Home / Acció Sindical / L’Audiència Nacional celebrarà demà el judici contra l’ERO de RTVV a instàncies de CGT

L’Audiència Nacional celebrarà demà el judici contra l’ERO de RTVV a instàncies de CGT

imagesDemà dimarts dia 15 de juliol a les 10h, es veurà en l’Audiència Nacional, situada en C/Goya nº 14 de Madrid, la demanda presentada per CGT contra l’Expedient de Regulació d’Ocupació de RTVV. La secció sindical de CGT en RTVV, ha convocat una concentració davant l’Audiència, durant la durada del Judici, a fi de protestar contra l’atac als mitjans de comunicació públics i davant el tancament injustificat i fraudulent de Radiotelevisió Valenciana

En primer lloc, CGT constata i trasllada en la seua demanda que l’extinció de 1608 treballadors de RTVV adscrits a diferents centres de treball de diverses Comunitats Autònomes, es basa en la promulgació de la Llei 4/2013 de 27 de novembre de la Generalitat que va suposar la supressió del servei públic així com la liquidació de RTVV SAU, Llei que ha sigut recorreguda per inconstitucionalitat en comportar la seua promulgació vulneració de diversos drets fonamentals.

A part, CGT al·ludeix el fet que entre les causes d’ERO d’extinció regulades pel ET no consta cap com l’al·legada. A més, que la Llei fóra promulgada arran de la sentència que anul·lava l’anterior ERO (el mateix dia en què es va fer pública la sentència, la Generalitat legislava per a suprimir la prestació de serveis i extingir RTVV) “és un clar atemptat contra el dret a la tutela judicial efectiva”, en referència als afectats per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que anul·lava aquell ERO.

Sobre aquest assumpte, CGT assenyala dos aspectes essencials: que el legislador autonòmic procedeix al cessament de l’activitat empresarial de RTVV SAU “per la seua mera voluntat malgrat existir possibilitats econòmiques de continuar”, i que, a més, “decreta l’extinció dels contractes de la totalitat de la plantilla per tal causa i disposa a aquest efecte el procediment a seguir, tot i que aquesta causa no s’haja contemplat legalment” pel ET. La Generalitat incorre d’aquesta manera en un “possible excés competencial”, suposant tot açò una vulneració de la legislació bàsica estatal.

Així mateix, i posant l’accent que la Llei 4/2013 no constitueix causa legal d’acomiadament col·lectiu i que tampoc respon a un supòsit de força major de l’ET, CGT evidencia que no existeix cobertura legal alguna per a la decisió del Consell i sí una “clara manifestació empresarial de desviació de poder”, a la recerca de “objectius en abús de dret no emparats per l’ordenament social, alterant la finalitat institucional de l’acomiadament col·lectiu”.

En conseqüència, CGT desmunta l’argumentació de RTVV SAU per a justificar l’acomiadament col·lectiu, demostrant que no es tracta d’una extinció de relacions de treball per desaparició de la personalitat jurídica del contractant, sinó pel cessament de l’activitat empresarial de RTVV SAU i l’extinció dels contractes, i que, en tot cas, suposant que sí ho fos, l’empresa està obligada a justificar què causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció concorren com a determinant de l’extinció.

Però el nucli de la tesi de la Confederació General del Treball radica en l’actuació fraudulenta de RTVV respecte a l’aplicació de la sentència del TSJCV que va afectar a més de 1000 treballadors.

La readmissió immediata d’aquests “havia sigut acordada dos dies abans de l’aprovació de la llei” a pesar que la sentència té un caràcter merament declaratiu. Així, després d’haver renunciat a interposar recurs de cassació contra les sentència, RTVV SAU va procedir de facto com si la sentència consistira en la impugnació d’un acte administratiu, és a dir, que no va actuar conforme al que es disposa legalment.

Va imposar unilateralment el restabliment de la relació laboral d’els qui havien sigut acomiadats individualment, va sol·licitar a la Seguretat Social l’anul·lació de les baixes, va cotitzar pels salaris deixats de percebre i va deduir les prestacions de desocupació. Fet incompatible amb la naturalesa de la sentència, declarativa, que no impedia que se seguiren tramitant les impugnacions individuals de l’extinció de cada contracte.

Va ser aquesta decisió de RTVV la que va conduir a un injustificat sobredimensionament formal de la plantilla, extrem que va ser intencionadament cercat de forma arbitrària. La finalitat, afirma CGT, era provocar “amb maquinacions insidioses, que la representació legal dels treballadors subscriguera l’acord”. A més, l’artificiós sobredimensionament conseqüència de la readmissió, va comportar l’anul·lació de les prestacions de desocupació degudament percebudes, realització indeguda de cotitzacions a la Seguretat Social, etc.

I, finalment, RTVV va adduir en la seua memòria explicativa per a iniciar el període de consultes que va culminar en acord, causa objectiva equiparable a força major, causa que segons l’ET “haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral”, la qual cosa no es va fer en cap moment, amb el que el procediment extintiu no és el legalment establit.

Conseqüència directa de tot açò va ser que en l’acord aconseguit i signat pels representants dels treballadors, es va manifestar expressament la inexistència de les causes legals motivadores de l’acomiadament col·lectiu. En definitiva, CGT conclou que l’acord aconseguit es va produir sense existència de causa legal i o real, la qual cosa implica frau de llei i abús de dret per part de RTVV.

La secció sindical de CGT en RTVV, ha convocat una concentració davant l’Audiència, durant la durada del Judici, a fi de protestar contra aquest atac als mitjans de comunicació públics i davant el tancament injustificat i fraudulent de Radiotelevisió Valenciana.

Secció Sindical CGT-RTVV

14 juliol 2014