CGT denuncia l’acomiadament d’una treballadora embarassada

  • L’empresa, proveïdora de Mercadona, va obligar a la baixa voluntària a aquesta treballadora en conèixer que estava embarassada

E.S.M.V. treballava des de l’any 2012 en una empresa de congelats de La Safor encadenant successius contractes temporals fins que, aquest estiu, la proveïdora de Mercadona va accedir a realitzar-li un contracte indefinit amb la condició que li signara una fulla en blanc (fet pel que sembla habitual en aquesta empresa i en altres de La Safor) i que, en paraules de l’empresari, “no quedara embarassada”.

No obstant açò, fa 4 mesos, l’empleada va quedar encinta. El passat mes d’agost va ser traslladada del lloc habitual de treball a un altre que requeria un gran esforç físic. Davant la dificultat per a dur a terme la tasca imposada, va sol·licitar a l’encarregada que li canviara de lloc però aquesta es va negar. Amb fortes dolències lumbars, E.S. va acudir al metge de capçalera, qui davant l’estat de salut de la treballadora va procedir a donar-li la baixa laboral. En lliurar els papers de la baixa mèdica a la mútua de l’empresa posava de manifest l’estat d’embaràs.

En reincorporar-se de la baixa i després de finalitzar la jornada laboral, el cap la va convocar al seu despatx on li va comunicar que l’anava a acomiadar i li va plantejar dos escenaris: arreglar els papers per a l’atur o una baixa voluntària. Davant la resistència d’E. qui li va demanar “per favor” que no l’acomiadara, l’empresari li va recordar que tenia “un document signat per ella”. Aquest paper no era altre que una fulla en blanc que el cap li va obligar a signar en realitzar-li el contracte indefinit. En resistir-se al xantatge, el cap va actuar pel seu compte i va promoure una baixa voluntària de l’empleada… contra la seua voluntat.

Afortunadament, la conversa mantinguda va ser gravada per la xica davant el temor de ser acomiadada.

Aquesta dona, en plantejar-li el seu estat d’embaràs i la seua situació de total desemparament si fóra comiat, va rebre com a contestació : “si vols al teu fill el millor que pots fer és quedar-te a casa, cuidant del teu fill i cobrant l’atur”.

Davant aquesta situació de total abús i injustícia, la treballadora va acudir a CGT-La Safor i a través dels seus serveis jurídics ha presentat una demanda davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) contra aquesta empresa, perquè reconega la nul·litat de l’acomiadament i procedisca a la immediata readmissió al treball.

CGT-La Safor manifesta que lluitarà per tots els seus mitjans, jurídics i sindicals, fins a aconseguir la readmissió immediata d’aquesta treballadora i que es respecten tots els seus drets.

Aquesta situació es produeix a pocs dies de les paraules de la Presidenta del Cercle d’Empresaris, que afirmava preferir contractar a dones que no quedaren embarassades ja que així evitava “el problema”. Aquestes paraules i els fets denunciats no fan sinó confirmar la discriminació i els atacs que, avui, en una escalada masclista, reben les dones treballadores per part de la classe política i l’empresariat.

CGT-La Safor seguirà lluitant per la dignitat de les dones treballadores i pels drets que la classe treballadora veu amenaçats per l’aprofitament que, davant aquesta situació de crisi econòmica i social, polítics/ques i empresaris/àries estan fent generalitzant l’explotació i la precarietat.

CGT-La Safor

15 octubre 2014


 

CGT denuncia el despido de una trabajadora embarazada en una empresa de La Safor

La empresa, proveedora de Mercadona, obligó a la baja voluntaria a esta trabajadora al conocer que estaba embarazada

E.S.M.V. trabajaba desde el año 2012 en una empresa de congelados de La Safor encadenando sucesivos contratos temporales hasta que, este verano, la proveedora de Mercadona accedió a realizarle un contrato indefinido con la condición de que le firmara una hoja en blanco (algo al parecer habitual en esta empresa y en otras de La Safor) y que, en palabras del empresario, “no quedara embarazada”.

Sin embargo, hace 4 meses, la empleada quedó encinta. El pasado mes de agosto fue trasladada del puesto habitual de trabajo a otro que requería un gran esfuerzo físico. Ante la dificultad para llevar a cabo la tarea impuesta, solicitó a la encargada que le cambiara de puesto pero ésta se negó. Con fuertes dolencias lumbares, E.S. acudió al médico de cabecera, quien ante el estado de salud de la trabajadora procedió a darle la baja laboral. Al entregar los papeles de la baja médica a la mutua de la empresa ponía de manifiesto el estado de embarazo.

Al reincorporarse de la baja y tras finalizar la jornada laboral, el jefe la convocó a su despacho donde le comunicó que la iba a despedir y le planteó dos escenarios: arreglar los papeles para el paro o una baja voluntaria. Ante la resistencia de E. quien le pidió “por favor” que no la despidiera, el empresario le recordó que tenía “un documento firmado por ella”. Este papel no era otro que una hoja en blanco que el jefe le obligó a firmar al realizarle el contrato indefinido. Al resistirse al chantaje, el jefe actuó por su cuenta y promovió una baja voluntaria de la empleada… contra su voluntad.

Afortunadamente, la conversación mantenida fue grabada por la chica ante el temor de ser despedida.

Esta mujer, al plantearle su estado de embarazo y su situación de total desamparo si fuera despedida, recibió como contestación : “si quieres a tu hijo lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, cuidando de tu hijo y cobrando el paro”.

Ante esta situación de total abuso e injusticia, la trabajadora acudió a CGT-La Safor y a través de sus servicios jurídicos ha presentado una demanda ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) contra esta empresa, para que reconozca la nulidad del despido y proceda a la inmediata readmisión al trabajo.

CGT-La Safor manifiesta que luchará por todos sus medios, jurídicos y sindicales, hasta conseguir la readmisión inmediata de esta trabajadora y que se respeten todos sus derechos.

Esta situación se produce a pocos días de las palabras de la Presidenta del Círculo de Empresarios, que afirmaba preferir contratar a mujeres que no quedaran embarazadas ya que así evitaba “el problema”. Estas palabras y los hechos denunciados no hacen sino confirmar la discriminación y los ataques que, hoy, en una escalada machista, reciben las mujeres trabajadoras por parte de la clase política y el empresariado.

CGT-La Safor seguirá luchando por la dignidad de las mujeres trabajadoras y por los derechos que la clase trabajadora ve amenazados por el aprovechamiento que, ante esta situación de crisis económica y social, políticos/as y empresarios/as están haciendo generalizando la explotación y la precariedad.

CGT-La Safor

15 octubre 2014