En la teua empresa no tenen pla d’igualtat?

Aquests són els arguments que has d’utilitzar per pressionar la seva negociació i eliminar les barreres entre sexes també a la feina.

Un pla d’igualtat ha de ser un instrument concorde a les necessitats de l’empresa, on es visibilitzen les condicions reals d’homes i dones. Ha d’establir accions concretes per a eliminar les barreres, conductes sexistes i situacions de discriminació fundades en rols i estereotips de gènere, per a aconseguir equilibrar les relacions de poder entre homes i dones i eliminar les bretxes de gènere.

La meta d’una empresa no ha de ser comptar amb un pla d’igualtat registrat en el REGCON, sinó que eixe pla siga un instrument transformador en benefici de les persones treballadores.
La meua empresa està obligada a tindre pla d’igualtat?

Hem de saber si la nostra empresa té l’obligació de tindre pla d’igualtat. Quins ho estan?

  • Empreses que compten en plantilla amb 50 o més persones treballadores.
  • Si el conveni col·lectiu els obliga a comptar amb pla d’igualtat.
  • Si l’empresa ha sigut sancionada per alguna autoritat i en eixa sanció s’estableix l’obligació de negociar un pla d’igualtat.

Si la teua empresa no es troba en cap d’estos supòsits, no està obligada a comptar amb pla d’igualtat. No obstant això, pot realitzar-ho voluntàriament, complint amb tots els requisits formals d’un pla d’igualtat obligatori. És a dir, no per ser voluntari serà menys rigorós.


Altres arguments a favor dels plans d’igualtat

Altres arguments perquè les empreses consideren el benefici de comptar amb plans d’igualtat i persuadir-les d’iniciar la negociació d’un són:

  • No comptar amb un pla d’igualtat exclou a l’empresa de licitacions i contractes amb el sector públic. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el seu article 71.1 d), estableix la prohibició de contractar amb empreses de 50 o més treballadors que no complisquen amb l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat
  • Una empresa que no compleix amb l’obligació de tindre pla d’igualtat no pot accedir al sistema de bonificacions. L’article 8 e) del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, estableix que, per a ser beneficiari, es requereix comptar amb el corresponent pla d’igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seua implantació

Quan es dona per complida l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat?

Quan el pla d’igualtat estiga registrat en el REGCON (Registre i depòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat). Si el pla no està registrat encara, l’obligació no es pot donar per complida.

Què passa si l’empresa està obligada i no compta amb un pla d’igualtat?

Si l’empresa no compleix amb l’obligació de comptar amb el pla d’igualtat, se li podrà imposar una infracció laboral greu o molt greu d’acord amb la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social:

  • Serà infracció greu, no complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d’igualtat estableixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que siga aplicable (article 7.13). Se sancionarà amb una multa, en el seu grau mínim, de 751 a 1.500 euros; en el seu grau mitjà, de 1.501 a 3.750 euros; i en el seu grau màxim, de 3.751 a 7.500 euros.
  • És infracció molt greu, no elaborar o no aplicar el pla d’igualtat, o fer-lo incomplint manifestament els termes previstos, quan l’obligació de realitzar aquest pla responga al que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 46 bis d’esta Llei, el qual es refereix a la substitució de sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat en l’empresa. La sanció serà una multa, en el seu grau mínim, de 7.501 a 30.000 euros; en el seu grau mitjà, de 30.001 a 120.005 euros; i en el seu grau màxim, de 120.006 euros a 225.018 euros.

Qui verifica que les empreses complisquen amb l’obligació de comptar amb el pla d’igualtat?

És la Inspecció de Treball la que s’encarrega de verificar que les empreses obligades complisquen amb el pla d’igualtat. En eixe sentit, podrà sol·licitar informació que acredite que l’empresa compta amb un pla d’igualtat, o bé, està negociat un.

  • Si sol·licita que acredite que compta amb un pla d’igualtat, l’empresa haurà d’acreditar el registre d’este en el REGCON i la seua vigència (habitualment, de 4 anys).
  • Si no té el pla registrat, l’empresa haurà d’acreditar que es troba negociant un. Això podrà acreditar-ho amb les actes de constitució de la comissió negociadora, actes de reunions d’elaboració o aprovació del pla d’igualtat, el registre retributiu i l’auditoria retributiva de l’empresa (formen part del diagnòstic del pla d’igualtat).
  • Si ja té aprovat i registrat el pla d’igualtat, podrà sol·licitar informació respecte del seguiment i avaluació del pla d’igualtat, per exemple: la constitució de la comissió de seguiment, actes de les seues reunions periòdiques i l’estat de la implementació del pla.