Reial Decret 1716/2012 sobre «actualització, adequació i modernització» del sistema de la Seguretat Social.

Reial Decret

1716/2012, de 28 de desembre de 2012, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Aquestes mesures són molt importants, és l’adequació a l’última modificació sobre pensions de la Seguretat Social

aprovada pel PSOE el 2011 amb el beneplàcit de la CEOE, CCOO/UGT, recordeu que en aquells moments el PP es va posicionar en

contra d’ampliar l’edat de jubilació, però no només no les retira, sinó que ha anunciat una nova retallada si en tres mesos

no s’arriba a un acord.

La Llei 27/2011, de l’1 d’agost de 2011, sobre actualització, adequació i modernització

del sistema de la Seguretat Social modificava determinats preceptes del text refós de la Llei General de la Seguretat

Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny de 1994, i incorpora noves disposicions en aquest text

legal, introduint importants canvis en el règim jurídic d’algunes prestacions de la Seguretat Social.
Resulten

especialment significatius els canvis normatius que han afectat a la pensió de jubilació, tals com l’exigència de forma

progressiva i gradual de l’edat d’accés a la jubilació; la modificació paulatina del sistema de càlcul de la base

reguladora, amb especial atenció a les persones que s’han vist obligades a abandonar la seva vida laboral a una edat

pròxima a la jubilació; l’establiment de nous percentatges aplicables a la base reguladora per a determinar la quantia de

la pensió; la variació dels percentatges per prolongació de la vida activa laboral o, finalment, la fixació de nous

coeficients reductors de l’edat en la jubilació anticipada.

El reial decret desenvolupa determinats aspectes de

la nova ordenació legal, que es consideren necessaris per a facilitar l’aplicació paulatina i gradual de les mesures que

han de fer-se efectives a partir del 1 de gener de 2013.
>>> En document adjunt teniu el Reial

Decret publicat al BOE del passat 31 de desembre.
  Reial Decret

1716/2012