CGT PV i Murcia: Informació Coronavirus

Des de CGT del País Valencià i Murcia volem respondre a algunes de les moltes preguntes que des de la classe treballadora tenim davant la pandèmia del Coronavirus que estem vivint en l’actualitat, encara que els/les advocats/des ens recorden que moltes mesures han d’acordar-se entre les parts.

 • Deu l’empresa proporcionar material de prevenció davant el COVID-19 i informar sobre mesures de protecció davant el coronavirus?

Sí, és obligació de l’empresari garantir la seguretat dels seus treballadors i treballadores, per a això existeix la legislació de prevenció de riscos laborals. L’empresa té l’obligació de vetlar i protegir la seguretat i higiene en el treball i, per tant, de tots/es els/les seus/es empleats/des.

 • Poden obligar-me a romandre aïllat?

Sí que poden, sempre que així ho decidisquen les autoritats sanitàries. Les autoritats poden adoptar mesures de control com “l’aïllament preventiu», conegut com a quarantena, davant l’existència de perill per a la salut de la població i per a evitar els riscos de contagi.

 • Quina classe de baixa suposa un aïllament o una malaltia per coronavirus?

Segons informava el Govern, el migdia del dia 10 de març de 2020 i es recull en el BOE d’11 de març de 2020, les baixes per quarantena per aïllament preventiu, fixades per l’autoritat sanitària competent, i les motivades del desenvolupament de la malaltia es consideraran baixes per incapacitat temporal derivades d’accident de treball.

 • Puc denunciar a la meua empresa per haver contret el coronavirus en el treball?

No, llevat que hi haja dol o negligència per part de l’empresa. Per exemple si un/a de els/les treballadors/es té coronavirus i l’empresa no dota dels recursos necessaris per a evitar que la resta es contagien, sí que es podria denunciar.

 • He d’informar l’empresa si tinc els símptomes del coronavirus?

No existeix obligació d’informar l’empresari sobre l’estat de salut en formar part de la intimitat del treballador/a. L’empresa no pot obligar un treballador a presentar un comprovant mèdic per a tindre coneixement de si té el coronavirus o qualsevol altra patologia, però en tractar-se d’una malaltia contagiosa, entren en joc drets fonamentals d’altres companys, per la qual cosa sí que es podria obligar a sotmetre’s a un reconeixement mèdic.

 • L’empresa pot fer una llista de persones infectades?

No, llevat que tinga el consentiment exprés de la plantilla segons la legislació en matèria de protecció de dades

 • Pot l’empresa tancar el centre de treball i enviar-nos a casa?

A pesar que els canvis en el calendari laboral i en l’organització de treball s’han de negociar amb la representació dels treballadors, per raons de causa major i en virtut de la facultat de direcció i organització de l’empresa, si rebem aquesta ordre com a treballadors, jurídicament en una primera instància hauríem d’acatar l’ordre. Això no vol dir que la decisió de l’empresa siga legal i correcta, haurem d’analitzar cas per cas i reservar-nos el dret de respondre de la manera que considerem més oportuna, sindical i legalment.

– Ens pot obligar l’empresa a fer teletreball?

Per les raons exposades anteriorment, en virtut de la facultat de direcció, l’empresa pot donar l’ordre però això no vol dir que siga legal, haurem d’analitzar el cas. Segons experts en dret laboral la mesura ha de ser acordada entre treballador i empresa, el teletreball no pot imposar-lo l’empresa ni es pot imposar per la via de l’article 41 de l’Estatut del treballador ni per acord col·lectiu

 • En cas que l’empresa m’obligue a fer teletreball, haurà de facilitar-me els mitjans per a poder prestar-ho?

La situació actual és inèdita, no obstant això, interpretem que l’empresa es troba obligada a posar al nostre abast els mitjans materials per a poder dur a terme les nostres tasques. Si no tenim els mitjans informàtics o la connexió per a fer teletreball no podrem complir l’ordre. La responsabilitat de resolució dels problemes tècnics que puga sorgir és de l’empresa.

 • Pot demanar-me l’empresa recuperar les hores teletreballades?

Si una persona està teletreballant està complint la seua jornada laboral, per tant, no cal recuperar cap hora. El teletreball és un canvi d’ubicació, però el treballador segueix obligat a complir la seua jornada laboral i les seues tasques encomanades.

 • Poden reduir-me el sou si teletreballe?

No, pel teletreball no es pot modificar el sou. Sí que podrien veure’s afectats alguns plusos com transport o dietes, però el salari base, l’antiguitat, la gratificació, els incentius, comissions… s’han de respectar.

 • L’empresa pot obligar-me a fer vacances o agafar dies de lliure disposició per tancament per coronavirus?

No. Els procediments d’assignació de vacances continuen tenint la mateixa normativa que sempre, així com la impugnació per la via ràpida d’aquesta mena de situacions.

 • L’empresa pot obligar-me a recuperar hores no treballades a causa del coronavirus amb càrrec a bosses d’hores?

Des de CGT estem en contra dels mecanismes de bosses d’hores i flexibilització de la vida personal del treballador/a. Allà on l’empresa haja signat acords d’aquest tipus amb altres sindicats, la nostra postura serà la mateixa de sempre i sindicalment lluitarem per a fer prevaldre la voluntat del treballador per sobre la voluntat de l’empresa. No obstant això, a nivell legal caldria estudiar el contingut de l’acord existent per a respondre aquesta pregunta.

Si no hi ha acords en aquesta matèria, els dies no treballats no es poden recuperar (és a dir, no ens poden dir que anem a treballar festius).

 • Poden obligar-me a viatjar per treball a una zona de risc?

No, els/les treballadors/es poden interrompre la seua activitat quan comporte risc greu i imminent per a la seua vida o salut. Una desobediència d’aquest tipus no seria sancionable

 • He d’informar si he viatjat a una zona de risc?

Sí, el treballador ha d’informar l’empresa perquè té un deure de cooperació en matèria de seguretat i salut. Si un treballador omet aqueixa informació estarà incomplint obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i podria fins i tot rebre una sanció disciplinària.

Des de CGT País Valencià i Murcia esperem que aquest comunicat servisca per a respondre a alguns dels molts dubtes que ens assalten en aquests moments i quedem a la disposició de tots els treballadors i treballadores que necessiten qualsevol tipus d’aclariment davant aquestes qüestions o unes altres que puguen sorgir.

CGT PV y Murcia: Información Coronavirus 

Desde CGT del País Valenciano y Murcia queremos responder a algunas de las muchas preguntas que desde la clase trabajadora tenemos ante la pandemia del Coronavirus que estamos viviendo en la actualidad, aunque los/as abogados/as nos recuerdan que muchas medidas deben acordarse entre las partes. 

 • ¿Debe la empresa proporcionar material de prevención ante el COVID-19 e informar sobre medidas de protección ante el coronavirus?

Sí, es obligación del empresario garantizar la seguridad de sus trabajadores/as, para eso existe la legislación de prevención de riesgos laborales. La empresa tiene la obligación de velar y proteger la seguridad e higiene en el trabajo y, por tanto, de todos/as sus empleados/as.

 • ¿Pueden obligarme a permanecer aislado?

Sí pueden, siempre y cuando así lo decidan las autoridades sanitarias. Las autoridades pueden adoptar medidas de control como el «aislamiento preventivo», conocido como cuarentena, ante la existencia de peligro para la salud de la población y para evitar los riesgos de contagio.

 • ¿Qué clase de baja supone un aislamiento o una dolencia por coronavirus?

Según informaba el Gobierno, el mediodía del día 10 de marzo de 2020 y se recoge en el BOE de 11 de marzo de 2020, las bajas por cuarentena por aislamiento preventivo, fijadas por la autoridad sanitaria competente, y las motivadas del desarrollo de la dolencia se considerarán bajas por incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo.

 • ¿Puedo denunciar a mi empresa por haber contraído el coronavirus en el trabajo?

No, a no ser que haya dolo o negligencia por parte de la empresa. Por ejemplo si uno/a de los/as trabajadores tiene coronavirus y  la empresa no dota de los recursos necesarios para evitar que el resto se contagien, sí que se podría denunciar.

 • ¿Debo informar a la empresa si tengo los síntomas del coronavirus?

No existe obligación de informar al empresario sobre el estado de salud al formar parte de la intimidad del trabajador. La empresa no puede obligar a un trabajador a presentar un comprobante médico para tener conocimiento de si tiene el coronavirus o cualquier otra patología, pero al tratarse de una enfermedad contagiosa, entran en juego derechos fundamentales de otros compañeros, por lo que sí se podría obligar a someterse a un reconocimiento médico.

 • ¿La empresa puede hacer una lista de personas infectadas?

No, a no ser que tenga el consentimiento expreso de la plantilla según la legislación en materia de protección de datos

 • ¿Puede la empresa cerrar el centro de trabajo y enviarnos a casa?

A pesar de que los cambios en el calendario laboral y en la organización de trabajo se tienen que negociar con la representación de los trabajadores, por razones de causa mayor y en virtud de la facultad de dirección y organización de la empresa, si recibimos esta orden como trabajadores, jurídicamente en una primera instancia tendríamos que acatar la orden. Esto no quiere decir que la decisión de la empresa sea legal y correcta, tendremos que analizar caso por caso y reservarnos el derecho de responder de la manera que consideramos más oportuna, sindical y legalmente.

 • ¿Nos puede obligar la empresa a hacer teletrabajo?

Por las razones expuestas anteriormente, en virtud de la facultad de dirección, la empresa puede dar la orden pero esto no quiere decir que sea legal, tendremos que analizar el caso. Según expertos en derecho laboral la medida debe ser acordada entre trabajador y empresa, el teletrabajo no puede imponerlo la empresa ni se puede imponer por la vía del artículo 41 del Estatuto del trabajador ni por acuerdo colectivo

 • En caso de que la empresa me obligue a hacer teletrabajo, ¿tendrá que facilitarme los medios para poder prestarlo?

La situación actual es inédita, no obstante, interpretamos que la empresa se encuentra obligada a poner a nuestro alcance los medios materiales para poder llevar a cabo nuestras tareas. Si no tenemos los medios informáticos o la conexión para hacer teletrabajo no podremos cumplir la orden. La responsabilidad de resolución de los problemas técnicos que pueda surgir es de la empresa.

 • ¿Puede pedirme la empresa recuperar las horas teletrabajadas?

Si una persona está teletrabajando está cumpliendo su jornada laboral, por lo tanto, no hay que recuperar ninguna hora. El teletrabajo es un cambio de ubicación, pero el trabajador sigue obligado a cumplir su jornada laboral y sus tareas encomendadas.

 • ¿Pueden reducirme el sueldo si teletrabajo?

No, por el teletrabajo no se puede modificar el sueldo. Sí que podrían verse afectados algunos pluses como transporte o dietas, pero el salario base, la antigüedad, la gratificación, los incentivos, comisiones… se deben respetar.

 • ¿La empresa puede obligarme a hacer vacaciones o coger días de libre disposición por cierre por coronavirus?

No. Los procedimientos de asignación de vacaciones siguen teniendo la misma normativa que siempre, así como la impugnación por la vía rápida de este tipo de situaciones. 

 • ¿La empresa puede obligarme a recuperar horas no trabajadas a causa del coronavirus con cargo a bolsas de horas?

Desde CGT estamos en contra de los mecanismos de bolsas de horas y flexibilización de la vida personal del trabajador/a. Allá donde la empresa haya firmado acuerdos de este tipo con otros sindicatos, nuestra postura será la misma de siempre y sindicalmente lucharemos para hacer prevalecer la voluntad del trabajador/a por sobre la voluntad de la empresa. No obstante, a nivel legal habría que estudiar el contenido del acuerdo existente para responder esta pregunta.

Si no hay acuerdos en esta materia, los días no trabajados no se pueden recuperar (es decir, no nos pueden decir que vayamos a trabajar festivos).

 • ¿Pueden obligarme a viajar por trabajo a una zona de riesgo?

No, los/as trabajadores/as pueden interrumpir su actividad cuando entrañe riesgo grave e inminente para su vida o salud. Una desobediencia de este tipo no sería sancionable

 • ¿Debo informar si he viajado a una zona de riesgo?

 Sí, el trabajador debe informar a la empresa porque tiene un deber de cooperación en materia de seguridad y salud. Si un trabajador omite esa información estará incumpliendo obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y podría incluso recibir una sanción disciplinaria.

Desde CGT País Valenciano y Murcia esperamos que este comunicado sirva para responder a algunas de las muchas dudas que nos asaltan en estos momentos y quedamos a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras que necesiten cualquier tipo de aclaración ante estas cuestiones u otras que puedan surgir.