Es consuma la precarització laboral en el Grup RENFE

CGT no signa l’acord del pla de destrucció de 775 llocs de treball a RENFE el 2016

Durant els dies 4 i 5 de novembre hem mantingut les dues últimes reunions entre la Direcció del Grup Renfe i el Comitè General d’empresa, per tractar sobre el Pla de Recursos Humans presentat per aquesta Direcció.

En aquesta última reunió l’Empresa “per fi” va poder aconseguir un acord amb els seus sindicats col·laboradors i consensuar un document sobre el seu “Pla d’Ocupació” (un per a l’any 2016 i un altre més genèric per incorporar al I conveni Col·lectiu del Grup Renfe), amb el qual gràcies a la inestimable col·laboració del SEMAF i UGT s’aconsegueix precaritzar tant laboral, com econòmicament les condicions dels nous ingressos i hipotecar el futur dels treballadors del Grup Renfe.

Amb aquest acord l’a Direcció de l’Empresa i els sindicats signataris han aconseguit:

 Modalitats de contractació: Obrir la porta per poder utilitzar qualsevol tipus de contracte dels existents al mercat laboral.

Per a CGT és prioritària la creació d’OCUPACIÓ per garantir la viabilitat i futur de l’Empresa i per tant la continuïtat de la plantilla i les càrregues de treball. Amb Taxes de Reposició del 100% en tots els col·lectius. Des de CGT exigim la creació d’ocupació de QUALITAT, per això ens sorprèn que des d’una Empresa Pública i des d’algunes organitzacions sindicals s’arribi a un acord, amb el qual es precaritzen les condicions tant laborals com a econòmiques per a aquestes noves contractacions.

 Ajustos dels salaris dels subgrups professionals d’ingrés: Un nou nivell d’ingrés, l’anteriorment denominat “0”, en els Grups professionals d’Estructura de suport i de Quadres Tècnics i en els col·lectius de Comercial, de Fabricació i Manteniment i d’administració i Gestió, en el qual els nous ingressos hauran de romandre durant 5 anys per poder optar als nivells d’entrada i amb unes retribucions salarials, inferiors a les dels nivells d’entrada d’un 30% els dos primers anys, d’un 15% els dos següents i d’un 10% per a l’últim any.

Des de CGT ens oposem a la creació dels Nivells “0”, ens sembla inacceptable la reducció salarial que s’ha acordat, creiem que amb els nivells d’entrada existents ja és més que suficient.

 Modificació dels sistemes de promoció: Es crea un nou nivell intermedi per al personal de conducció, Maquinista principal. Els temps de permanència per promocionar d’un subgrup al següent, en el cas de conducció, queda de la següent manera: de Maquinista d’Entrada a Maquinista 2 anys, de Maquinista a Maquinista Principal 4 anys i de Maquinista Principal a Maquinista Cap de Tren 4 anys. Per a la resta de col·lectius la promoció entre els nous nivells salarials i els immediats superiors es realitzarà una vegada adquirida l’experiència necessària i haver superat uns cursos.

CGT ens oposem a la creació d’aquesta nova categoria intermèdia en el col·lectiu de conducció, i a la poca definició que es planteja per a la resta de col·lectius, per poder promocionar a la categoria superior.

 Residències estratègiques: La Direccióde l’Empresa, amb excusa de millorar la productivitat, l’eficiència i els costos associats als processos productius han dissenyat uns nous mapes productius, que no ens han lliurat, i en els quals plantegen una reducció dels actuals centres de treball.

Partint de la base que para CGT és fonamental el facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, ens preocupa que en aquest acord no s’hagi volgut reflectir per escrit que la definició de residències estratègiques en cap cas suposarà la mobilitat geogràfica forçosa de treballadors que realitzen les seves funcions en les residències actuals ni la declaració d’innecessaris o sobrants de les plantilles existents en aquestes.

 Mobilitat: Acorden un nou marc de mobilitat, per als nous ingressos i un altre per al personal del Grup Renfe. Per al cas del personal existent en l’actualitat en el Grup Renfe acorden un sistema més àgil i dinàmic, una cosa que des de CGT portàvem temps demanant, diferenciant-ho entre el col·lectiu de conducció i la resta. Acorden també per als treballadors en quadres de serveis transfronterers la permanència en els mateixos de fins a 36 mesos. També es “penalitza” a aquells que hagin participat en processos de mobilitat o adscripció, no deixant-los participar en la següent convocatòria o durant els següents 24 mesos en els casos d’adscripció.

Per a nosaltres en aquest apartat hi ha coses que ens semblen interessants, encara que no era el que ens hagués agradat, com és aquesta mobilitat més àgil i dinàmica. Ara bé, ens sembla desgavellat i ens sorprèn que els sindicats signataris l’hagin acceptat, i que no es plasmés en aquest acord la nostra proposta: que abans que les noves incorporacions obtinguin la seva residència transitòria, s’haurien de realitzar processos de mobilitat geogràfica, incloent totes les vacants i necessitats existents en tot el territori per al personal que en l’actualitat es troba treballant en el Grup Renfe. I una vegada resolt aquest procés de mobilitat geogràfica les places que quedin lliures s’oferiran a aquestes noves incorporacions.

Finalment referent a les sortides, rebutjada l’opció de l’acomiadament col·lectiu, ja que des de la Direcció de l’Empresa entenien que no seria aprovat pel Ministeri, i una vegada aconseguides les pretensions econòmiques dels signants, es va aprovar el pla de desvinculacions voluntàries, un per a l’any 2016 i un altre genèric per incorporar al conveni. Pla que afecta a un total de 775 treballadors per a l’any 2016.

Des de CGT tenim clar que cal buscar fórmules de retir just per als treballadors d’alta edat i molts anys ja de treball, i creiem que utilitzant les modalitats existents de contractes de relleu i jubilacions parcials podria ser la solució, per la qual cosa no estem d’acord amb els sistemes plantejats.

AMB AQUEST ACORD L’EMPRESA I ELS SINDICATS SIGNATARIS CREIEM ESTAN HIPOTECANT EL FUTUR I LES CONDICIONS DE TREBALL DELS TREBALLADORS QUE ROMANGUIN I INGRESSIN EN EL GRUP RENFE.

SEGUIM INSISTINT QUE AQUESTS DINERS DESTINATS A LES SORTIDES S’INCORPORI A LA MASSA SALARIAL I PODER MILLORAR: LA INTEGRACIÓ PLENA DEL PERSONAL DE FEVE, ÉS A DIR L’EQUIPARACIÓ NORMATIVA, FUNCIONAL I ECONÒMICA. QUE EL PERSONAL DEL CANAL DE VENDA S’INTEGRI EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE EN L’ACTUALITAT TÉ EL PERSONAL COMERCIAL EN RENFE. MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I ECONÒMIQUES DE LES NOVES CONTRACTACIONS ELIMINANT EL “NIVELL 0” DE TOTS ELS GRUPS. LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DEL PERSONAL DE RENFE.

RESUMINT, AMB LA SIGNATURA D’AQUEST ACORD ENTRE LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA I ELS SINDICATS SIGNATARIS S’HAN PRECARITZAT LES CONDICIONS LABORALS I ECONÒMIQUES DELS NOUS INGRESSOS I S’HA HIPOTECAT EL FUTUR DELS TREBALLADORS DEL GRUP RENFE.

DES DE CGT SEGUIREM LLUITANT PER LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE QUALITAT, PER PROPOSTES QUE NO HIPOTEQUIN EL NOSTRE FUTUR I PER LA VIABILITAT DE LA NOSTRA EMPRESA. PERÒ EN CAP CAS A COSTA DEL SACRIFICI I ELS DRETS DELS TREBALLADORS.

PER UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT!
PER UNA INTEGRACIÓ PLENA!

Sector Federal Ferroviari de la CGT
http://www.sff-cgt.org


CGT no signa l’acord del pla de destrucció de 775 llocs de treball a RENFE el 2016

La Direcció de Grup Renfe i els sindicats UGT i el sindicat de maquinistes SEMAF, han aconseguit un acord en la negociació del pla de Recursos Humans, que suposarà la destrucció de 750 llocs de treball. És molt probable que CCOO s’acabi sumant a l’acord, com va deixar reflectit en l’acta de la reunió.

CGT ha participat d’una forma molt activa en tot el procés negociador proposant alternatives, perquè els diners que el Ministeri de Foment ha destinat a aquest pla, no acabéssin finançant la destrucció de llocs de treball. Hem proposat que s’engeguessin jubilacions parcials amb contractes de relleu, que mantindrien els llocs de treball existents en aquests moments. D’aquesta manera es garantiria que les càrregues de treball deixarien de ser subcontractades, es rejoveniria la plantilla i s’asseguraria que el servei públic ferroviari seguiria sent prestat per l’empresa pública íntegrament.

D’aquesta manera s’eliminen altres 750 llocs de treball més als ja milers d’ocupacions destruïdes des de l’any 2011, ocupacions dignes que d’una manera o una altra van a acabar sent substituïts per mà d’obra precaritzada, a través de la cessió de més càrregues de treball a empreses contractistes o mitjançant contractació directa. Encara que no s’ha fixat cap nombre de contractacions en el recent acord, sí s’han fixat unes condicions per a les hipotètiques noves incorporacions, i aquestes passen per l’ús de qualsevol modalitat de contractació existent (des de becaris, temporals, parcials, per hores etc.) amb salaris fins a un 30% menys del que estableixen les categories inferiors actuals i la impossibilitat d’ascendir a altres per un temps indefinit.

A la CGT ens sembla molt greu que es destinin milions d’euros públics a la destrucció de llocs de treball en una empresa pública que presta un servei estratègic i vital per a la societat, que es normalitzi la precaritzación i inestabilitat de l’ocupació, que es rebaixin les condicions laborals etc., però ens sembla més greu encara que organitzacions sindicals majoritàries assumeixin aquests postulats com a seus.

Sector Federal Ferroviari de la CGT
http://www.sff-cgt.org