Coses que has de saber de les Mútues: Com defensar-te

La Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (abans anomenades Mútues d’accidents de Treball i malalties professionals de la Seguretat Social) són entitats privades, en teoria “sense ànim de lucre” que històricament s’han encarregat de la gestió dels accidents de treball i malalties professionals. Després de diverses reformes, han anat assumint cada vegada més funcions, assumint des de fa anys el control de la prestació econòmica en cas de baixes per malaltia comuna. És a dir, actualment, malgrat que la teva baixa sigui de contingència comuna (no laboral) la Mútua gestiona la prestació econòmica, poguent fins i tot suspendre o extingir la prestació, realitzar proves diagnòstiques i tractaments, citar al treballador a “controls” de la baixa, etc.….

Les Mútues poden controlar una Incapacitat Temporal (IT) a partir del mateix dia de la baixa (abans era a partir dels 15 dies), és a dir, el teu metge de capçalera pot donar-te la baixa i la Mútua citar-te als dos dies per controlar-te. A més, si el treballador no acudeix a una visita de comprovació de la Mútua i no ho justifica, poden suspendre’t la prestació (vaja, et deixen de pagar la baixa).

La Mútua m’envia al metge de capçalera i no es fa càrrec Què faig?

És habitual que les Mútues intentin “escaquejar-se” i intentar derivar-nos al metge de capçalera, encara tractant-se la nostra patologia o lesió d’una contingència laboral. És molt important que si acudim a la Mútua i ens atenen però ens envien al nostre metge de capçalera, ens donin l’informe mèdic en el qual basen aquesta decisió. Si directament no ens atenen, és important demanar un justificant de que hem estat a la Mútua i ens neguen l’assistència. Paral·lelament en tots dos casos podem presentar una queixa en el Llibre de reclamacions de la Mútua i en l’Oficina Virtual de reclamacions (https://ovrmatepss.es)

En les empreses amb Servei mèdic propi, és molt important que cada vegada que ens atenguin ens donin un justificant d’assistència, així com un informe mèdic amb el motiu de l’assistència, el tractament rebut, medicaments subministrats, etc., ja que en cas que al final hàgim d’agafar una IT expedida pel metge de capçalera, puguem justificar que hem estat atesos per una lesió derivada del treball, en la qual la Mútua no ens ha donat la baixa. Tingues en compte que com més temps passi, més difícil serà demostrar que la teva lesió és conseqüència del treball. Per això, si per exemple et dóna una estirada en el braç mentre treballes, el millor és acudir directament i en horari laboral a la Mútua, i si aquesta no t’atén anar a la sanitat pública explicant que la lesió te l’has fet treballant i la Mútua t’ha negat l’assistència, ja que moltes empreses el que fan és donar-te un permís, donar-te algun dia de festa si és que et deuen, fins i tot tenir-te en el servei mèdic de l’empresa ( si és que en tenen) mentre et trobes malament, etc.….., van passant els dies i llavors és més difícil demostrar l’origen de la lesió.

El més important, una vegada que el metge de capçalera ens dóna la baixa perquè la Mútua passa de nosaltres i no estem en condicions de treballar, és presentar una RECLAMACIÓ DE RECONEIXEMENT DE CONTINGÈNCIA LABORAL, per poder presentar aquesta reclamació és imprescindible estar de baixa. Hi ha un formulari per presentar aquesta sol·licitud, però el més recomanable és que et passis per CGT i demanis ajuda al Servei Jurídic, ja que el que al·leguis en la teva sol·licitud és el que després servirà de base en cas que calgui presentar una demanda judicial si te la deneguen.

Per presentar la sol·licitud de reconeixement de contingència laboral, hem d’argumentar amb informes mèdics l’origen laboral de la nostra patologia, per això és necessari haver recopilat la màxima informació possible (informes d’assistència a la Mútua, informes d’assistència a urgències, visites al servei mèdic d’empresa, partes de baixa anteriors, etc.….).

De la reclamació prèvia inicial has de guardar un ORIGINAL SEGELLAT, ja que en cas que no et reconeguin la contingència i tinguis que anar a Judici, és preceptiva la seva aportació.

En alguns casos és recomanable sol·licitar informe a la Unitat de Salut Laboral per poder aportar a la reclamació, així com presentar denúncia davant Inspecció de Treball ( per exemple si es tracta d’una lesió derivada de les males condicions de treball en l’empresa, moviments repetitius, problemes ergonòmics etc.…) Una vegada presentada la reclamació al INSS, el Director Provincial d’aquest Organisme determinarà si la contingència és professional o comuna, remetent-nos una resolució, que en cas de ser negativa podem reclamar via judicial.

Respecte als terminis per a aquesta determinació, la llei no n’estableix cap, però com més aviat possible s’interposi millor, ja que a més es tracta d’un tràmit bastant lent.
Mentre es resol l’orígen de la contingència, el treballador percebrà la prestació corresponent a la baixa d’orígen laboral (si no existeix millora per conveni col·lectiu, això suposa una pèrdua econòmica, ja que per contingència laboral es cobra més). En qualsevol cas, malgrat que pot ser que no existeixi minvament econòmic per existir un complement en conveni, és convenient que quedi determinat l’orígen laboral de la baixa, ja que per exemple si es tracta d’una tendinitis (per dir alguna cosa) i no reclamem, totes les futures baixen seran considerades com a malaltia comuna, fins i tot en el cas que s’acabi amb una incapacitat permanent per aquesta lesió, serà considerada de orígen no laboral, si no hem anat reclamant la contingència en cada període de baixa.

Una vegada reconeguda la contingència laboral percebràs les possibles diferències econòmiques que es produeixin respecte a la prestació, havent de fer-se càrrec la Mútua del seu tractament.

Paral·lelament a la reclamació de reconeixement de contingència laboral, podem presentar en alguns casos denuncia davant Inspecció de Treball, per exemple en el cas que entenguem que el nostre treball no reuneix les condicions mínimes de seguretat, per manipular excés de pes, treballs repetitius, etc.

En cas que es determini l’existència de falta de mesures de seguretat, podries sol·licitar l’aplicació de l’anomenat “recàrrec per falta de mesures de seguretat”, que suposa que totes les prestacions econòmiques que portin causa de l’accident o malaltia professional, s’augmentarien entre un 30 i un 50%, quan en definitiva, la lesió es produeixi per l’incompliment de les prescripcions i normes de seguretat i higiene o de prevenció de riscos laborals. Del recàrrec és responsable l’empresari infractor.

Resumint:

Si la Mútua no et dóna la baixa i la teva baixa consideres que deriva de contingència professional, has de presentar una RECLAMACIÓ DE RECONEIXEMENT DE CONTINGÈNCIA LABORAL, per a això pots dirigir-te a CGT i t’assessorarem de com presentar-la. Si la Resolució de la teva sol·licitud és negativa, hauràs de presentar una demanda davant el Jutjat social corresponent. Has de saber que en cas que la Resolució sigui favorable (determinin que la teva baixa és de orígen professional) és possible que la Mútua reclami, llavors tu seràs un dels demandats, així que no t’espantis si reps una citació del Jutjat.

Actes de control i comprovació i les Mútues

Les Mútues poden realitzar Actes de control i seguiment de les baixes mèdiques (encara que no siguin per contingència professional) des del primer dia de baixa. Poden accedir als informes, proves i diagnòstics referents a la baixa objecte de control, però en cap cas a tot l’historial mèdic.

És molt important que si la baixa te la va donar el metge de capçalera, com la Mútua pot “controlar-la” NO fallis a cap citació, ja que en cas contrari i si no justifiques la incompareixença, la Mútua procedirà a extingir la prestació, vaja, que seguiràs de baixa però no cobraràs ni un euro.

Per aquest motiu, és habitual que les Mútues al no estar regulada la periodicitat de les revisions, pressionin als treballadors amb constants visites a les quals hem d’acudir.

Això sí, la Mútua ens ha de citar amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. Demana sempre que et citin per escrit.

Què passa si no et presentes a una cita de la MÚTUA?

Doncs que ens suspendran cautelarment la prestació, donant-nos un termini de 10 dies hàbils per justificar la nostra inassistència, si no ho fem la Mútua extingeix la prestació. Si en aquests 10 dies presentem la justificació, ens donaran una nova data per a la visita.

La llei estableix els motius que justifiquen la inassistència:
Aportació d’Informe emès pel metge del servei públic de salut en el qual s’assenyali que la personación era desaconsellable conforme a la situació clínica del pacient.
Quan la cita de la Mútua s’hagués realitzat amb termini previ inferior a 4 dies hàbils.
Quan el treballador acrediti la impossibilitat d’assistència amb una altra causa suficient (per exemple que estiguis ingressat a l’Hospital, que aquest mateix dia tinguis una altra cita mèdica, etc.

* Extret del blog de jurídica de la CGT del Baix Llobregat
http://laboral.cgtbaixllobregat.cat/2016/12/04/cosas-que-has-de-saber-de-las-mutuas-como-defenderte/