TELEFÒNICA: CGT convoca a la Vaga Indefinida estatal des de el 14 d’Abril

Des del passat 28 d’abril, després de diverses assemblees de treballadors/es les contractes de Movistar estan en vaga indefinida. Això s’ha estès per més províncies i han decidit continuar i a partir del 7 d’abril a nivell estatal.

La CGT, des de la Federació de Metall, convoca vaga estatal indefinida, des del proper dia 14 d’Abril, per donar cobertura legal a totes les treballadores de les Contractes de Movistar com també a totes les autònomes.
 
Des del Grup Telefónica la CGT, hem de participar activament en aquesta mobilització i els més aviat possible tenir una reunió amb CGT Metall, que és on està la nostra afiliació i és el Conveni que s’aplica a la majoria d’aquests treballadors, per poder unir lluites conjuntes dins del sector de les Telecomunicacions.
 
Aquestes són les reivindicacions que consten en la nostra convocatòria de vaga:

1. Que el motiu de la vaga és pressionar les empreses de telecomunicacions i Telefónica-Movistar per la retirada del contracte de bucle i perquè retirin les pèssimes condicions que imposen als treballadors de les seves contractes (empreses col·laboradores) i que afecten també a tots els subcontractats, autònoms dependents o no, ja que en molts casos estan en cessió il·legal com demostren diverses resolucions de les Inspeccions de Treball.

La CGT i altres sindicats de diferents àmbits, han promogut i s’han mostrat disposats a la celebració de les reunions pertinents per resoldre el problema de les infraccions legals registrades en aquest subsector per la Inspecció de Treball, i la principal empresa Telefònica ha rebutjat qualsevol possible solució.

2. L’objectiu d’aquesta vaga és; a igual treball, igual salari. Aquesta igualtat és un dret constitucional bàsic:

* Un mateix conveni col·lectiu per als que fan la mateixa feina, amb les condicions de nou ingrés de Telefónica, per a qualsevol dels centenars d’empreses de contracta segmentades. Eliminant els falsos autònoms que són sotmesos a una precarietat esclavista.

* Tenir tots/es unes mateixes condicions laborals, en jornada, salari, etc., deixant de treballar així les més de 60 hores setmanals que moltes persones es veuen forçades a realitzar.

* Tots en plantilla de Telefónica-Movistar i quan un/a treballador/a sigui acomiadat com improcedent tindrà l’opció de reingressar o triar la indemnització. Ningú podrà ser acomiadat per baixes mèdiques justificades i en les guàrdies es conciliarà la vida personal i laboral compensant com a Telefónica.

Comunicat CGT METALL ESTATAL (FESIM):

Lamentem informar que la convocatòria de Vaga per al dia 7 ha estat impossible. Ho hem intentat, ja que el termini dels 5 dies per convocar una vaga estava cobert.

No obstant això ens hem trobat amb la setmana santa i amb el SIMA. Un servei obligatori de mediació en cas de convocatòria de Vaga estatal, en què UGT i CCOO són ​​part necessària en cada mediació. El fet que el SIMA tingui un termini de 72 hores, anterior a la convocatòria de Vaga, i el que aquest dijous i divendres sigui festa a Madrid fa que el dilluns 6 hàgim de retirar la convocatòria del 7 per convocar el 14 d’abril com primer dia legalment convocable.

Més coses; en el SIMA ens han donat la informació que no ha entrat cap petició de vaga estatal de cap sindicat. Per això les informacions o rumors que UGT i CCOO han convocat per al dia 13, no semblen molt veraces, tret que hagin usat un altre mitjà que Telefónica-Alierta i els seus amics del govern de Rajoy hagin pactat.

Nosaltres sí tenim data de mediació en el SIMA per al proper dimecres 8 d’abril
Aquesta setmana que ve, a partir de dimarts perquè en moltes comunitats el dilluns és festa, haurem de veure’ns, informar, mobilitzar i preparar la vaga per al dia 14.
Potser aquest temps feu de la patronal i als agents sindicals l’oportunitat de maniobrar, però també als que lluitem ens donarà més possibilitats de preparar bé per a la Vaga.

Us demanem a tots els que teniu contacte amb la xarxa que s’ha creat per a la coordinació de la vaga, que feu el possible per difondre al màxim aquesta informació.

TEXT REGISTRE DE VAGA INDEFINIDA A MOVISTAR REGISTRADA PER CGT:

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

C/Agustin de Betancourt, Madrid

JOSE ARANDA ESCUDERO con DNI nº , en calidad de Secretario de Acción Sindical de la CGT,
DIEGO JESUS REJON BAYO con DNI nº , en calidad de Secretario General de la Federación estatal del metal de la CGT (FESIM-CGT)
FRANCISCO SELAS PARRILLA, con NIF , en calidad de Secretario de Organización de la Federación estatal del metal de la CGT (FESIM-CGT)
JOSE JUAREZ SANCHEZ con DNI nº , en calidad de Representante Legal del Sindicato del Metal de la CGT de Madrid-Castilla La Mancha
Todos ellos domiciliados a efectos de notificación, en 28010 Madrid, C/ Sagunto 15, 1º.

Ante esta autoridad laboral comparecen y como mejor proceda en derecho, exponen:
1. Que a través del presente escrito y de conformidad al real decreto ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, título primero, artículo 3, sobre el derecho de huelga y en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en sentencia nº 11 del 8/4/1981, formulamos preaviso de huelga aprobada en las reuniones del sindicato y que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el subsector de la telefonía del sector del metal estatal, con domicilio de la Patronal en C/Principe de Vergara nº 74, 5ª planta , 28006 Madrid. (Confemetal- confederación española de organizaciones empresariales del metal),BOE 22/2/2012.
2. La duración de la huelga será indefinida a partir de las cero horas del día 7 de abril del 2015, hasta que se alcance un acuerdo o bien cuando lo decidan los trabajadores afectados, de forma democrática.
3. Que el motivo de la huelga es presionar a las empresas de telecomunicaciones y Telefónica-Movistar por la retirada del contrato de bucle y para que retiren las pésimas condiciones que imponen a los trabajadores de sus contratas (empresas colaboradoras) y que afectan también a todos los subcontratados, autónomos dependientes o no, ya que en muchos casos están en cesión ilegal como demuestran varias resoluciones de las Inspecciones de Trabajo.
La CGT y otros sindicatos de diferentes ámbitos, han promovido y se han mostrado dispuestos a la celebración de las reuniones pertinentes para resolver el problema de las infracciones legales registradas en este subsector por la Inspección de Trabajo, y la principal empresa telefónica ha rechazado cualquier posible solución.
4. El objetivo de esta huelga es; a igual trabajo, igual salario. Esta igualdad es un derecho constitucional básico:
o Un mismo convenio colectivo para quienes realizan el mismo trabajo, con las condiciones de nuevo ingreso de Telefónica, para cualquiera de los centenares de empresas de contrata segmentadas. Eliminando los falsos autónomos que son sometidos a una precariedad esclavista.
o Tener todos/as unas mismas condiciones laborales, en jornada, salario, etc, dejando de trabajar así las más de 60 horas semanales que muchas personas se ven forzadas a realizar.
o Todos en plantilla de Telefónica-Movistar y cuando un/a trabajador/a sea despedido como improcedente tendrá la opción de reingresar o elegir la indemnización. Nadie podrá ser despedido por bajas médicas justificadas y en las guardias se conciliará la vida personal y laboral compensándolas como en Telefónica.
5. El comité de huelga estará compuesto por:
o José Aranda Escudero DNI:
o Diego Rejón Bayo DNI:
o Francisco Parrilla Selas DNI:
o Miguel Fadrique Sanz DNI:
o Simón Souto Herreros DNI:
o Héctor Aliu Arias DNI:
o José Juarez Sánchez DNI:
o Francesc Queralt Blanco DNI:
o Aitzol Ruiz de Azúa de la Concha DNI:
o Javier Marco López DNI:
o

PROCEDIMIENTO
Que el preaviso se formula en conformidad a lo que establece el Real decreto ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo y en atención a la doctrina establecida en STC 111981, de 8 de abril, sobre el asunto, y se cumplen los requisitos que establece la ley, que son:
  La huelga está convocada por la CGT, sindicato de ámbito estatal, que está legitimado para convocarla.
  Que se cumple lo que dispone el art. 4 del real decreto del 4/3/1977 de pre-avisar con la antelación debida, excediendo los 5 días naturales requeridos.
  La comunicación de la presente notificación se realizará ante la Autoridad Laboral y también ante la Asociación Empresarial de la industria del metal.

SOLICITAMOS:
Que con el fin de evitar la realización de la huelga, se interese a la Inspección de Trabajo para que cite a la representación legal de la asociación del subsector de la telefonía, de la patronal de industria del metal (Confemetal) y a esta parte, con el objetivo de una mediación.
Para las citaciones oportunas, los teléfonos de la CGT son: 91 447 57 69 o 91 447 05 72, el Fax: 91 445 31 32 y el correo electrónico: spcc.cgt@cgt.org.es, a efectos de la notificación, exclusivamente para este evento.

PETICIÓN:
Que la patronal del subsector de telefonía y Telefónica-Movistar, cesen en los comportamientos transgresores de la legalidad y cumplan con los requerimientos de los motivos y objetivos de presente aviso de huelga.

En Madrid a 1 de abril de 2015