LA DIGNITAT NO ES POT TANCAR EN UN CIE

Unes 60 persones han passat tota la nit en el terrat del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Aluche de Madrid a la intempèrie per a exigir de forma pacífica dignitat enfront de les deficients condicions d’internament que vulneren els drets més elementals i exigir la seua llibertat davant una mesura tan il·legítima com a desproporcionada.

Durant l’última setmana, en el CIE de Aluche, diversos malalts han rebut una atenció sanitària inadequada, malalts que a més han sigut expulsats malgrat tenir un quadre febril complex, com ha pogut comprovar una de les organitzacions socials que visiten aquest CIE. cal recordar que fa 5 anys va morir Samba Martine, interna en aquest mateix centre, després de ser-li negada l’assistència mèdica fins a en deu ocasions. Aquesta mateixa setmana també s’ha pogut contrastar falta de peces d’abric, la qual cosa ha empitjorat la situació de les persones malaltes. El quadre més dantesco es va viure diumenge passat a la vesprada amb malalts escampats pel sòl sense cap tipus d’atenció mèdica, al no estar concertada en aqueix horari, com denuncien les organitzacions socials. Així mateix, aquesta setmana, s’ha pogut documentar casos d’expulsions sense notificació dins del termini i en la forma escaient, alguna cosa especialment greu si tenim en compte que el propi Jutge ha recordat al director del CIE que ha de respectar el dret d’asil (no respectar-ho implica expulsar a persones la vida de les quals pot estar en perill en cas de tornada forçosa al seu país).

Les lamentables condicions del CIE de Aluche no són ni un problema puntual (link1) ni específiques d’aquest CIE sinó que reflecteixen un problema estructural que afecta a tots els centres d’internament de l’Estat, sentencien les organitzacions socials. Per exemple, el CIE de Sapadors (València) es troba tancat temporalment a causa d’una plaga de chinches a la qual no s’acaba de posar solució i sotmet als interns a una tortura quotidiana. El CIE de Barcelona ha reobert enmig d’una forta polèmica per no complir les mínimes condicions humanitàries. Del CIE de Múrcia s’han escapolit prop de 70 interns la setmana passada. Fa uns mesos les treballadores socials van sol·licitar de nou el tancament del CIE de Barranco Seco a Canàries davant les deficients infraestructures. Fins i tot el propi Ministeri de l’Interior ha reconegut davant un jutge que no pot garantir les mínimes condicions i que açò podŕia portar al tancament dels CIE per imperatiu legal, com ja va denunciar la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE (link2)

Per tot açò, la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE, manifesta i denúncia que:

• La dignitat no pot ser tancada ni sotmesa dins d’un CIE, per aquesta raó la reivindicació de llibertat i tracte digne és una expressió de protesta tan important com a legítima davant les polítiques migratòries d’UE.

• Els CIEs queden molt lluny de ser centres d’acolliment de migrants com es pretén fer creure en ocasions a l’opinió pública; són calabossos ampliats en els quals es priva de llibertat a persones per a ser deportades contra la seua voluntat. Per açò, considerem legítims i justs i anem a seguir recolzant els moviments de resistència de les persones internes.

• Les polítiques migratòries de la UE no solament no respecten els Drets Humans sinó que a més generen racisme institucional en forma de denegació d’asil, identificacions policials, internaments i expulsions.

• El comportament de les persones internes i de les persones congregades en recolze en torn al CIE de Aluche demostren com encara hi ha espai per a la solidaritat.

• La situació dels CIE és tan il·legítima com a desproporcionada i insostenible al no ser ni un problema puntual en el CIE de Aluche ni específic d’aquest centre, és un problema estructural que clama pel tancament de tots els CIEs de l’Estigueu.

• És necessari un seguiment dels casos de cadascuna de les persones mobilitzades, el tracte al que són sotmeses i la destinació que se’ls ofereix. Assegurant els seus drets com la defensa judicial adequada o l’assistència sanitària.

Abans de res açò, els col·lectius de la Campanya Estatal apel·len a la solidaritat i la mobilització sostinguda de la societat pel tancament definitiu i sense condicions de tots i cadascun dels CIEs de l’Estat Español i insten a participar en pròximes convocatòries que seran difoses en les xarxes socials mitjançant etiquetes pròpies com #CIEsNo.

Migrar és un dret, no un delicte.

Cap ésser humà és il·legal!

Tanquem els CIEs!

cie estatal

La dignidad no puede ser encerrada en un CIE

Unas 60 personas han pasado toda la noche en la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche de Madrid a la intemperie para exigir de forma pacífica dignidad frente a las deficientes condiciones de internamiento que vulneran los derechos más elementales y exigir su libertad ante una medida tan ilegítima como desproporcionada.

Durante la última semana, en el CIE de Aluche, varios enfermos han recibido una atención sanitaria inadecuada, enfermos que además han sido expulsados a pesar de tener un cuadro febril complejo, como ha podido comprobar una de las organizaciones sociales que visitan este CIE. Cabe recordar que hace 5 años murió Samba Martine, interna en este mismo centro, tras serle negada la asistencia médica hasta en diez ocasiones. Esta misma semana también se ha podido contrastar falta de prendas de abrigo, lo que ha empeorado la situación de las personas enfermas. El cuadro más dantesco se vivió el pasado domingo por la tarde con enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en ese horario, como denuncian las organizaciones sociales. Asimismo, esta semana, se ha podido documentar casos de expulsiones sin notificación en tiempo y forma, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que el propio Juez ha recordado al director del CIE que ha de respetar el derecho de asilo (no respetarlo implica expulsar a personas cuya vida puede estar en peligro en caso de retorno forzoso a su país).

Las lamentables condiciones del CIE de Aluche no son ni un problema puntual (link1) ni específicas de este CIE sino que reflejan un problema estructural que afecta a todos los centros de internamiento del Estado, sentencian las organizaciones sociales. Por ejemplo, el CIE de Zapadores (Valencia) se encuentra cerrado temporalmente debido a una plaga de chinches a la que no se acaba de poner solución y somete a los internos a una tortura cotidiana. El CIE de Barcelona ha reabierto en medio de una fuerte polémica por no cumplir las mínimas condiciones humanitarias. Del CIE de Murcia se han fugado cerca de 70 internos la semana pasada. Hace unos meses las trabajadoras sociales solicitaron de nuevo el cierre del CIE de Barranco Seco en Canarias ante las deficientes infraestructuras. Incluso el propio Ministerio del Interior ha reconocido ante un juez que no puede garantizar las mínimas condiciones y que eso podŕia llevar al cierre de los CIE por imperativo legal, como ya denunció la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE (link2)

Por todo ello, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, manifesta y denuncia que:

  • La dignidad no puede ser encerrada ni sometida dentro de un CIE, por esta razón la reivindicación de libertad y trato digno es una expresión de protesta tan importante como legítima ante las políticas migratorias de UE.
  • Los CIEs quedan muy lejos de ser centros de acogida de migrantes como se pretende hacer creer en ocasiones a la opinión pública; son calabozos ampliados en los que se priva de libertad a personas para ser deportadas contra su voluntad. Por ello, consideramos legítimos y justos y vamos a seguir apoyando los movimientos de resistencia de las personas internas.
  • Las políticas migratorias de la UE no sólo no respetan los Derechos Humanos sino que además generan racismo institucional en forma de denegación de asilo, identificaciones policiales, internamientos y expulsiones.
  • El comportamiento de las personas internas y de las personas congregadas en apoyo en torno al CIE de Aluche demuestran cómo aún hay espacio para la solidaridad.
  • La situación de los CIE es tan ilegítima como desproporcionada e insostenible al no ser ni un problema puntual en el CIE de Aluche ni específico de este centro, es un problema estructural que clama por el cierre de todos los CIEs del Estado
  • Es necesario un seguimiento de los casos de cada una de las personas movilizadas, el trato al que son sometidas y el destino que se les depara. Asegurando sus derechos como la defensa judicial adecuada o la asistencia sanitaria.

Ante todo esto, los colectivos de la Campaña Estatal apelan a la solidaridad y la movilización sostenida de la sociedad por el cierre definitivo y sin condiciones de todos y cada uno de los CIEs del Estado Español e instan a participar en próximas convocatorias que serán difundidas en las redes sociales mediante etiquetas propias como #CIEsNo.

Migrar es un derecho, no un delito.

¡Ningún ser humano es ilegal!

¡Cerremos los CIEs!