Panorama hostil per a la joventut en el treball

La població a Espanya envelleix i els joves, disminueixen. Les dades així ho reflecteixen: en el segon trimestre de 2023, hi havia 1.437.700 persones entre 16 i 29 anys menys que en el mateix període de 2007. Així, en 2007 la joventut (16-29 anys) representava un 42,8% de la població i en 2023, el 37,6%. És a dir, la representació de joves ha disminuït en 5,2 punts percentuals, d’acord amb l’informe Joves i Mercat de Treball nº38, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia.

Si analitzem les dades que ens ofereix l’Informe `Joves i Mercat de Treball´ trobem que el nivell educatiu de les persones joves ha mostrat una tendència positiva. En el segon trimestre de 2023, les persones de 20 a 24 anys amb almenys Educació secundària de 2a etapa representen el 78,5%; de 20 a 29 amb baix nivell educatiu constitueixen el 22,3% i el percentatge de persones amb abandó escolar primerenc (18 a 24 anys) és del 13,9%.

D’acord amb l’informe Education at a Glance de l’OCDE, comptar amb un major nivell d’estudis disminueix la possibilitat de trobar-se en situació de desocupació. Així tenim que les persones de 25 a 34 anys amb un títol professional de segona etapa d’educació secundària a Espanya tenen una taxa de desocupació de 16,3% mentre que la taxa de desocupació de persones amb una segona etapa d’educació general és de 15,9%.

Respecte dels sous, les persones treballadores de 25 a 34 anys amb una titulació professional de segona etapa de secundària o postsecundària no terciària guanyen un 20% més que les persones sense títol. L’avantatge salarial per a les persones treballadores amb segona etapa d’educació secundària general és del 15%.

Temporalitat i precarietat salarial, una constant per als joves: Les principals barreres que la joventut troba en el seu desenvolupament personal i professional són l’habitatge i l’ocupació, factors que no els permeten emancipar-se a una menor edat i que, a més, tenen un gran impacte en la seua salut mental. Cal destacar que la principal causa de mort de la població jove és el suïcidi.

En l’informe analitzat s’exposa que els joves amb baix nivell educatiu presenten en el segon trimestre de 2023 unes taxes d’ocupació més baixes:

  • de 16 a 24 anys, la taxa d’ocupació se situa en el 17,3%, enfront del 25% en el nivell mitjà;
  • joves de fins a 29 anys se situen en el 27,8% i el 34,5%, respectivament.

Per contra, per a joves amb alt nivell d’estudis, les taxes d’ocupació es mantenen en nivells superiors, alhora que representen més de la meitat dels ocupats d’eixa edat: la taxa d’ocupació aconsegueix el 57,8% en joves de fins a 24 anys, i el 73,4%, entre els de fins a 29 anys.
El guany mitjà anual en 2023 a Espanya per a joves de 20 a 24 anys és de 13.225 euros. Per al rang d’edat de 25 a 29 anys és de 19.089, amb una bretxa de gènere en salaris del 15% en el grup de 25 a 29 anys i de 22,6% en el grup de 20 a 24 anys, segons dades de l’informe `Joves i Mercat de Treball´.

D’altra banda, històricament, la contractació de les persones joves s’ha realitzat de manera temporal, majoritàriament. No obstant això, amb la reforma laboral, el tipus de contractació s’ha transformat. Segons dades de juliol de 2023, el 39,5% dels contractes de joves de 16 a 24 anys van ser indefinits. No obstant això, prenem esta referència amb cautela ja que en molts casos un contracte indefinit no garanteix l’estabilitat en l’ocupació. Fet un breu repàs per les dades principals informes que reflecteixen la realitat dels joves i el món del treball, des de CGT exigim condicions de treball dignes i mecanismes per als nostres joves. La joventut s’enfronte a la precarització del treball, inestabilitat, dependència econòmica dels seus pares, en un entorn hostil per al seu desenvolupament professional.

En resum, per a explicar per què la joventut espanyola s’emancipa a una edat cada vegada major, hem de comprendre que les condicions estructurals imposen múltiples barreres a les persones joves. Els temes que generen major preocupació als joves són els salaris baixos (37,8%), la precarietat laboral (30,4%) i la dificultat per a l’emancipació (29,5%), seguits molt de prop per l’atur (24,6%).