COVID-19: Marktel anteposa els seus beneficis a la seguretat i la vida de les seues treballadores.

Des de fa diversos dies els treballadors de Marktel Global Service, una de les empreses més grans de telemarketing, es troben sumits en la desesperació. L’empresa arran de la declaració de l’estat d’alarma pel RD 463/2020 del 14 de Març no ha sigut capaç de dur a terme les mesures sanitàries dictades i obliga a treballar en la més absoluta indefensió davant possibles contagis a les seues més de 1500 teleoperadores, les quals presten serveis per a empreses com Vodafone, Yoigo, Jazztel, Més Mòbil, Orange, Mapfre, Aigües de València o Bankia.

Els treballadors i treballadores de Marktel davant la deixadesa per part de l’empresa s’enfronten a la possibilitat de contraure la malaltia en el seu lloc de treball i amb això el risc de contagiar a les seues famílies, a més temen que per denunciar aquesta situació puguen perdre la seua ocupació en ser acomiadats com a represàlia per posar en evidència les greus vulneracions en seguretat laboral que estan patint. Des de la Confederació General del Treball denuncien “l’ambició desmesurada d’uns empresaris als quals els importa molt poc la vida dels qui els omplin les seues butxaques, fins al punt d’ignorar la situació d’alarma que està patint tot el país”.

D’altra banda des de CGT també dubten de l’actuació del comité d’empresa, ja que les treballadores no reben cap informació, a més afirmen que la desatenció i indefensió és total i absoluta, i només cap la intervenció contundent de l’administració a través de la Inspecció de Treball i de la policia davant el que sembla un evident incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de l’estat d’alarma.

Dimecres passat 18 de març, la policia local es va presentar, per la denúncia anònima d’un treballador, en la plataforma que té l’empresa al carrer Antellana, on van realitzar una inspecció visual en les instal·lacions de l’empresa en la planta baixa del número 1 d’aquest carrer, però van marxar sense revisar la segona i tercera planta d’aquest edifici, ni les quatre plantes que té l’empresa en el número 2 de la mateixa en les quals sí que es pot apreciar les deficiències i l’aglomeració de persones sense les distàncies de seguretat mínimes establides.

Molts treballadors es queixen d’estar amuntegats, que corren un evident risc d’emmalaltir i que molts dies no poden complir amb la necessitat de llavar-se les mans davant la falta de paper i sabó en els banys a primera hora del matí, situació que comparteix tota la plantilla de Marktel situada tant en l’edifici Ros Casares del carrer Andarella, en l’edifici Imper o en l’edifici Geminis de l’avinguda Corts Valencianes. Les teleoperadores també denuncien que no tenen possibilitat de tindre lloc propi sinó que aquest és compartit i que han d’assegurar-se que estiga net i desinfectat, ja que l’empresa no facilita cap garantia de desinfecció ni mitjans per a la seua neteja. A més aquests treballadors temen el contagi perquè comparteixen els auriculars amb altres companys i només els coixinets són d’ús individual.

La neteja i higiene dels centres de treball és completament insuficient atés que l’empresa no ha reforçat el servei de neteja ni l’ha adaptat a la greu situació actual; els banys es netegen dues vegades al dia, i quan és festiu com el passat 19 de Març, a pesar que la plantilla va prestar el seu servei com qualsevol altre dia, ni tan sols es van netejar els banys ni es van buidar papereres, la qual cosa per als treballadors es considera com una nova mostra del menyspreu de la direcció de Marktel.

CGT insta a la correcció immediata d’aquesta situació i reclama a l’autoritat competent que actue amb la urgència, contundència i necessitat que requereix el cas. A més l’organització anarcosindicalista fa responsables directes a Marktel de les conseqüències que la seua negligent, irresponsable i temerària actuació puga tindre sobre les treballadores i treballadors, sobre les seues famílies i anuncia que emprendrà totes les mesures que siguen a les seues mans.

Des de CGT afirmen que no pot ser que mentre s’imposa a la majoria de la població un aïllament preventiu, que mentre molts sanitaris i altres persones estan deixant-se la pell i la vida a combatre l’epidèmia en benefici del conjunt de la població, en algunes empreses s’obvien les més mínimes precaucions per a evitar el contagi i propagació del COVID-19.

COVID-19: Marktel antepone sus beneficios a la seguridad y la vida de sus trabajadoras.

Desde hace varios días los trabajadores de Marktel Global Service, una de las empresas más grandes de telemarketing, se encuentran sumidos en la desesperación. La empresa a raíz de  la declaración del estado de alarma por el RD 463/2020 del 14 de Marzo  no ha sido capaz de llevar a cabo las medidas sanitarias dictadas y obliga a trabajar en la más absoluta indefensión ante posibles contagios a sus  más de 1500 teleoperadores, los cuales prestan servicios para empresas como Vodafone, Yoigo, Jazztel, Más Móvil, Orange, Mapfre, Aguas de Valencia o Bankia.

Los trabajadores y trabajadoras de Marktel ante la dejadez por parte de la empresa se enfrentan a la posibilidad de contraer la enfermedad en su puesto de trabajo y con ello el riesgo de contagiar a sus familias, además temen que por denunciar esta situación puedan perder su empleo al ser despedidos como represalia por poner en evidencia las graves vulneraciones en seguridad laboral que están sufriendo. Desde la Confederación General del Trabajo denuncian “la ambición desmedida de unos empresarios a los que les importa muy poco la vida de quienes les llenan sus bolsillos, hasta el punto de ignorar la situación de alarma que está sufriendo todo el país”.

Por otro lado desde CGT también dudan de la actuación del comité de empresa, ya que las trabajadoras no reciben información alguna, además afirman que la desatención e indefensión es total y absoluta, y solo cabe la intervención contundente de la administración a través de la Inspección de Trabajo y de la policía ante lo que parece un evidente incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del estado de alarma.

El pasado miércoles 18 de marzo, la policía local se presentó, por la  denuncia anónima de un trabajador, en la plataforma que tiene la empresa en la calle Antellana, donde realizaron una inspección visual en las instalaciones de la empresa en la planta baja del número 1 de esta calle, pero se marcharon sin revisar la segunda y tercera planta de este edificio, ni las cuatro plantas que tiene la empresa en el número 2 de la misma en las que sí se puede apreciar las deficiencias y la aglomeración de personas sin las distancias de seguridad mínimas establecidas.

Muchos trabajadores se quejan de estar hacinados, de que corren un evidente riesgo de enfermar y de que muchos días no pueden cumplir con la necesidad de lavarse las manos ante la falta de papel y jabón en los baños a primera hora de la mañana, situación que comparte toda la plantilla de Marktel ubicada tanto en el edificio Ros Casares de la calle Andarella, en el edificio Imper o en el edificio Geminis de la avenida Cortes Valencianas. Los teleoperadores también denuncian que no tienen posibilidad de tener puesto propio sino que éste es compartido y que deben asegurarse que esté limpio y desinfectado, ya que la empresa no facilita ninguna garantía de desinfección ni medios para su limpieza. Además estos trabajadores temen el contagio puesto que comparten los auriculares con otros compañeros y solo las almohadillas son de uso  individual.

La limpieza e higiene de los centros de trabajo es completamente insuficiente dado que la empresa no ha reforzado el servicio de  limpieza ni lo ha adaptado a la grave situación actual; los baños se limpian dos veces al día, y cuando es festivo  como el pasado 19 de Marzo, a pesar de que la plantilla prestó su servicio como cualquier otro día, ni siquiera se limpiaron los baños ni se vaciaron papeleras, lo cual para los trabajadores se considera como una nueva muestra del desprecio de la dirección de Marktel.

CGT insta a la corrección inmediata de esta situación y reclama a la autoridad competente que actué con la urgencia, contundencia y necesidad que requiere el caso. Además la organización anarcosindicalista hace responsables directos a  Marktel de las consecuencias que su negligente, irresponsable y temeraria actuación pueda tener sobre las trabajadoras y trabajadores, sobre sus familias y anuncia que emprenderá todas las medidas que estén en sus manos.

Desde CGT afirman que no puede ser que mientras se impone a la mayoría de la población un aislamiento preventivo, que mientras muchos sanitarios y otras personas están dejándose la piel y la vida en combatir la epidemia en beneficio del conjunto de la población, en algunas empresas se obvien las más mínimas precauciones para evitar el contagio y propagación del COVID-19

Una respuesta a “COVID-19: Marktel anteposa els seus beneficis a la seguretat i la vida de les seues treballadores.”

  1. Esto es un horror, se debe denunciar a la policía inmediatamente y que visiten todas las instalaciones.

    (De todas formas estos trabajadores deberían estar trabajando desde casa; si se van todos a casa, Marktel no tendrá más remedio que organizar teletrabajo.)

    Por favor empezar por poner una denuncia urgente a la policía.

Los comentarios están cerrados.