Informació sobre les quanties actualitzades de les prestacions econòmiques de la Llei de dependència

  • El País Valencià continua tenint un percentatge molt alt de les persones en situació de dependència que perceben la prestació de cures a l’entorn familiar (50% del total de les prestacions del SAAD).

La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge durant aquest mes de desembre farà el pagament de les quanties actualitzades i dels endarreriments pendents del deute contret amb les persones beneficiàries del Sistema dAutonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

El 19 de juliol passat es va aprovar el Reial decret que modifica les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Des de l’entrada en vigor, a tots els beneficiaris nous que s’incorporin a la cobertura del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) se’ls aplicarà d’ofici, mentre que els que ja siguin beneficiaris d’aquesta prestació hauran de sol·licitar la revisió del seu PIA. Totes les persones beneficiàries del SAAD han d’haver vist actualitzada la prestació de dependència des d’agost d’aquest any, així com la retroactivitat des d’aquest mes.

Les prestacions vinculades a un servei no es poden entendre com un mecanisme de reducció de costos per a les administracions. De manera que resulta imprescindible un pla d’acció orientat a garantir places suficients a la xarxa pública del Sistema de Dependència. Hem de reivindicar la creació d’infraestructures de serveis socials a la nostra comunitat, així com places públiques i la contractació de nous professionals per reforçar el Sistema Públic.