Fogasa sense mitjans i sense pagar

El Tribunal de Comptes ha detectat manca de mitjans humans per tramitar les prestacions abonades pel Fons de Garantia Salarial (Fogasa) en 2103 i ha advertit que aquesta situació va suposar un risc en l’abonament de les prestacions.

Així, ho recull l’informe, aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes, relatiu a la fiscalització de la gestió i control de les prestacions abonades pel Fogasa el 2013, fet públic aquest dilluns.

Segons l’informe, aquesta situació de manca de mitjans humans ha provocat sobrecostos, manca de control en els judicis, pagaments duplicats en el sistema de protecció salarial i un baix índex de cobrament de deutes d’empresaris i persones físiques.

Segons l’informe, a 31 desembre 2013 hi havia un total de 221.384 expedients pendents de resoldre, xifra que supera en un 61% a la de l’exercici anterior.

A més, el Tribunal de Comptes informa que el nombre d’expedients entre 2007 i 2013 es va incrementar un 295%, el que contrasta amb l’escàs augment de la plantilla en el citat període de temps.

En quant al termini mitjà de tramitació dels expedients de prestacions de garantia salarial, va arribar als 201,5 dies, enfront de la mitjana de l’any anterior de 185,4 dies.

En les tres unitats administratives perifèriques més col·lapsades (Madrid, Barcelona i València), el termini mitjà va ser molt més elevat. En concret Barcelona va arribar als 395 dies, per davant de Madrid (379) i València (354).

L’informe també revela que el nombre de lletrats del Fogasa era insuficient en relació a la totalitat de judicis als quals va ser emplaçat l’organisme i, per això, en determinats casos es van abonar prestacions com a conseqüència que el treballador va obtenir una sentència favorable que, en cas d’haver existit oposició dels lletrats, podria haver estat de signe contrari.

A més, el 2013, segons el Tribunal de Comptes, dotze unitats administratives perifèriques no van realitzar cap enviament d’informació de duplicitats al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i en altres hi va haver importants deficiències.

Aquesta circumstància ha pogut afavorir que el Fogasa no comuniqués a l’SEPE la totalitat dels salaris de tramitació pagats als treballadors, per la qual cosa s’estaria produint el pagament duplicat de prestacions públiques per ambdós organismes.

Així mateix, a finals de 2013, el saldo dels deutors per subrogació del Fogasa va ascendir a més de 7 milions d’euros, el que corresponia a 174.804 empresaris.

Segons l’informe, les actuacions de l’organisme per a la recuperació d’aquests deutes van ser molt escasses i l’índex de cobrament ascendir a un escàs 1,5% en l’exercici 2013.

Font Agencies