Els becaris i becàries cotitzen a la Seguretat Social des del passat 1 de novembre.

El Govern

central va aprovar el passat 21 d’octubre el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan

los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en

programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,

sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (el teniu en document adjunt), que

regula la inclusió dels becaris en el Règim General de la Seguretat Social.

A partir del dia 1 de novembre, els organismes que ocupen becaris/es en pràctiques professionals a canvi d’un

sou tenen l’obligació de cotitzar per ells/es. Els estudiants que fan pràctiques remunerades han de cotitzar a la Seguretat

Social, i el temps treballat com a becari computarà a efectes de cobrar la jubilació com si fossin treballadors per compte

d’altri. De la mesura se’n poden beneficiar també les persones que han fet programes de formació amb anterioritat,

computant-hi un màxim de dos anys.

Aquesta obligació es deriva del Reial

Decret 1493/2011 aprovat pel Consell de Ministres espanyol que inclou en el Règim General de la Seguretat Social a les

persones que participen en programes de formació. El Reial Decret estableix que les persones que participen o han

participat en programes de formació vinculats a estudis universitaris o de formació professional, finançats tant per

organismes públics com privats i que incloguin pràctiques formatives amb contraprestació econòmica, seran assimilats a

treballadors per compte d’altri a efectes de la seva inclusió en el Règim General de la Seguretat Social.

El Decret regula, per una banda, la situació de les persones que actualment realitzen beques vinculades a

estudis universitaris o de formació professional (finançades per organismes públics o privats), que inclouen pràctiques

formatives amb qualsevol tipus de contraprestació econòmica. Per altra banda, inclou les persones que han realitzat beques

anteriorment -a l’Estat espanyol o a l’estranger- i els permet cotitzar un màxim de dos anys. En aquest cas, es podrà

sol·licitar fins al 31 de desembre del 2012 la subscripció a un conveni especial per a computar la cotització.

Segons fonts de la Seguretat Social es poden beneficiar de la mesura els prop de

30.000 joves que treballen actualment com a becaris, a més dels entre 100.000 i 200.000 que ho han fet amb anterioritat. La

mesura aprovada ja es contemplava en la darrera reforma de les pensions de jubilació. De fet, la idea de la norma és que, ja

que s’amplia el període de cotització per cobrar la pensió, els joves no es vegin penalitzats per elegir formar-se

més.

Com a conseqüència, els períodes en què s’han realitzat beques remunerades computaran com a

cotitzables, és a dir, com a temps treballat a efectes de calcular la pensió per jubilació.

A més a

més, els becaris i becàries tindran dret a la protecció per malaltia, accident, paternitat o maternitat, però no a la

prestació per desocupació.

Amb aquesta mesura, la Seguretat Social preveu ingressar uns 18.000

milions d’euros addicionals a l’any. Des del Ministeri de Treball es va apuntar que el decret pot “frenar una porta massa

oberta” a la contractació fraudulenta de becaris per substituir treballadors. Segons el ministre, a partir d’ara, el cost

per a l’empresa de contractar treballadors o becaris serà “essencialment el mateix”.

Sense dret a l’atur
Els becaris hauran d’acreditar la seva

condició mitjançant una certificació expedida pels organismes o empreses que els financin. Els estudiants en pràctiques

remunerades cotitzaran pel mínim establert en el Règim General i tindran la mateixa cobertura que la resta d’afiliats al

Règim General (per malaltia comuna, accidents de treball, maternitat i paternitat), però no tindran dret a cobrar l’atur.

Per aquesta mateixa raó, no hauran de cotitzar per contingència per atur ni al Fons de Garantia Salarial. L’empresa o

organisme que financi el programa de pràctiques tindrà la condició d’empresari i assumirà els drets i obligacions

corresponents.

Conveni especial per als antics

becaris

Les persones que hagin participat en programes de formació abans de l’entrada en

vigor del decret podran subscriure un conveni especial que els permetrà computar la cotització dels períodes de pràctiques

realitzats com a màxim en els últims dos anys. La base de cotització per a aquest conveni especial serà un 77% de la mínima

vigent en el Règim General de la Seguretat Social en el període treballat. El conveni es pot sol·licitar fins a final del

2012, i els interessats podran abonar l’import en un sol pagament o bé a terminis, en nombre igual al doble dels mesos

treballats de becari.

La nova cotització dels

becaris, o com seguir pagant els mateixos

Des de la Federació de Joves

Investigadors (FJI-Precarios) es fa una valoració crítica del Reial Decret.

La justificació

que dóna el govern de la mesura és que així s’intenta pal·liar la recent reforma de les pensions, que fa gairebé impossible

arribar a jubilar-se mai, i impossible del tot fer-ho amb una pensió digna. I imaginem que molts diran: “Que bé! Finalment

es reconeixen els drets dels becaris! I a més així paguen a la Seguretat Social, que fins ara se n’estaven escaquejant molt

bé…” I sí, està bé cotitzar, però… la mesura no deixa de ser vergonyosa, per les següents qüestions:

* Per què si les empreses a partir d’ara cotitzaran 42 euros per cada becari, i els becaris hauran d’assumir 6

euros de cotització a la Seguretat Social, els antics becaris han de pagar (voluntàriament, és clar) 150 euros per cada mes

“rescatat”?

* Per què si durant anys i anys han estat majoritàriament l’Estat i les Comunitats

Autònomes qui s’ha escaquejat de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social pel treball que feien els becaris són ara els

becaris els qui han d’assumir el cost del rescat?

I és que l’ex-becari haurà de pagar tant la seva

part de cotització a la Seguretat Social com la que li corresponia a l’empresari (i recordem que en molts casos

l’”empresari” és el mateix Estat, o Comunitat Autònoma, o universitat, o ajuntament, o…). Bàsicament, es tracta d’aprofitar

que la gent està desesperada per sumar anys cotitzats (“que no arribo al mínim! que no arribo al mínim!”).

* Per què es limita la mesura del rescat a 2 anys si la majoria dels becaris d’investigació tenen un

llarguíssim currículum de molt més de 2 anys de duració?

Agafant per exemple el cas de les beques de

doctorat, abans les beques (que solien durar uns 4 anys) no cotitzaven. Per què limiten, doncs, la recuperació d’anys

cotitzats a només 2? Per sort, les noves beques predocs ara sí que cotitzen, gràcies a la feina de la mateixa FJI. O ho

haurien de fer, però això és una altra història…

Bàsicament, aquesta

mesura està institucionalitzant definitivament la figura del becari, que ara “almenys té Seguretat Social”. Però no té ni

atur, ni vacances, ni baixa… Si ja existeix la figura dels contractes de formació, per a què seguir utilitzant beques? Algú

dira: “les beques són per als estudiants”. I inclús això és discutible.

  Reial Decret 1493-2011

inclusió becaris règim Seguretat Social