Reformes, Eleccions, Traïcions. Versus: Vaga, Lluita i Abstenció.

Una vegada mes la classe

política torna a demostrar quals són els seus interessos, sempre del costat dels dels mas rics i en contra dels mas dèbils,

el capitalisme d’Estat amb les seues ultimes reformes encobertes, estan fent camí cap a la desaparició dels drets socials i

econòmics de tota la ciutadania.

Desocupació, desnonaments i repressió és el que hi

ha després de la zahoria dels partits polítics, especialment dels lobbys majoritaris que són PSOE-PP, esta gent ens demostra

que els seus interessos no són els de la majoria de la població, sinó d’una minoria política i financera, que mou els

fils.

A ells, a la casta política poc li importa que no cobres a final de mes, o que no tenques casa, a esta gent

només els interessa obtindre mes benèfics econòmics en els seus comptes corrents, a costa de mes precarietat.
Després de

desmantellar a algunes empreses, fent ajustos per als seus propis beneficis(ERES,Tancaments,etc), Trauen les mans de la

butxaca privada per a ficar-ho en el dels servicis públics, els de tots, és a dir, comença el saqueig de ho publique, el poc

que queda, clar esta.

Una altra vegada no tindran inconvenients després de robar-nos, a dir que ens representen i

que els votem en les eleccions del 20 de novembre, ens diran que uns són els bons i que els altres són els roïns, els molt

roïns, com si fóra un conte infantil per a xiquets, i que nosaltres decidim. Efectivament, nosaltres volem decidir el nostre

destins.

La CGT desenrotlla reunions amb distintes organitzacions obreres en l’estat espanyol , per a la

preparació d’una Vaga General, per a denunciar i frenar les ultimes reformes del govern. Però entenem que estes lluites,

són des de la base, des del carrer, des dels centres de treball… des de les assemblees i no des de la política

d’alt-standig dels partits.
La classe treballadora es representa a si mateixa, des de la unió i el consens, però no des

del joc polític del parlamentarisme burgés. Una vegada mes eixirem al carrer a dir-los que no ens representen, i que ens

neguem a triar el nostre botxins Tots al carrer, en defensa dels nostres drets. Els polítics al fem. No ens

representen!

Sec. Comunicació CGT-València

Miguel Angel Morcillo

————————————————————————————————
Reformas, Elecciones,

Traiciones. Versus: Huelga, Lucha y Abstención.

Una vez mas la clase política vuelve a demostrar cuales son sus

intereses, siempre del lado de los de los mas ricos y encontrá de los mas débiles, el capitalismo de Estado con sus ultimas

reformas encubiertas, están haciendo camino hacia la desaparición de los derechos sociales y económicos de toda la

ciudadanía 

Desempleo, desahucios y represión es lo que hay tras la zahoria de los partidos políticos,

especialmente de los lobbys mayoritarios que son PSOE-PP, esta gente nos viene demostrando que sus intereses no son los de la

mayoría de la población, sino de una minoría política y financiera, que mueve los hilos.

A ellos, a la casta

política poco le importa que no cobres a final de mes, o que no tencas casa, a esta gente solo les interesa obtener mas

benéficos económicos en sus cuentas corrientes, a costa de mas precariedad. Después de desmantelar a algunas empresas,

haciendo ajustes para sus propios beneficios(ERES,Cierres,etc), Sacan las manos del bolsillo privado para meterlo en el de

los servicios públicos, los de todos, es decir, empieza el saqueo de lo publico, lo poco que queda, claro esta.

Otra vez no van a tener reparos después de robarnos, en decir que nos representan y que les votemos en las elecciones del

20 de Noviembre, nos dirán que unos son los buenos y que los otros son los malos, los muy malos, como si fuera un cuento

infantil para niños, y que nosotros decidimos. Efectivamente, nosotros queremos decidir nuestro destinos.

La CGT

viene desarrollando reuniones con distintas organizaciones obreras en el estado español , para la preparación de una Huelga

General, para denunciar y frenar las ultimas reformas del gobierno. Pero entendemos que estas luchas, son desde la base,

desde la calle, desde los centros de trabajo… desde las asambleas y no desde la política de alto-standig de los

partidos.

La clase trabajadora se representa a si misma, desde la unión y el consenso, pero no desde el juego

político del parlamentarismo burgués. Una vez mas saldremos a la calle a decirles que no nos representan, y que nos negamos

a elegir a nuestro verdugos

Todos a la calle, en defensa de nuestros derechos. Los políticos a la basura.
¡No nos representan!

Sec. Comunicación CGT-Valencia
Miguel Angel Morcillo