Correus: Expectants al carrer. Volem treball per a tots!

Correus

en els últims anys ha passat de convocar oposicions per funcionaris a convocar «exàmens d’ingrés» totalment opacs per a

personal laboral a temps complet i fix discontinu.

Això ha suposat una precarització de

la plantilla de Correus i menys transparència en el procés, ja que no publica el nombre de places

disponibles.

El 2006 i el 2008 es van realitzar els últims exàmens

d’accés en què es van presentar milers de persones. En el formulari per omplir les dades per a l’examen, hi havia una

casella en la qual la persona que s’examinava podia triar la manera de contractació que optava, treball de cap de setmana,

treball nocturn, fix discontinu o fix temps complet.

Moltes persones

en funció de les seves necessitats econòmiques i personals van triar una opció de les que figuraven, concretament la de

contracte fix a temps complet, i aquests són els que estan sent víctimes d’aquesta exclusió d’accés als llocs de treball

fixos.

Durant anys des que es va realitzar la prova d’accés, l’empresa ha pressionat a tots aquell/a

que va triar l’opció d’un lloc indefinit a temps complet perquè optés a un lloc de fix discontinu. En aquesta situació es

trobaven prop de 800 persones.

En el III conveni col·lectiu de Correus i

Telègrafs signat el 5 d’abril de 2011 entre l’empresa i els sindicats UGT-CCOO-CSIF i Sindicato Libre (

www.boe.es/boe/dias/2011/06/28/pdfs/BOE -A-2011 – 11162.pdf ) resol sobre això el següent:


Disposició Transitòria Quarta. Règim transitori de les actuals Llistes de

Expectativa d’ingrés.

En el termini de sis mesos a comptar

des de la vigència del Conveni col·lectiu, s’extingiran les actuals Llistes de Expectativa d’ingrés. Durant aquest termini,

els que figuren en aquestes llistes hauran de sol·licitar els llocs de treball que es determinin a aquest efecte per la

Comissió d’Ocupació i que responguin a qualsevol necessitats de caràcter fix en tot l’àmbit funcional i territorial de la

Societat Estatal.

El termini va finalitzar el 30 de desembre de

2011, quan Correus va publicar un llistat de llocs vacants. Aquesta relació de 396 llocs no n’hi havia prou per donar feina

ni a la meitat de gent que es trobava en aquesta situació. Pitjor encara, els llocs oferts en la seva majoria eren de la

modalitat de contractació fixa discontínua i caps de setmana. Amb només 13 llocs a temps complet.


Tota aquella persona que no hagi aconseguit un d’aquests llocs, decau sistemàticament de la borsa

d’ocupació de 2008 havent de tornar a sotmetre’s a un nou i hipotètic examen d’ingrés, del qual no tenim constància que

tingui lloc properament, ja que no existeix cap base de convocatòria i cap acord signat al respecte. Per tant, és vergonyós

que acadèmies i els sindicats signants s’estiguin lucrant, oferint milers de vacants, per la imminència d’un examen més que

incert. I mentre passa això, els companys es troben en la total indefensió tot i haver aprovat un examen d’ingrés a Correus

i han de tornar a presentar-se a un més que dubtós examen sense saber si obtindran una plaça, encara passant la nota de

tall.

Des de CGT considerem molt greu aquesta situació i volem que es

faci pública, pensem que és un agreujant que Correus sigui una empresa pública que es vanagloria de crear ocupació

estable.

Secció CGT Correos Madrid