El govern aprova un sostre de despesa amb un 0,5%, molt per davall de la inflació i de l’augment del PIB

El Govern central ha anunciat recentment a bombo i plateret l’augment del sostre de despesa pública en 199.120 MEUR. Això suposa un augment del 0,5% respecte l’any 2023. En aquest augment es tenen en compte els fons europeus de l’anomenat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Vist el panorama polític, ens trobem amb dues tendències ben diferenciades. D’una banda, el Govern de coalició PSOE-SUMAR, els seus aliats, i els seus portaveus als mitjans de comunicació de masses, que fan ús de frases grandiloqüents i parlen de “xifra rècord”. I, d’altra banda, la dreta política i mediàtica, amb tots els seus mitjans afins, que parlen d’un gran malbaratament públic.

La situació, en realitat, no és l’una ni l’altra. Malauradament, aquestes noves mesures fiscals s’han fet, com és sabut, per a acontentar les polítiques de Brussel·les, que s’orienten un cop més, de forma clara, a les receptes de l’”austeritat” i de la “consolidació fiscal” que ens resulten ben conegudes. S’ha aprovat un Acord en el qual es fixen els objectius d’Estabilitat per a quatre anys en el conjunt de totes les Administracions, que seran del 3% al 2024, del 2,7% al 2025, i del 2,5% al 2026. Essent l’esmentat Acord la avantsala d’allò que s’incorpori als nous Pressupostos Generals de l’Estat.

Hem de comparar aquest presumpte “augment rècord” del sostre de despesa amb la situació econòmica actual. Amb una inflació a dia d’avui en un 3,8%, si gastem un 0,5% més ens trobem que, en realitat, estem gastant menys. Això implicarà inevitablement un deteriorament dels serveis públics, una major càrrega de treball del personal i una pèrdua del poder adquisitiu del mateix.

Si la comparativa es fa amb les previsions de creixement, ens trobem que és previsible que el creixement econòmic d’enguany sigui al voltant del 2,1%, i al 2024 els indicadors situen el creixement entre l’1,4% i l’1,7%. Les conclusions són clares, el sector públic gasta entre 3 i 4 cops menys del que creix l’economia. Per la qual cosa, les declaracions de la dreta mediàtica sobre malbaratament públic, o sobre un Estat dilapidador, estan mancades de qualsevol fonament.

No hem d’oblidar pas que continuem tenint un sistema d’imposició fiscal més baix que la mitjana europea, per la qual cosa no es recapta el que caldria, que seria una altra forma d’estabilitzar realment els comptes. Continua sense complir-se a l’Estat espanyol un principi bàsic de qualsevol sistema fiscal que pretengui ser progressiu i que aspiri a una redistribució econòmica amb criteris reals de justícia social: Que aquells que en tenen més contribueixin més.

A més, aquest Govern continua en la seva línia de privatitzar serveis públics, encara que utilitzen habitualment per a la seva designació l’eufemisme “externalitzar”. Per la qual cosa s’augmenten les despeses dels serveis públics, en haver de pagar l’IVA i el benefici industrial, i en alguns casos es pot encarir fins a un 36% el servei que rep la ciutadania, per no parlar de la qualitat final del mateix. I es continuen mantenint les vergonyoses “taxes de reposició”, que impedeixen la correcta cobertura de personal a les Administracions, i en el conjunt del sector públic, per a cobrir adequadament les necessitats socials. Unes taxes de reposició que haurien de desaparèixer.

Des de la Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques (FETAP-CGT) advoquem per la recuperació de tots els serveis públics i per l’eliminació de les taxes de reposició a totes les Administracions, com a mesures d’autèntica eficàcia fiscal, com a mesures per a rebaixar la desocupació estructural i per a avançar realment en el repartiment de la riquesa social.


  • VOLVEMOS AL AUSTERICIDIO: El gobierno aprueba un techo de gasto con un 0,5%, muy por debajo de la inflación y del aumento del PIB.

El Gobierno central ha anunciado recientemente a bombo y platillo el aumento del techo de gasto público en 199.120 MEUR. Esto supone un aumento del 0,5% con respecto al año 2023. En este aumento se tienen en cuenta los fondos europeos del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Visto el panorama político, nos encontramos con dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado, el Gobierno de coalición PSOE-SUMAR, sus aliados, y sus voceros en los medios de comunicación de masas, que utilizan frases grandilocuentes y hablan de “cifra récord”. Y, por otro lado, la derecha política y mediática, con todos sus medios afines, que hablan de un gran despilfarro público.

La situación, en realidad, no es la una ni la otra. Por desgracia, estas nuevas medidas fiscales se han hecho, como es sabido, para contentar las políticas de Bruselas, que se encaminan una vez más, de forma clara, a las recetas de la “austeridad” y de la “consolidación fiscal” que nos son bien conocidas. Se ha aprobado un Acuerdo donde se fijan los objetivos de Estabilidad para cuatro años en el conjunto de todas las Administraciones, que serán del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Siendo dicho Acuerdo la antesala de lo que se incorpore en los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Debemos comparar este presunto “aumento récord” del techo de gasto con la situación económica actual. Con una inflación a día de hoy en un 3,8%, si gastamos un 0,5% más nos encontramos con que en realidad estamos gastando menos. Esto implicará inevitablemente un deterioro de los servicios públicos, una mayor carga de trabajo del personal y una pérdida de poder adquisitivo del mismo.

Si la comparativa se hace con las previsiones de crecimiento, nos encontramos con que es previsible que el crecimiento económico de este año sea de alrededor del 2,1%, y en 2024 los indicadores sitúan el crecimiento entre el 1,4% y el 1,7%. Las conclusiones son claras, el sector público gasta entre 3 y 4 veces menos de lo que crece la economía. Por lo que las declaraciones de la derecha mediática sobre despilfarro público, o sobre un Estado manirroto, carecen de todo fundamento.

No debemos olvidar que seguimos teniendo un sistema de imposición fiscal más bajo que la media europea, por lo cual no se recauda lo que se debiera, que sería otra forma de estabilizar realmente las cuentas. Sigue sin cumplirse en el Estado español un principio básico de cualquier sistema fiscal que se pretenda progresivo y que aspire a una redistribución económica con criterios reales de justicia social: Que aquéllos que más tienen más contribuyan.

Además, este Gobierno sigue en su línea de privatizar servicios públicos, aunque utilizan habitualmente para su designación el eufemismo “externalizar”. Por lo que se aumentan los gastos de los servicios públicos, al tener que pagar el IVA y el beneficio industrial, y en algunos casos se puede encarecer hasta un 36% el servicio que recibe la ciudadanía, por no hablar de la calidad final del mismo. Y se siguen manteniendo las vergonzosas “tasas de reposición, que impiden la correcta cobertura de personal en las Administraciones, y en el conjunto del sector público, para cubrir adecuadamente las necesidades sociales. Unas tasas de reposición que deberían desaparecer.

Desde la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) abogamos por la recuperación de todos los servicios públicos y por la eliminación de las tasas de reposición en todas las Administraciones, como medidas de auténtica eficacia fiscal, como medidas para rebajar el desempleo estructural y para avanzar realmente en el reparto de la riqueza social.