Home / Ensenyament / Comunicat de CGT-Ensenyament : Les mesures del ministre Wert són anticonstitucionals.

Comunicat de CGT-Ensenyament : Les mesures del ministre Wert són anticonstitucionals.

Les mesures anunciades pel

ministre són anticonstitucionals, de no modificar-se la LOE.- Des de la Federació d’Ensenyament de CGT mostrem el nostre

rebuig de les mesures que el ministre SR Wert ha anunciat en el dia d’ahir a les persones responsables de l’educació en les

diferents comunitats autònomes de l’Estat.

En primer lloc per entendre que naixen d’un improvisat afany

demagògic per a anunciar que El Govern del PP desitja ferventment reduir el gasto públic. CGT entén que el ministre no té

dades fiables sobre com ha d’evolucionar el gasto en educació. Entenent que difícilment pot fer comptes sense conéixer els

ingressos que l’estat tindrà. Sense una política agressiva recaptatòria d’impostos en grans fortunes i mobilització dels

passius i persecució del frau sobretot en paradisos fiscals, no és coherent plantejar reduccions de les obligacions socials

que l’estat va contraure amb la ciutadania, i que competencialment estan en mans de les autonomies.

En segon lloc

perquè si de mesures extraordinàries es tractara estes haurien d’afectar tot el sistema educatiu no sols al sector públic.

L’ensenyança privada no pareix veure’s afectada de cap manera, de manera que no és difícil concloure que s’estreny una

vegada més als que menys tenen, a les classes populars i treballadores.

En tercer lloc perquè estes mesures

requerixen per a ser legals alterar substancialment la Llei Orgànica d’Educació. Respecte al pretés obligat increment

d’alumnat l’article 87, fa referència a l’Equilibri en l’admissió d’alumnes, que comanda “ A fi d’assegurar la qualitat

educativa per a tots, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, les Administracions garantiran una adequada i

equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.” Arribant a establir la proporció

d’alumnes d’estes característiques que hagen de ser escolaritzats en cada un dels centres públics i privats concertats i

garantiran els recursos personals i econòmics necessaris als centres per a oferir el dit suport.” Establint en el seu apartat

segon que eixes administracions (no l’Estat) “podran autoritzar un increment de fins a un deu per cent del nombre màxim

d’alumnes per aula en els centres públics i privats concertats… per a atendre necessitats immediates d’escolarització de

l’alumnat d’incorporació tardana”. També l’article 157 que homologa els recursos per a la millora dels aprenentatges i

suport al professorat, arreplega en el seu apartat primer que “Correspon a les Administracions educatives proveir els

recursos necessaris per a garantir, en el procés d’aplicació de la present Llei : a) Un nombre màxim d’alumnes per aula que

en l’ensenyança obligatòria serà de 25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria.” A més

la Disposició final quinta establix el títol competencial i conferix caràcter bàsic a estos dos articles a l’empara de la

competència que correspon a l’Estat conforme a l’article 149.1.1a, 18a i 30a de la Constitució. Per això CGT entén que

qualsevol modificació del nombre màxim d’alumnes i alumnes per aula de no modificar-se esta Llei Orgànica seria

anticonstitucional.

CGT fa un crida a mares, pares i alumnes, així com personal que treballa en els centres

educatius perquè es pronuncien amb urgència contra estes mesures anunciades. Urgix constituir un front comú que persuadisca

el Govern de realitzar grandària abús.

Federació d’Ensenyament de CGT