuestro representante unitario en Marktel Servicios Telefonicos S.A. Fran Tribaldos, y el despido de nuestra delegada en Marktel Teleservicios S.L. Josefa Vañó usando para ello un detective, con la posible violación de derechos fundamentales, entre otras actuaciones disuasorias de la movilización y acción sindical.

Esta represión sindical de Marktel no es nueva, dado que es una empresa explotadora que históricamente se ha caracterizado por la violación de los derechos de sus trabajadores y la eliminación de los representantes sindicales que le llevan la contraria. No solo han atacado a CGT, sino que históricamente han tenido problemas con todos los sindicatos que no han doblado la rodilla frente a los intereses de la empresa. Avalando nuestras tesis, adjuntamos a esta noticia escritos de UGT y de CCOO a este respecto.

Después de este primer apretón por parte de la empresa, viene la resolución de 30 de junio de 2015 de la Generalitat Valenciana que archiva definitivamente el Convenio Colectivo de empresa por la falta de firmas de nuestros representantes. Esta resolución de la Generalitat abrió la caja de los truenos contra CGT.

Es en este momento cuando se inicia todo el mecanismo para revocar a nuestros representantes tanto del Comité de Empresa de Martkel Servicios Telefonicos S.A. y Marktel Teleservicios S.L. Todo esto vino “aliñado” con la recurrente aparición de panfletos de una supuesta asociación de trabajadores de Marktel con unos términos ofensivos y claramente antisindicales. Esta es una de las conductas habituales de la empresa; la discriminación y el trato desigual: mientras que a nuestros representantes se nos niega el derecho a la acción sindical se consiente el reparto y difusión de estos pésimos panfletos.

Todo ello se enmarca en un clima de miedo y terror impuesto en la empresa con el objetivo de terminar con el sindicalismo de clase que en Marktel actualmente representa CGT.

A modo de ejemplo, aparte de la sanción y despido de los delegados de CGT, la empresa, a través de diversos subterfugios, ha impulsado una campaña contra los delegados de CGT que ha incluido insultos y descalificaciones en las redes sociales, amenazas personales a los trabajadores, e incluso una concentración frente a CGT organizada por la empresa, que facilitó permisos retribuidos a los trabajadores para que pudieran ir a protestar contra la CGT. Algunos de los trabajadores que se negaron a participar en esta concentración fueron sancionados con 3 meses de empleo y sueldo. Es imposible recopilar aquí todos los episodios de coacción contra los delegados y delegadas de CGT, que a pesar de todo siguen aguantando estoicamente frente a todas estas prácticas.

Esta situación no es el mejor marco de reflexión para celebrar asambleas revocatorias. Nuestras representantes de Marktel S.L. (donde tenemos la mayoría) defienden y acuerdan con el resto del comité presidir la asamblea revocatoria como la última competencia que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, el día de la votación la parte del Comité que no pertenece a CGT monta con las trabajadoras revocantes una mesa paralela con sus correspondientes integrantes. El resultado final de las mismas es que en la asamblea presidida por nuestras representantes sale el NO a la revocación y en la asamblea presidida por las revocantes, CSIF y los delegados que dicen representar a UGT, sale el SÍ a la revocación.

Es vergonzoso que los delegados de estas dos organizaciones sindicales se hayan dejado manipular por la empresa Marktel y hayan sido utilizadas como ariete contra CGT y, por ende, a favor del recorte de los derechos laborales. El apoyo del resto de miembros del Comité a la empresa es inequívoco. La semana después de esta asamblea revocatoria se registró por su parte un escrito para intentar avalar el Convenio Colectivo de Marktel e instaurar la precariedad más absoluta para los trabajadores de esta empresa en Valencia hasta el año 2019.

Tras la asamblea revocatoria, tal y como hemos dicho, se presenta la documentación de todo el proceso ante la Autoridad Laboral, dándonos la razón la Generalitat a CGT por cuento aquella entiende que se ha incumplido el acuerdo del comité de la totalidad de sus integrantes en el sentido de que nuestras representantes debían presidir la misma. Pues bien, la actuación de la empresa en el mismo marco de falta de prudencia y en claro abuso de derecho ha sido negar la condición de representantes a nuestras compañeras en todos sus derechos, desobedeciendo la resolución de la autoridad laboral. Aparte de la empresa, la complicidad de CSIF también aquí ha sido vergonzosa, ya que, a pesar de que la Generalitat Valenciana no ha dado por buena la asamblea revocatoria, este “sindicato” compinchado con la empresa ha actuado como si los delegados de CGT estuvieran revocados y han planteado un juicio que se celebrará el próximo 11 de noviembre tratando de anular la decisión de la Generalitat Valenciana. Los que dicen representar a UGT han actuado igual de mal, pero su sindicato se desvincula de estos sinvergüenzas. La propia UGT deja claro que estos sólo quieren beneficiar  a la empresa en el escrito adjunto a esta noticia.

En esta situación nos encontramos a la espera del juicio que se celebrará ante el Juzgado de lo Social 16 de Valencia por las demandas interpuestas por las revocantes y CSIF solicitando la anulación de la resolución de la Generalitat que nos dio la razón a CGT.

Lo que nos jugamos aquí es muy importante para todos, dado que, de salirle bien a Marktel la jugada, habría triunfado la represión sindical y, aprovechando la reforma laboral más retrógrada que se recuerda junto con represión sindical salvaje y una utilización amarillista de una parte de los trabajadores al estilo de los sindicatos verticales, se saldría con la suya de forma casi definitiva.