Ràdio Klara davant les amenaces i els intents de criminalització

Les amenaces rebudes per la Sra. Alcaldessa de València, Dª Rita Barberá, en forma de sobre amb una bala en el seu interior i, aparentment, remès des de Ràdio Klara, ens porten a manifestar el següent:

1-Neguem rotundament l’autoria d’aquest enviament, l’objectiu del qual creiem que no és un altre que el de perjudicar a Ràdio Klara.

2.-Aquest fet es produeix unes setmanes després que s’hagen rebut en la bústia de Ràdio Klara anònims amenaçadors i que van ser denunciats en el jutjat de guàrdia el passat 2 de desembre de 2014. Els textos rebuts tenen la mateixa cal·ligrafia i ortografia que el rebut per la Sra. Alcaldessa de València, segons observem en les fotos publicades.

3-Repudiem qualsevol forma de violència que s’exercisca contra qualsevol ciutadà o ciutadana, l’exercisca qui l’exercisca. Rebutgem, doncs, les amenaces rebudes per la Sra. Alcaldessa per doble motiu: Per principis ètics i pel fet que es faça suplantant el nom de Ràdio Klara.

4- Ràdio Klara té com a funció ser altaveu d’aquelles persones i col·lectius socials compromesos amb una societat més justa i més lliure, tasca aquesta en la qual Ràdio Klara porta més de 30 anys i les amenaces o els intents de criminalització no ens faran desistir d’ella.

Denúncia presentada el 2 de Desembre en els jutjats per amenaces a Ràdio Klara

Ràdio Klara ante las amenazas y los intentos de criminalización

Las amenazas recibidas por la Sra. Alcaldesa de Valencia, Dª Rita Barberá, en forma de sobre con una bala en su interior y, aparentemente, remitido desde Ràdio Klara, nos llevan a manifestar lo siguiente:

1-Negamos rotundamente la autoría de dicho envío, cuyo objetivo creemos que no es otro que el de perjudicar a Ràdio Klara.

2.-Este hecho se produce unas semanas después de que se hayan recibido en el buzón de Ràdio Klara anónimos amenazantes y que fueron denunciados en el juzgado de guardia el pasado 2 de diciembre de 2014. Los textos recibidos tienen la misma caligrafía y ortografía que el recibido por la Sra. Alcaldesa de Valencia, según observamos en las fotos publicadas.

3-Repudiamos cualquier forma de violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano o ciudadana, la ejerza quién la ejerza. Rechazamos, pues, las amenazas recibidas por la Sra. Alcaldesa por doble motivo: Por principios éticos y por el hecho de que se haga suplantando el nombre de Ràdio Klara.

4- Ràdio Klara tiene como función ser altavoz de aquellas personas y colectivos sociales comprometidos con una sociedad más justa y más libre, tarea ésta en la que Ràdio Klara lleva más de 30 años y las amenazas o los intentos de criminalización no nos harán desistir de ella.

Denuncia presentada el 2 de Diciembre en los juzgados por amenazas a Ràdio Klara

Noticias:

Barberà rep un sobre amb una bala

Rita Barberá recibe una carta con una bala en su interior