El contracte de pràctiques per als joves, una nova eina d’explotació laboral.

El dia 19 de

novembre, curiosament l’anterior a les eleccions generals, va entrar en vigor un nou contracte per a la realització de

pràctiques en empreses. Això està contemplat en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se

regulan las prácticas no laborales en empresas (el teniu en document adjunt).

 • Aquesta seria l’explicació bàsica del contingut del Reial Decret 1543/2011 sobre el contracte de

  pràctiques

El contracte de pràctiques per als joves està destinat als aturats de 18 a 25

anys sense experiència i és remunerat.

Les empreses que ho desitgin poden recórrer des del 19 de

novembre als serveis públics d’ocupació per reclutar joves a l’atur d’entre 18 i 25 anys, qualificats però sense experiència

laboral, per tal que puguin fer pràctiques no laborals als seus centres de treball durant un període d’entre tres i nou

mesos, segons marca el Reial decret publicat el 18 de novembre en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), per regular les

pràctiques no laborals en les empreses.

Durant el període de pràctiques, els joves rebran mensualment

de les empreses una mena de beca de suport d’un import que serà, com a mínim, del 80% de l’Iprem mensual vigent en cada

moment. Actualment són uns 426 euros mensuals.

Les empreses interessades hauran de subscriure

prèviament un conveni amb els serveis públics d’ocupació, en què presentaran un programa de pràctiques no laborals. Els

serveis públics d’ocupació s’encarregaran de la preselecció de candidats, però seran les empreses les que faran la selecció

final.

En cap cas, les pràctiques suposaran l’existència de relació laboral entre l’empresa i els

joves, però, quan acabin, els participants rebran un certificat i llavors sí que podran ser contractats per les empreses on

han estat.

 • I aquest l’anàlisi crític del nou contracte de

  pràctiques realitzat per Laboro-Spain:

Nou «contracte» d’aprenent ja vigent: 426€, sense dret a «atur», sense vacances, sense jornada màxima, sense

indemnització…

Nou «contracte» espectacular per a la suposada realització de pràctiques en

empreses. Les cometes es deuen al fet que ni tan sols és un contracte, sent en realitat la resucitació de l’antediluviana

figura del «aprenent o aprenenta».

Teniu un detallat anàlisi del que s’amaga darrere d’aquest

contracte al web:

I més

aclariments en aquest altre enllaç del mateix web:

>>> De totes formes aquí teniu una part del contingut de

l’anàlisi crític i satíric realitzat per Laboro-Spain:

 • «Acords amb

  persones joves per a realitzar pràctiques de caràcter no laboral»

No volien dir-li «contracte»

perquè això suposa drets laborals. Així que han optat per aquest nom meravellós. En la Españistán del

segle XXI no hi ha paletes sinó auxiliars de serveis d’enginyeria civil.

 • «Les

  pràctiques no laborals en les empreses no suposaran, en cap cas, l’existència de relació laboral entre l’empresa i la

  persona jove.» (art.2.2)

Sense atur, sense vacances, sense jornada màxima, sense indemnització,

sense permisos, sense festius, sense excedències, amb modificacions lliures…

 • «Les

  pràctiques no laborals aniran dirigides a persones joves aturades inscrites en l’oficina d’ocupació, amb edats compreses

  entre 18 i 25 anys inclusivament, que posseeixin una titulació oficial universitària, titulació de formació professional, de

  grau mig o superior, o titulació del mateix nivell que el d’aquesta última, corresponent als ensenyaments de formació

  professional, artístiques o esportives, o bé un certificat de professionalitat.» (art.3.1)

Com

els titulats s’escapaven del nou contracte de formació, s’han tret de la màniga aquesta caca de norma perquè es pugui

aplicar a tot bestiola vivent encara que tingui titulació superior. En resum, que si t’apuntes a l’atur i tens menys de 25

anys et poden encolomar un d’aquests contractes, amb el que hi ha un desocupat menys… suposadament.

 • «No haurien d’haver tingut una relació laboral o altre tipus d’experiència professional

  superior a tres mesos en la mateixa activitat, no tenint-se en compte a aquests efectes les pràctiques que formin part dels

  currículums per a l’obtenció de les titulacions o certificats corresponents.» (art.3.1)

Les

empreses no poden fer-li dos contractes- acord a la mateixa treballadora persona jove, però poden demanar un pringat darrere

de l’altre sense límit algun. La cantera és inesgotable.

 • «Les pràctiques es

  desenvoluparan en centres de treball de l’empresa o del grup empresarial, sota la direcció i supervisió d’un tutor i

  tindran una durada entre tres i nou mesos.» (art.3.2)

Treballaràs en una empresa i faràs el que

el cap et digui. Però no és contracte, sinó «acord»; no és treballador sinó «persona jove» i no és cap sinó «tutor». Toca’t

els pebrots.

 • «A la finalització de les pràctiques no laborals, les empreses, en

  col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació, haurien de lliurar a les persones que hagin realitzat les mateixes un

  certificat en el qual consti, almenys, la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la seva

  durada i el període de realització. Els Serveis Públics d’Ocupació de les Comunitats Autònomes i el Servei Públic d’Ocupació

  Estatal, adoptaran les mesures necessàries perquè aquests certificats quedin recollits en el Sistema d’Informació dels

  Serveis Públics d’Ocupació.» (art.3.2)

A l’acabar el «contracte» et donen un adhesiu del

Bollycao però te l’apunten per a la posteritat.

 • «El contingut concret de la pràctica

  a desenvolupar, la durada de la mateixa, les jornades i horaris per a la seva realització, el centre o centres on es

  realitzarà, la determinació del sistema de tutories i la certificació a la qual la persona jove tindrà dret per la

  realització de les pràctiques.» (art.3.3)

Han d’emplenar uns papers en els quals posaran el que

vulguin. No és una relació laboral, però curiosament té jornada i horari. En la Españistán del segle XXI

una taula horitzontal amb 4 potes no és una taula sinó una plataforma de desenvolupament de la sostenibilitat.

 • «Les persones joves participants rebran de l’empresa o grups empresarials que desenvolupen

  les pràctiques una beca de suport la quantia del qual serà, com a mínim, del 80 per cent del IPREM mensual vigent a cada

  moment.» (art.3.4)

Et pagaran 426€ com a mínim, però no és un salari perquè no ets un

treballador sinó una persona jove. Com no és salari no han de pagar retencions a Hisenda.

 • «A les persones joves participants en les pràctiques no laborals, regulades en aquest reial decret, els seran

  d’aplicació els mecanismes d’inclusió en la Seguretat Social contemplats en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre»

  (art.3.5).

Tindràs dret a baixes. Les empreses de menys de 250 treballadors no pagaran

cotitzacions a la S.S. per tu, persona jove. Les de més de 250 només pagaran el 25% amb els mateixos requisits que en els

nous contractes de formació. L’empresa cotitzarà a la S.S. la impressionant quantitat de 34,1 €/mes i tu la quantitat de

6,05 €/mes, que et descomptaran del que cobris. Si l’empresa no vol no cotitzarà al FOGASA (art. 4) ni per formació, pel

que no et pagaria el FOGASA en cas d’insolvència o concurs de creditors i no tindries dret als cursos gratuïts de formació

del FORCEM.

 • «En el marc de la negociació col·lectiva es podran establir criteris per

  a la realització de compromisos de contractació a la finalització de les pràctiques corresponents.» (art.3.6)

Si ho posen en el conveni serà obligatori que et facin un contracte laboral a l’acabar. Però

fixa’t tu quina casualitat que de moment no ho posa en cap perquè mai havien existit aquests «acords»; però que no són

contractes, que no, que t’ho juro, que no treballes sinó que practiques per obligació i donant beneficis, però això és un

detall superflu.

 • 1. Les empreses que vagin a desenvolupar les pràctiques no

  laborals contemplades en aquest capítol, prèviament a la subscripció de l’acord amb les persones beneficiàries de les

  mateixes, celebraran un conveni amb el Servei Públic d’Ocupació competent en raó de l’àmbit territorial del centre de

  treball on es desenvoluparan aquelles. En el cas que el desenvolupament de les pràctiques no laborals es realitzi en

  empreses amb centres de treball situats en més d’una Comunitat Autònoma, el conveni se subscriurà amb el Servei Públic

  d’Ocupació Estatal; sense perjudici d’això, la preselecció de persones joves per a la realització d’aquestes pràctiques,

  així com el control i seguiment de les mateixes correspondrà als Serveis Públics d’Ocupació competents en raó de la ubicació

  dels centres de treball. 2. En el citat conveni s’inclourà, entre altres continguts, un esment al procés de preselecció de

  les persones joves candidates pels Serveis Públics d’Ocupació. En tot cas, el procés de selecció final de les persones que

  van a participar en el programa de pràctiques no laborals correspondrà a l’empresa. 3. En els convenis es contemplaran de

  forma expressa les accions de control i seguiment de les pràctiques no laborals a realitzar pels Serveis Públics

  d’Ocupació, a fi de verificar el compliment dels requisits establerts i dels objectius d’aquesta mesura, especialment, la

  contribució de les pràctiques a la millora de l’empleabilitat. 4. L’empresa presentarà als Serveis Públics d’Ocupació un

  programa de pràctiques no laborals on constarà, almenys, el contingut de les pràctiques i la formació que li acompanyarà,

  la durada de les mateixes, així com la indicació de sistemes d’avaluació i tutories. (art.4)

Bla, bla, bla. Haurien de fer molts papers a l’acabar i al finalitzar però això és cosa de l’assessoria Pepe.

Hi haurà uns funcionaris que faran altres papers que diran que tot està bé. Si poguessis llegir els papers et donaria més

riure que un tripi caducat.

 • «Les persones joves que hagin participat o participin en

  el programa de pràctiques no laborals podran ser contractades a la finalització, o durant el desenvolupament de les

  mateixes, sota qualsevol modalitat de contractació, d’acord amb la normativa laboral vigent en aquest moment, o si escau,

  podran incorporar-se com persona sòcia si les pràctiques van ser realitzades en cooperatives o societats laborals.»

  (art.5.1)

A l’acabar el contracte et podrà fitxar el Barça de titular amb Messi… o no. Com poder…

no et fot.

Mileurisme? treball precari? Senyors, tot això ha passat a ser una utopia.
  Real Decreto 1543-2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas