Què serà sancionat a partir d’ara en protestes i manifestacions?

Aquesta informació ha sigut publicada en La Marea. Brais Benítez

El Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, qualificada com a ‘Llei mordassa’ per l’oposició i els moviments socials. La nova llei ha tirat endavant amb els únics vots a favor de la majoria que ostenta el Partit Popular. Les últimes setmanes han estat marcades pel debat sobre alguns dels punts més polèmics de la nova llei, com el que legalitza les devolucions en calent en la frontera amb el Marroc, que segons va assenyalar en un article en el Huffington Post el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, contradiu la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que prohibeix expressament les expulsions col·lectives.

Des que el Consell de Ministres aprovara el projecte de llei s’han introduït algunes modificacions en el projecte inicial. Per exemple, el botelló, que inicialment es considerava falta greu, passarà a considerar-se una falta lleu, i s’ha retirat l’“ultratge” a l’Estat espanyol. La difusió d’imatges de policies en l’exercici de les seues funcions, en canvi, passa de qualificar-se d’infracció lleu a greu.

L’oposició ha criticat la “discrecionalitat” que facilita el redactat de la llei, com ocorre per exemple al punt que castiga la “falta de consideració” a un policia. “Serà obligatori parlar-li de vostè?”, s’ha preguntat durant la tramitació parlamentària el diputat de l’Esquerra Plural Ricardo Sixto (EUPV).

A continuació, s’exposen algunes de les infraccions que quedaran tipificades en la nova llei, principalment aquelles que afecten els mètodes de protesta i manifestacions que s’han dut a terme en els últims anys. També s’apunten les sancions que s’aplicaran pel consum d’alcohol en la via pública, el consum d’estupefaents, l’abandó d’animals o la sol·licitud de serveis sexuals. L’oposició s’ha compromés a derogar aquesta llei si arriba a la Moncloa.

Infraccions lleus (multa de 100 a 600 euros)

– “Falta de respecte i consideració” a un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seues funcions, així com projectar sobre aquests “feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu”.

– Manifestacions no comunicades o que hagen sigut prohibides per “raons fundades o perquè puguen produir-se pertorbacions de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns”, en aquest cas seran sancionats els promotors i organitzadors.

– Incompliment de l’itinerari en una mobilització si es produeixen “alteracions menors”.

– Danys o “deslluïment” de mobiliari o edificis d’ús públic, inclosa la col·locació d’adhesius i cartells.

– Escalar edificis o monuments sense autorització, quan existisca un “cert risc que s’ocasionen danys a les persones o als béns”. Aquest ha sigut un mètode de protesta habitual d’organitzacions com Greenpeace.

– Negar-se a lliurar la documentació personal, com el DNI, “quan s’haguera acordat la seua retirada o retenció”. Si un policia demana que una persona li ensenye el DNI i aquesta es nega, serà considerada una infracció greu.

– Ocupació d’un immoble contra la voluntat del propietari.

– Ocupació de la via pública per a la venda ambulant no autoritzada, com ocorre amb el ‘top manta’.

– Deixar solts animals “feroços o nocius”, així com abandonar animals domèstics “en condicions en què puga perillar la seua vida”.

– Consum d’alcohol en la via pública, “quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana”.

Infraccions greus (multes de 601 a 30.000 euros)

– “Pertorbació greu de la seguretat ciutadana” en manifestacions enfront del Congrés dels Diputats, el Senat i les assemblees regionals, encara que no estiguen reunits en el seu interior els representants públics. És a dir, finalment només se sancionaran les manifestacions en aquests llocs quan hi haja incidents.

– Actes d’“obstrucció” que pretenguen impedir a qualsevol autoritat o empleat públic “l’exercici legítim de les seues funcions, així com “el compliment o l’execució d’acords o resolucions administratives o judicials”. Per exemple, tractar de frenar un desnonament.

– Desobediència o resistència a l’autoritat, així com la negativa a identificar-se, o donar dades falses, en cas que un agent ho sol·licite.

– Negar-se a dissoldre reunions o manifestacions en la via pública quan així ho haja ordenat “l’autoritat governativa”, per exemple la Delegació del Govern.

– Irrompre en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics, com pot ser el metro o un hospital, així com obstruir el seu funcionament, sempre que no incórrega en una infracció molt greu. En les mobilitzacions que fa ‘Stop Pujades’ contra l’augment de tarifes en el transport públic, en algunes ocasions, s’han parat combois durant alguns minuts.

– Obstaculitzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, contenidors o pneumàtics ocasionant “una pertorbació greu de la seguretat ciutadana”.

– L’ús “no autoritzat” d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats i policies que puga “posar en perill la seua seguretat personal o la de la seua família”.

– Sol·licitar o acceptar serveis sexuals, en el cas del demandant, en la via pública o prop de llocs on hi haja menors. A les persones que ofereixen aquests serveis, se’ls demanarà que s’abstinguen de fer-ho en aquests llocs.

– Consum i tinença de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques en la via pública, o portar persones en un vehicle a cercar aquest tipus de substàncies. També permetre consum d’aquestes drogues en locals o establiments públics, així com la seua plantació i cultiu il·lícit en llocs visibles al públic, sempre que no siga constitutiu d’una infracció penal.

Infraccions molt greus (multes de 30.001 a 600.000 euros)

Reunions i manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions on es presten serveis bàsics, o obstruir el seu funcionament, “quan s’haja generat un risc per a les persones o un perjudici en aquest funcionament”. Els responsables sancionats seran els promotors o organitzadors.