Els interins de la Generalitat cobraran el complement de carrera professional

El Tribunal assenyala que els treballadors amb contracte de durada determinada no poden ser tractats d’una manera menys favorable que els fixos.

El ‘Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana’ (TSJCV) ha estimat parcialment el recurs interposat per l’Associació d’Interins (IGEVA) contra el decret del Consell que regula la carrera professional dels empleats públics i ha reconegut el dret dels interins amb mes de cinc anys d’antiguitat a percebre aquest complement retributiu.

La secció segona de la sala contenciosa administrativa del TSJCV declara la nul·litat dels articles 1, 3, 5, 7 i 18 del Decret 186/14 del Consell, decret que regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat Valenciana.

La sala anul·la també les disposicions addicionals primera i segona i la disposició transitòria d’aquest decret perquè exclouen els funcionaris interins amb més de cinc anys d’antiguitat de la possible percepció del complement retributiu de carrera professional. La sentència, basada en el dret europeu, equipara funcionaris de carrera i interins únicament a efectes retributius.

L’associació recurrent al·legava que eixe decret vulnerava la Constitució en establir un «tracte discriminatori» entre el personal funcionari de carrera de la Generalitat i l’interí i sostenia que violava l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei de la Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública. Així mateix, el ministeri fiscal va concloure que aquests preceptes impugnats vulneraven també la carta magna atès que la temporalitat «no pot ser un factor que permeta una reducció o menyscapte del dret dels treballadors».

Per la seua banda, la Generalitat sostenia, entre altres qüestions, que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic exclou expressament de les retribucions del personal interí les lligades a la progressió dins de la carrera professional i que el decret dóna compliment a les previsions de tots dos textos legislatius. Així mateix, indicava que la diferència es justifica en «raons objectives» perquè es tracta d’un concepte retributiu «vinculat a la formació que persegueix incentivar el funcionari de carrera en el coneixement expert».

Tracte diferent per “raons objectives”

La sala assenyala en la seua resolució que respecte a les condicions de treball, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia, els treballadors amb contracte de durada determinada no poden ser tractats d’una manera menys favorable que els fixos que es troben en una situació comparable, llevat que es justifique un tracte diferent «per raons objectives».

I així mateix considera que els funcionaris interins i els de carrera de la Generalitat estan en una situació comparable segons la definició del concepte treballador en l’acord marc i afegeix que el concepte de «raons objectives» que figura en eixe mateix text no permet justificar una diferència de tracte entre treballadors amb un contracte de durada determinada i fixos.

Aquest concepte requereix, segons la sala, que la desigualtat de tracte observada estiga justificada per l’existència d’elements «precisos i concrets» que caracteritzen la condició de treball, en el context específic i conformement a criteris objectius i transparents per a verificar si respon a una necessitat autèntica i si és indispensable.

Però la mera «naturalesa temporal» de la relació de servei del personal de l’administració pública no és conforme a eixos requisits ni pot constituir per si sola una raó objectiva, indica el TSJCV. Sobre aquest tema, conclou que admetre açò per a justificar la diferència privaria de contingut tant a la directiva europea com a l’acord marc.