CGT desmenteix a la direcció de l’EMT i lamenta que la borsa de treball es convoque en unes condicions impròpies d’una empresa pública

La Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) en l’Empresa Municipal de Transports (autobusos de València) informa que en cap moment la direcció va posar en coneixement dels sindicats la convocatòria de la borsa de treball i, molts menys, que comptara amb el seu vistiplau. La CGT critica tant l’escàs marge d’inscripció en el procés de selecció per a formar part de la borsa, com el secretisme, la rapidesa i alguns dels requisits exigits que “ratllen en la il·legalitat”. A més critica la imposició del pagament de 36 euros per a cobrir el procés de selecció, “quantitat que s’ha de pagar només per inscriure’s, encara que després no es faça l’examen al no resultar pre-seleccionat”

L’organització anarcosindicalista, que compta amb dos delegats en el Comitè d’empresa de l’EMT, manifesta, contradient les declaracions públiques del Director-Gerent d’EMT València, Andrés Bernabé, que “ni el Comitè ni els sindicats han tingut coneixement oficial de la convocatòria de la borsa de treball” de 300 places de conductors-perceptors.

La CGT desmenteix així la versió pública de l’empresa. És més, “també és fals, lògicament, que els sindicats hàgem donat el vistiplau al procés de selecció per a una borsa d’ocupació sobre la qual hem tingut coneixement un dia abans que es publicara en la web corporativa d’EMT a través d’un correu”.

D’aquesta forma, el sindicat qualifica de “molt deficient” la forma en la qual s’ha engegat la convocatòria d’ocupació. “No solament podem afirmar que la direcció ha actuat des del secretisme i l’opacitat, sinó que damunt els terminis estipulats per a inscriure’s en la pre-selecció (3 dies que acaben d’ampliar-se a 6 davant l’allau d’inscripcions) i la falta de publicitat prèvia dificulten la possibilitat d’accedir a la plaça”.

En aquest sentit, la Secció Sindical assenyala tant l’EMT com a empresa pública i com el Govern municipal “hagueren d’haver complit en aquesta convocatòria amb totes les característiques pròpies de l’ocupació pública” i qualifica de vergonyant que, si no és per les crítiques en premsa, els majors de 55 anys no hagueren tingut opció a accedir al lloc de treball”.

A més, la CGT se sorprèn de la taxa que han de pagar els qui desitgen optar a la selecció: “Són 36 euros en concepte de pagament pel procés de selecció per a elaborar la borsa, encara que es justifique des de l’empresa com a taxes d’examen. Però la veritat és que tot aspirant ha de pagar, encara que després no siga admès per a realitzar l’examen psicotècnic”. Segons el parer de la CGT, el pagament de 36 euros, no solament pot tenir un afany recaptatori sinó que, vista la situació d’emergència social amb milers de treballadors a València sense ingressos o en condicions molt precàries, és un cobrament desproporcionat, inadmissible i no justificable.

Finalment, la Confederació crida l’atenció sobre la sol·licitud del CAP (Certificat d’Aptitud Professional), un document que fins a 2016 no és obligatori tenir per als actuals conductors de l’EMT, per la qual cosa és “incomprensible que s’exigisca per a formar part de la borsa de treball”.

En conclusió, la CGT lamenta profundament la manera d’actuar de l’EMT i demana que es reflexione davant mesures que, en última instància, només cerquen perpetuar-se en el poder, manipulant i generant dinàmiques perverses basades en el clientelisme. Evitar-ho passa, necessàriament, per engegar la consciència crítica i ser vigilants davant aquells que creen els problemes (atur, precarietat, corrupció…) i després s’erigeixen en solució.

Gabinet de Premsa CGT-PV
15 d’abril 2015

castellano
Nota de Prensa

CGT desmiente a la dirección de la EMT y lamenta que la bolsa de empleo se convoque en unas condiciones impropias de una empresa pública

La Sección Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) en la Empresa Municipal de Transportes (autobuses de Valencia) informa de que en ningún momento la dirección puso en conocimiento de los sindicatos la convocatoria de la bolsa de empleo y, muchos menos, que contara con su visto bueno. La CGT critica tanto el escaso margen de inscripción en el proceso de selección para formar parte de la bolsa, como el secretismo, la rapidez y algunos de los requisitos exigidos que “rayan en la ilegalidad”. Además critica la imposición del pago de 36 euros para cubrir el proceso de selección, “cantidad que se ha de pagar sólo por inscribirse, aunque luego no se haga el examen al no resultar pre-seleccionado”

La organización anarcosindicalista, que cuenta con dos delegados en el Comité de Empresa de la EMT, manifiesta, contradiciendo las declaraciones públicas del Director-Gerente de EMT Valencia, Andrés Bernabé, que “ni el Comité ni los sindicatos han tenido conocimiento oficial de la convocatoria de la bolsa de empleo” de 300 plazas de conductores-perceptores.

La CGT desmiente así la versión pública de la empresa. Es más, “también es falso, lógicamente, que los sindicatos hayamos dado el visto bueno al proceso de selección para una bolsa de empleo sobre la que hemos tenido conocimiento un día antes de que se publicara en la web corporativa de EMT a través de un correo”.

De esta forma, el sindicato califica de “muy deficiente” la forma en la que se ha puesto en marcha la convocatoria de empleo. “No sólo podemos afirmar que la dirección ha actuado desde el secretismo y la opacidad, sino que encima los plazos estipulados para inscribirse en la pre-selección (3 días que acaban de ampliarse a 6 ante la avalancha de inscripciones) y la falta de publicidad previa dificultan la posibilidad de acceder a la plaza”.

En este sentido, la Sección Sindical señala tanto la EMT como empresa pública y como el Gobierno municipal “debieran haber cumplido en esta convocatoria con todas las características propias del empleo público” y califica de “bochornoso que, si no es por las críticas en prensa, los mayores de 55 años no hubieran tenido opción a acceder al puesto de trabajo”.

Además, la CGT se sorprende de la tasa que han de pagar quienes deseen optar a la selección: “Son 36 euros en concepto de pago por el proceso de selección para elaborar la bolsa, aunque se justifique desde la empresa como tasas de examen. Pero lo cierto es que todo aspirante debe pagar, aunque luego no sea admitido para realizar el examen psicotécnico”. A juicio de la CGT, el pago de 36 euros, no sólo puede tener un afán recaudatorio sino que, vista la situación de emergencia social con miles de trabajadores en Valencia sin ingresos o en condiciones muy precarias, es un cobro desproporcionado, inadmisible y no justificable.

Finalmente, la Confederació llama la atención sobre la solicitud del CAP (Certificado de Aptitud Profesional), un documento que hasta 2016 no es obligatorio tener para los actuales conductores de la EMT, por lo que es “incomprensible que se exija para formar parte de la bolsa de empleo”.

En conclusión, la CGT lamenta profundamente la manera de actuar de la EMT y pide que se reflexione ante medidas que, en última instancia, sólo buscan perpetuarse en el poder, manipulando y generando dinámicas perversas basadas en el clientelismo. Evitarlo pasa, necesariamente, por poner en marcha la conciencia crítica y ser vigilantes ante quienes crean los problemas (paro, precariedad, corrupción…) y luego se erigen en solución.

Gabinete de Prensa CGT-PV
15 de abril 2015