Els treballadors del SEPE-INEM diuen: Prou!

Davant el greu deteriorament de les condicions de treball dels empleats públics del Servei Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM), a més de les retallades dels empleats públics en general, els treballadors afiliats del SEPE afiliats a la CGT ens sumem a protestes iniciades des l’1 d’abril. Tot això motivat per les següents raons.

• Pèrdua de poder adquisitiu (com tota la Funció pública) constant des del començament de la crisi-estafa.
• Augment exponencial de les càrregues de treball amb la creació de noves prestacions assistencials (PRODI, PREPARA, PAE) amb tasques més pròpies dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes
• Veto constant a promoció interna a organismes externs al SEPE.
• Escassetat de personal adequat per a la càrregues de treball: grups de gestió, administratius, auxiliars, etc. S’estima en uns 3000 els treballadors necessaris per a l’organisme enfront dels 9000 existents a tot Espanya en el present.
• Precarització dels mateixos amb taxes de reposició del 10%. Escasses opcions de consolidació per al personal interí.
• Realització de tasques superiors a les exigides pels grups, escales i nivells del personal. Prop del 80% de personal posseeix el grup c2 realitzant tasques superiors pròpies de tècnics i grups de gestió, tot això amb l’excepcionalitat de la crisi i la necessitat de donar serveis a desocupats i usuaris en general.

Per tot això la CGT se suma a la «vaga de reglament» que s’inicia l’1 d’abril, on cridem a que el personal de l’Organisme es limiti únicament a les funcions de la seva categoria, a fi que el Ministeri atengui les estructurals necessitats de personal i retribucions pròpies dels seus empleats segons el treball quotidià que es realitza en Oficines d’ocupació i Direccions provincials.

Seguirem informant.
Els treballadors del SEPE del Sindicat AA.PP. València CGT. Sector AGE.


LOS TRABAJADORES DEL SEPE-INEM DICEN: ¡BASTA!

Ante el grave deterioro de la condiciones de trabajo de los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), amén de los recortes de los empleados públicos en general, los trabajadores afiliados del SEPE afiliados a la CGT nos sumamos a protestas iniciadas desde el 1 de abril. Todo ello motivado por las siguientes razones.

·        Pérdida de poder adquisitivo (como toda la Función pública) constante desde el inicio de la crisis-estafa.

·        Aumento exponencial de las cargas de trabajo con la creación de nuevas prestaciones asistenciales (PRODI, PREPARA, PAE) con tareas más propias de los servicios públicos de empleo de las CC.AA.

·        Veto constante a promoción interna a organismos externos al SEPE.

·        Escasez de personal adecuado para la cargas de trabajo: grupos de gestión, administrativos, auxiliares, etc. Se estima en unos 3000 los trabajadores necesarios para el organismo frente a los 9000 existentes en toda España en el presente.

·        Precarización de los mismos con tasas de reposición del 10%. Escasas opciones de consolidación para el personal interino.

·        Realización de tareas superiores a las exigidas por los grupos, escales y niveles del personal. Cerca del 80% de personal posee el grupo c2 realizando tareas superiores propias de técnicos y grupos de gestión, todo ello con la excepcionalidad de la crisis y la necesidad de dar servicios a desempleados y usuarios en general.

Por todo ello la CGT se suma a la “huelga de reglamento” que se inicia el 1 de abril, donde llamamos a que el personal del Organismo se limite únicamente a las funciones de su categoría, al objeto que el Ministerio atienda las estructurales necesidades de personal y retribuciones propias de sus empleados según el trabajo cotidiano que se realiza en Oficinas de empleo y Direcciones provinciales.

 

Seguiremos informando.

Los trabajadores del SEPE del Sindicato AA.PP. Valencia CGT. Sector AGE.