No volem cap guerra

Les últimes setmanes, davant els fracassos militars del bàndol ucraïnés, estem presenciant com els líders de l’OTAN i de la Unió Europea augmenten el to bel·licista incrementant el perill d’una escalada que comportaria riscos #greu per als ciutadans del nostre Estat.

Són molt perilloses les declaracions de Margarita Robles, ministra de «la Guerra» del govern d’Espanya, en les quals afirmava que «estem en guerra contra Rússia» assegurant que Espanya continuarà enviant l’ajuda militar que faça falta o les declaracions d’Emmanuel Macron, president del govern francés, insinuant que si Rússia continua avançant en el front enviarà tropes regulars de l’exèrcit francés.

També és preocupant que enmig d’aquesta situació bèl·lica tan crítica, el president del govern Pedro Sánchez, es reunisca amb els principals empreses armamentístiques, les quals s’aprofiten del genocidi en Palestina o la guerra d’Ucraïna per a fer negoci, mostrant-los públicament el seu suport i reivindicant la seua activitat.

La retòrica que utilitzen aquests dirigents irresponsables no és espontània, sinó que està prèviament orquestrada i té com a objectiu mesurar el grau d’acceptació de la societat europea en cas d’un enfrontament directe de l’OTAN contra la Federació Russa. Les conseqüències d’una escalada militar seran catastròfiques: el reclutament forçós de la població civil, el probable ús d’armament nuclear, milions de morts i un futur incert per a les generacions esdevenidores.

Aquesta estratègia comunicativa l’han estado utilitzant, almenys, des de l’any 2022 quan els països de l’OTAN van començar a enviar armament per a fer costat a Ucraïna en el conflicte. Primer ens van dir que no enviarien armament letal, després que només enviarien armament defensiu, més endavant van enviar tancs i avions de combat… Ara només falten les tropes sobre el terreny!

No es tracta de discernir si aquesta és una guerra justa o no, cap ho és. Pretenen demonitzar a un dels bàndols i beatificar a l’altre com si els actors que participen en aquest conflicte no tingueren cap responsabilitat sobre aquest. No van consultar al poble per a involucrar-nos en aquest conflicte i no ens consultaran tampoc per a enviar tropes ni per a declarar l’estat de setge o per a reclutar persones que enviaran a la trituradora de carn.

La situació es torna més dantesca quan aquestes mateixes persones i institucions, que es permeten donar lliçons, són les mateixes que van bombardejar il·legalment la ciutat de Belgrad, les mateixes que van assassinar a més d’un milió d’iraquians i les que estan permetent altres guerres al voltant del món com el genocidi palestí, el conflicte a Iemen o a la República Democràtica del Congo amb milions de persones desplaçades forçosament i mortes, generades fonamentalment per grups armats finançats per Occident per a continuar controlant l’explotació de coltan i altres recursos necessaris per a les empreses transnacionals.

És per això que hem de fer saber al govern d’Espanya que no volem cap guerra, que no posarem els morts i que no volem patir les conseqüències dels seus deliris, no sacrificarem a la nostra joventut lluitant en una guerra impossible servint a interessos forans. La guerra a Ucraïna no és una guerra convencional, és una guerra mundial subsidiària on moren ucraïnesos i russos, però també on es dirimeix el futur de l’ordre global.

Tampoc ens podem oblidar del que està passant en Palestina on el govern israelià està cometent un genocidi en el qual les mates ja es compten per desenes de milers, una gran parteix xiquets i xiquetes, mentre veiem com els diferents governs d’Occident fan tèbies declaracions de condemna molt allunyades de la contundent postura que tenen davant la guerra d’Ucraïna deixant clar que per a ells hi ha víctimes de primera i de segona.

CGT no vol guerres en cap lloc del món, en cap concepte, CGT vol la pau entre els pobles, entre les classes treballadores dels diferents països, i pretén la dissolució de l’OTAN i la fi de totes les guerres. Exigim als nostres governants a fer un gir de 180 graus en aquestes polítiques que ens condueixen cap a l’abisme, i de la mateixa manera, exigim que el govern deixe de secundar públicament i econòmicament a les empreses armamentístiques, apostant per una reconversió industrial en aquest sector.

Las últimas semanas, ante los fracasos militares del bando ucraniano, estamos presenciando cómo los líderes de la OTAN y de la Unión Europea aumentan el tono belicista incrementando el peligro de una escalada que comportaría riesgos gravísimos para los ciudadanos de nuestro Estado.

Son muy peligrosas las declaraciones de Margarita Robles, ministra de “la Guerra” del gobierno de España, en las que afirmaba que «estamos en guerra contra Rusia» asegurando que España continuará enviando la ayuda militar que haga falta o las declaraciones de Emmanuel Macron, presidente del gobierno francés, insinuando que si Rusia continúa avanzando en el frente enviará tropas regulares del ejército francés.

También es preocupante que en medio de esta situación bélica tan crítica, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, se reúna con las principales empresas armamentísticas, las cuales se aprovechan del genocidio en Palestina o la guerra de Ucrania para hacer negocio, mostrándoles públicamente su apoyo y reivindicando su actividad.

La retórica que utilizan estos dirigentes irresponsables no es espontánea, sino que está previamente orquestada y tiene como objetivo medir el grado de aceptación de la sociedad europea en caso de un enfrentamiento directo de la OTAN contra la Federación Rusa. Las consecuencias de una escalada militar serán catastróficas: el reclutamiento forzoso de la población civil, el probable uso de armamento nuclear, millones de muertos y un futuro incierto para las generaciones venideras.

Esta estrategia comunicativa la han estado utilizando, al menos, desde el año 2022 cuando los países de la OTAN empezaron a enviar armamento para apoyar a Ucrania en el conflicto. Primero nos dijeron que no enviarían armamento letal, después que solo enviarían armamento defensivo, más adelante enviaron tanques y aviones de combate…¡Ahora solo faltan las tropas sobre el terreno!

No se trata de discernir si esta es una guerra justa o no, ninguna lo es. Pretenden demonizar a uno de los bandos y beatificar al otro como si los actores que participan en este conflicto no tuviesen ninguna responsabilidad sobre el mismo. No consultaron al pueblo para involucrarnos en este conflicto y no nos consultarán tampoco para enviar tropas ni para declarar el estado de sitio o para reclutar personas que enviarán a la trituradora de carne.

La situación se vuelve más dantesca cuando estas mismas personas e instituciones, que se permiten dar lecciones, son las mismas que bombardearon ilegalmente la ciudad de Belgrado, las mismas que asesinaron a más de un millón de iraquíes y las que están permitiendo otras guerras alrededor del mundo como el genocidio palestino, el conflicto en Yemen o en la República Democrática del Congo con millones de personas desplazadas forzosamente y muertas, generadas fundamentalmente por grupos armados financiados por Occidente para seguir controlando la explotación de coltán y otros recursos necesarios para las empresas transnacionales.

Es por eso que debemos hacer saber al gobierno de España que no queremos ninguna guerra, que no pondremos los muertos y que no queremos sufrir las consecuencias de sus delirios, no sacrificaremos a nuestra juventud luchando en una guerra imposible sirviendo a intereses foráneos. La guerra en Ucrania no es una guerra convencional, es una guerra mundial subsidiaria donde mueren ucranianos y rusos, pero también donde se dirime el futuro del orden global.

Tampoco nos podemos olvidar de lo que está pasando en Palestina donde el gobierno israelí está cometiendo un genocidio en el que las victimas ya se cuentan por decenas de miles, una gran parte niños y niñas, mientras vemos como los diferentes gobiernos de Occidente hacen tibias declaraciones de condena muy alejadas de la contundente postura que tienen ante la guerra de Ucrania dejando claro que para ellos hay víctimas de primera y de segunda.

CGT no quiere guerras en ningún lugar del mundo, bajo ningún concepto, CGT quiere la paz entre los pueblos, entre las clases trabajadoras de los diferentes países, y pretende la disolución de la OTAN y el fin de todas las guerras. Exigimos a nuestros gobernantes a dar un giro de 180 grados en estas políticas que nos conducen hacia el abismo, y del mismo modo, exigimos que el gobierno deje de apoyar pública y económicamente a las empresas armamentísticas, apostando por una reconversión industrial en dicho sector.