Per una jubilació digna al transport per carretera

Portem anys exigint l’aplicació dels coeficients reductors previstos al Reial Decret 1698/2011 en l’edat de jubilació de conductors i conductores, així com d’altres professions de risc per a la salut. La no aplicació dels coeficients reductors està representant un increment de les xifres de mortalitat i accidentalitat en edats més avançades, i un major nombre de malalties professionals en aquests sectors.

Cridem a tots els treballadors i treballadores, tant del sector públic com privat, que desenvolupin la seva activitat laboral i professional com a conductors al sector del transport de viatgers i mercaderies, sense distinció de situació laboral, sexe o condició social.

No tenim reconeguda la jubilació anticipada sense minva econòmica de la pensió , ni tampoc tenim reconeguts coeficients reductors en l’edat de jubilació per la naturalesa penosa i insalubre del treball. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social tampoc ha tramitat tan sols la sol·licitud realitzada el 2022, posteriorment el 2023 a les respectives subdelegacions del govern, que va instar la CGT convocant perquè s’iniciessin els tràmits d’estudi i reconeixement dels coeficients reductors per al sector.

Cal que la normativa vigent doni solució a la penositat i perillositat de l’activitat laboral. Les condicions de les infraestructures, els temps de treball i descans, els mitjans de treball o els productes utilitzats requereixen una urgent i necessària actuació pública i empresarial dirigida a resoldre aquestes condicions laborals i en el seu cas, avançar l’edat de jubilació.

Segons dades de l’informe elaborat recentment per l’Observatori de Riscos de l’EU-OSHA, en el qual es cobreix tot el sector del transport, destaquen perills, riscos i problemes associats a la Seguretat i Salut en el Treball com ara l’exposició a vibracions, postures estàtiques prolongades en posició asseguda, manipulació manual de càrregues, exposició a nivells elevats de soroll, inhalació de vapors i gasos, maneig de substàncies perilloses, condicions climàtiques adverses així com escàs marge per adoptar condicions de treball ergonòmiques i estils de vida saludables.