El Comité d’Empresa de RTVV denuncia que el Consell Jurídic Consultiu va incomplir el seu reglament en la votació sobre la llei de RTVV

Una de les conselleres, que va emetre un vot particular contrari a la tramitació de la llei, estava obligada a inhibir-se.

València, 20 de maig de 2016

El Comité d’Empresa de RTVV ha traslladat al Consell Jurídic Consultiu que en el debat sobre el dictamen emés en relació a la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’àmbit autonòmic es va contravenir el reglament de la institució.

Concretament, el Comité adverteix que en la discussió va participar la Consellera Dª María Luisa Mediavilla Cruz, la qual fou treballadora de RTVV. Esta consellera, a més, va signar un vot particular en el qual argumenta a favor que el CJC emeta un criteri desfavorable a la tramitació de la Proposició de Llei.

El Comité adverteix que  Dª. Maria Luisa Mediavilla s’hauria d’haver inhibit, com regula l’article 10 del reglament del CJC:

“ Los miembros del Consell Jurídic Consultiu tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que tengan interés o que afecten a personas físicas o jurídicas con las que estén o hayan estado unidos por vínculos profesionales o de parentesco.

La inhibición de un Consejero deberá hacerse por escrito dirigido al Presidente antes de la discusión del asunto, o verbalmente al darse cuenta del mismo en la sección, comisión o Pleno, lo que se reflejará en el acta.

Si se plantearan dudas o discrepancias sobre si debe o no inhibirse algún Consejero, decidirá el Pleno del Consell Jurídic Consultiu en la propia sesión o en una independiente anterior a la deliberación sobre el asunto, según decida el Presidente del Consell Jurídic Consultiu”.

Amb l’existència del seu vot particular és evident que la Consellera no es va inhibir com era la seua obligació, ni la va plantejar al Ple del Consell Jurídic Consultiu, ni este ha pres cap decisió al respecte.

Es dóna la circumstància que Dª Maria Luisa Mediavilla no és la primera vegada que deixa d’inhibir-se en casos en els quals obligatòriament hauria de fer-ho. De fet en l’any 2001, com a magistrada suplent de la sala del Social de TSJ,  ja va intervindre de forma irregular en diversos casos en els que estava demandada RTVV mentre ella treballava al mateix temps per a RTVV. http://elpais.com/diario/2003/02/15/cvalenciana/1045340278_850215.html

Davant esta situació anòmala, el Comité sol·licita que es convoque una nova sessió plenària del CJC i es debata el dictamen amb suficients garanties i conforme al Reglament que ordena el funcionament de la institució.

El Comité també trasllada al CJC que el dictamen emés inclou valoracions sobre el contingut de l’acord d’ERO, instant a no complir un dels seus punts. El Comité considera que el CJC envaeix un terreny, el de la negociació col·lectiva, que la Constitució, la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Estatut dels Treballadors reserven als agents socials, empreses, sindicats i representants dels treballadors.

El Comité d’Empresa de RTVV ha traslladat esta petició al president del Consell Jurídic Consultiu,  Vicente Garrido Mayol, i ho farà en les pròximes hores al Consell i als grups parlamentaris, destinataris tots ells de l’informe referit.

NOTA: CGT comparteix quasi íntegrament aquest comunicat, llevat lògicament del paràgraf que fà referència al compliment de l’ERO, contra el que ens manifestarem en contra al seu día i prova de això és la demanda que tenim presentada davant l’Audiència Nacional denunciant la totalitat d’eixe acord.

Blog CGT-RTVV