Els accidents de treball in itinere han augmentat en 2023 un 8,8% respecte al mateix període de 2022

  • La Cara oculta dels Accidents Laborals a Espanya.

La dada tan negativa sembla anticipar la recuperació de la dinàmica de sinistralitat laboral en el trajecte al treball prèvia a la pandèmia. Analitzant les dades proporcionen les estadístiques del Ministeri de Treball i Economia Social fins a setembre de 2023 (publicats el 27 de novembre passat), vam observar com, a nivell estatal, la incidència dels accidents laborals amb baixa van tindre un descens en 2020, degut a este efecte de la pandèmia, però que, en els anys posteriors, el nombre d’accidents ha tornat a incrementar-se i en 2022 ha arribat a superar les xifres d’accidents en jornada laboral prèvies a la pandèmia.

Respecte a les causes dels accidents laborals, la primera és el sobre esforç físic (27,30% de casos), seguida de prop dels colps o col·lisions de treballadores i treballadors en moviment contra objectes immòbils (26,47%), els colps provocats per objectes en moviment contra persones immòbils (15,31%), el contacte amb agents tallants o punxants (9,33%) i els accidents de trànsit, la majoria dels quals es produïxen *in itinere, (11,43%). Sens dubte, l’increment dels ritmes de treball en els diferents sectors fa que diversos d’estos índexs d’accidents superen les xifres any a any de manera molt preocupant.

Els accidents laborals han augmentat notablement en el Comerç i reparació de vehicles de motor (4,6%), en Hostaleria (3,9%) i en la Indústria manufacturera (3,2%), augmentat lleugerament els accidents en el sector de Subministrament d’aigua, sanejament i gestió de residus (1,6%) i en les Indústries d’extracció (0,7%).

L’evolució dels accidents a Espanya en els últims 15 anys ha sigut similar: encara que es constata una certa disminució des de l’any 2008, en l’última dècada el nombre d’accidents per cada 100.000 persones treballadores no sols no ha disminuït, sinó que ha augmentat, passant de 2631 accidents en 2012 a 2983 accidents en 2022

La falta de mesures preventives per part de les empreses i la falta d’unes Administracions que duguen a terme les inspeccions necessàries perquè es complisca la LPRL (Llei de prevenció de riscos laborals) fan que, una vegada més, siguem les treballadores i treballadors els qui patim en el nostre propi cos i sobre la nostra pròpia salut les conseqüències del capitalisme salvatge al qual ens sotmeten les patronals, per als quals som mers nombres generadors de beneficis.

CGT demanda i exigix mesures urgents per part dels diferents governs. No podem mantindre’ns impassibles mentre, any rere any, les xifres de sinistralitat laboral es continuen agreujant i observem com les morts en el treball continuen augmentant considerablement.