Organitza’t pels teus drets, CGT per a lluitar… i Guanyar!

Perquè som treballadors i treballadores com tu.
Som gent corrent, que depenem del nostre treball per viure.
Som les persones que cada dia ens trobem al lloc de treball o al nostre barri o vila.
Som els que patim plegats les retallades, les rebaixes salarials, la precarietat, la temporalitat, l’atur i la destrucció de les pensions.

Perquè volem fer un sindicalisme assembleari, participatiui horitzontal, mitjançant el qual, amb l’esforç col·lectiu i l’ajuda mútua, puguem plantar cara a una patronal cada cop més prepotent i insaciable. I perquè creiem que aquest sindicalisme ha de lluitar també contra el masclisme i el racisme, a la feina i fora d’aquesta.

Perquè volem fer un projecte sindical on hi tinguem cabuda totes i tots els treballadors, les precàries, aturades o les persones immigrades.
Perquè volem construir entre totes un sindicalisme que no vengui drets sinó que els defensi, on no hi tingui cabuda cap casta sindical, ni cap privilegi ni cap pacte vergonyós fet a l’esquena de la gran majoria.

Perquè hem de mobilitzar-nos més enllà del nostre centre de treball. Perquè hem d’estar plantant cara arreu, allà on s’especuli amb els nostres drets a l’habitatge, la sanitat o l’educació… Defensant tots i cadascun dels nostres drets socials.

No t’oferim que deleguis en uns pocs la gestió del s interessos de molts.
Et proposem un sindicalisme reivindic atiu, d’assemblea, transparent,
en el qual, per la via de la lluita col·lectiva i la solidaritat, defensem plegades els nostres drets .…I GUANYAR!

ASSEGUDES AL SOFÀ NOMÉS ACONSEGUIM VEURE COM ANEM PERDENT DRETS!

Ha arribat l’hora d’organitzar-nos a la feina i de mobilitzar-nos al carrer.

El sindicalisme pactista de CCOO i UGT ens ha port at a un carreró sense sor tida, a deixar que negoci ïn en el nos t re nom, a les nos t res esquenes, retallades en el terreny laboral i social. S’ha aca bat el temps del sindicalisme de despatxos i de gestoria.

S’ha acabat el temps del sindicalisme que diu una cosa i després en fa una al t ra.

S’ha acabat el temps del sindicalisme que ens ven com a inevitables acomiadaments o baixades de sou.

Hem dit prou. Milers i milers de nosal t res hem ompler t el s c arrers i les pl aces reclamant un nou món, basat en la solidaritat i el supor t mutu. I aquesta onada de mobilitzacions també penetra als nostres centres de treball, dins del s qual hi ha gent que porta massa temps pa ssiva i submisa.

Cada vegada som més els i les que creiem que la CGT és una eina per a alçar la veu, par ticipar i definir honest a i col·lectivament el nostre futur i el de generacions properes. Si ningú treballa per tu, que ningú no decideixi per tu.

Triem CGT perquè som un sindicat….

sense empreses, que no es lucra amb cursos de formació, que no rep diners per signar acomiadaments. Simplement som una organització de trebal­ladores i treballadors.

Que defensem de manera contundent i sense ambigüitats les pensions públiques, i no promovem els plans de pensió privats ni tenim empreses que gestionin fons de pensions.

Que no signem ni validem acomiadaments. No acceptem que una treballadora o treballador participi en l’acomiadament d’un altre, per interessos de l’empresari. Per això, no signem cap ERO i l’únic pacte que acceptem és aquell que impliqui la seva retirada.

Que promovem la lluita, en comptes de buscar sempre pactes. Sabem que els interessos dels empresaris i dels actuals governs van en contra de la classe treballadora. En conseqüència, a cada situació concreta busquem la manera que siguin els nostres els que s’acabin imposant.

Que practica la solidaritat i el suport mutu. Perquè considerem que la força del col·lectiu pot més que cada persona pel seu compte. Perquè les nostres lluites no se centren només en cada centre de treball, empresa o ad­ministració com un lloc aïllat de la resta. Perquè sabem que per canviar l’actual sistema econòmic i de govern cal la força del conjunt del poble, del conjunt de la classe treballadora.

Que promou l’acció directa. No ens quedem tancats negociant en els despatxos dels directius ni ens limitem al treball institucional. Practiquem la lluita, busquem fer realitat la força que tenim les treballadores i els treballa­dors quan ens unim.

Que no ens preocupem només per les treballadores i treballadors fixes i amb antiguitat en una empresa. També volem ser una eina de llui­ta per les treballadores i treballadors precaris, les persones que treballen en subcontractes, o amb contractes temporals, de les autònomes o simplement sense contracte.

Que defensa fermament que tothom tingui els mateixos drets, també en el món del treball: les dones, les persones immigrades i els joves. En aquest sentit, considerem que cal donar el reconeixement laboral a les tasques de cura, feina desenvolupada principalment per dones i immigrants.

Que vol canviar el món. Sabem que l’actual sistema econòmic, el Capitalisme, és extremadament injust i només beneficia a una petita elit gràcies al treball de la gran majoria de la població. I tampoc oblidem que l’Estat empara l’explotació i genera uns professionals de la política externs a la població que la acabem vivint. Davant d’això, defensem l’internacionalisme en la lluita per una societat lliure, sense cap tipus d’explotació ni opressió i on tothom puguem participar, en igual­tat de condicions, a l’autogestió total de la nostra vida quotidiana.

comites tex1

TRIEM LLUITAR PER GUANYAR

Que no ens venguin cap moto. Les treballadores i tre­balladors només hem aconseguit millorar les nostres condicions de vida a través de la lluita. La patronal, per voluntat pròpia, no cedirà part dels seus privilegis. Quan ho han fet, ha estat perquè no han tingut cap més remei. L’experiència ens ho demostra. Si lluites pots vèncer, si no lluites estàs perduda.

Perquè la CGT lluita tant a dins com a fora dels comitès d´empresa

No creiem en el model sindical representatiu, en el que alguns volen que les treballadores i treballadors només participem quan se’ns crida a votar, cada quatre anys, per a triar el Comitè d’empresa i/o la Junta de Personal.

Rebutgem frontalment les delegades i delegats sindicals investides amb “carta blanca”, que no necessiten de l’aprovació de les treballadores i treballadors per a negociar en nom seu, realitats tant importants com les nostres condicions laborals, acomiadaments o Expedients de Regulació d’Ocupació. Aquest model sindical, fet a mida de CCOO i UGT, ens ha portat a tenir a les empreses delegades i delegats que no planten cara a la Patronal, dels quals la gran majoria ens sentim cada cop més allunyades.

La decisió de la CGT de participar a les eleccions sindicals difereix radicalment de com actua el sindicalisme “oficial”. La nostra participació en els Comitès d’empresa, malgrat treballar àrduament dins d’ells, té com a objectiu el reconeixement de les nostres Seccions sindicals, per a que ningú no s’apropiï de la participació de la plantilla, per a donar veu als i les treballadores, a través l’assemblea i la lluita.
Defensem un model anarcosindicalista d’acció sindical basat en les seccions sindicals d’empresa com a òrgan de representació dels i les treballadores organitzades, i en les assemblees de tota la plantilla com a òrgan unitari de discussió i presa de decisions. Contra el delegat o delegada amb “carta blanca”, a la CGT practiquem el control de les seccions sindicals. I contra uns Comitès d’empresa de caire parlamentari, proposem assemblees unitàries de treballadores i treballadors.

El nostre objectiu no és guanyar eleccions sindicals amb màrqueting per a prendre el pèl a la gent, el nostre objectiu és organitzar la classe treballadora per a lluitar. I lluitar per a guanyar.

Tria CGT per a lluitar… i Guanyar! A les eleccions sindicals, tria CGT

tria

Elige CGT para luchar … y Ganar! En las elecciones sindicales, elige CGT

fot1Porque somos trabajadores como tú.
Somos gente corriente, que dependemos de nuestro trabajo para vivir.
Somos las personas que cada día nos encontramos en el lugar de trabajo o en nuestro barrio.
Somos los que sufrimos juntos los recortes, las rebajas salariales , la precariedad, la temporalidad, el paro y la destrucción de las pensiones.

Porque queremos hacer un sindicalismo asambleario, participativo y horizontal, mediante el cual, con el esfuerzo colectivo y la ayuda mutua, podamos hacer frente a una patronal cada vez más prepotente e insaciable. Y porque creemos que este sindicalismo debe luchar también contra el machismo y el racismo, en el trabajo y fuera de esta.

Porque queremos hacer un proyecto sindical donde tengamos cabida todas y todos los trabajadores, las precarias, paradas o las personas inmigradas.
Porque queremos construir entre todas un sindicalismo que no venda derechos sino que los defienda, donde no tenga cabida ningún tipo sindical, ni ningún privilegio ni ningún pacto vergonzoso hecho a espaldas de la gran mayoría.

Porque tenemos que movilizarnos más allá de nuestro centro de trabajo. Porque debemos estar haciendo frente lados, allí donde se especule con nuestros derechos a la vivienda, la sanidad o la educación … Defendiendo todos y cada uno de nuestros derechos sociales.

No te ofrecemos que delegues en unos pocos la gestión del los intereses de muchos.
Te proponemos un sindicalismo reivindicado activo, de asamblea, transparente, en el que, por la vía de la lucha colectiva y la solidaridad, defendemos  nuestros derechos. … Y GANAR!

Sentados en el sofá SOLO CONSEGUIMOS VER COMO VAMOS PERDIENDO DERECHOS!

Ha llegado la hora de organizarnos en el trabajo y de movilizarnos en la calle.

El sindicalismo pactista de CCOO y UGT nos ha puerto at a un callejón sin sor partida, a dejar que negocio in en nues t re nombre, a las hacernos t nada espaldas, recortes en el terreno laboral y social. Se ha aca bate el tiempo del sindicalismo de despachos y de gestoría.

Se acabó el tiempo del sindicalismo que dice una cosa y luego hace una al t ra.

Se acabó el tiempo del sindicalismo que nos vende como inevitables despidos o bajadas de sueldo.

fot2Hemos dicho basta. Miles y miles de nosotros t hemos llenado las calles y plazas  reclamando un nuevo mundo, basado en la solidaridad y el apoyo mutuo. Y esta ola de movilizaciones también penetra en nuestros centros de trabajo, dentro del los cual hay gente que lleva demasiado tiempo pan ssiva y sumisa.

Cada vez somos más los y las que creemos que la CGT es una herramienta para levantar la voz, par participar y definir honesto ay colectivamente nuestro futuro y el de generaciones futuras. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.

Elegimos CGT porque somos un sindicato ….

sin empresas, que no se lucra con cursos de formación, que no recibe dinero para firmar despidos. Simplemente somos una organización de trabajadoras y trabajadores.

Que defendemos de manera contundente y sin ambigüedades las pensiones públicas, y no promovemos los planes de pensión privados ni tenemos empresas que gestionen fondos de pensiones.

Que no firmamos ni validamos despidos. No aceptamos que una trabajadora o trabajador participe en el despido de otro, por intereses del empresario. Por ello, no firmamos ningún ERE y el único pacto que aceptamos es aquel que implique su retirada.

Que promovemos la lucha, en vez de buscar siempre pactos. Sabemos que los intereses de los empresarios y de los actuales gobiernos en contra de la clase trabajadora. En consecuencia, a cada situación concreta buscamos la manera que sean nuestros los que se acaben imponiendo.

Que practica la solidaridad y el apoyo mutuo. Porque consideramos que la fuerza del colectivo puede más que cada persona por su cuenta. Porque nuestras luchas no se centran sólo en cada centro de trabajo, empresa o administración como un lugar aislado del resto. Porque sabemos que para cambiar el actual sistema económico y de gobierno es necesaria la fuerza del conjunto del pueblo, del conjunto de la clase trabajadora.

Que promueve la acción directa. No nos quedamos encerrados negociando en los despachos de los directivos ni nos limitamos al trabajo institucional. Practicamos la lucha, buscamos hacer realidad la fuerza que tenemos las trabajadoras y los trabajadores cuando nos unimos.

Que no nos preocupamos sólo por las trabajadoras y trabajadores fijos y con antigüedad en una empresa. También queremos ser una herramienta de lucha para las trabajadoras y trabajadores precarios, las personas que trabajan en subcontratas, o con contratos temporales, de las autónomas o simplemente sin contrato.

Que defiende firmemente que todos tengan los mismos derechos, también en el mundo del trabajo: las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes. En este sentido, consideramos que hay que dar el reconocimiento laboral en las tareas de cuidado, trabajo desarrollado principalmente por mujeres e inmigrantes.

Que quiere cambiar el mundo. Sabemos que el actual sistema económico, el Capitalismo, es extremadamente injusto y sólo beneficia a una pequeña élite gracias al trabajo de la gran mayoría de la población. Y tampoco olvidemos que el Estado ampara la explotación y genera unos profesionales de la política externos a la población que la acabamos viviendo. Ante esto, defendemos el internacionalismo en la lucha por una sociedad libre, sin ningún tipo de explotación ni opresión y donde todos podamos participar, en igualdad de condiciones, a la autogestión total de nuestra vida cotidiana.

fot3 LUCHAR PARA GANAR

Que no nos vendan ninguna moto. Las trabajadoras y trabajadores sólo hemos conseguido mejorar nuestras condiciones de vida a través de la lucha. La patronal, por su voluntad, no cederá parte de sus privilegios. Cuando lo han hecho, ha sido porque no han tenido más remedio. La experiencia nos lo demuestra. Si luchas puedes vencer, si no luchas estás perdido.

Porque la CGT lucha tanto dentro como fuera de los comités de empresa

No creemos en el modelo sindical representativo, en el que algunos quieren que las trabajadoras y trabajadores sólo participamos cuando se nos llama a votar, cada cuatro años, para elegir el Comité de empresa y / o la Junta de Personal.

Rechazamos frontalmente las delegadas y delegados sindicales investidas con «carta blanca», que no necesitan de la aprobación de las trabajadoras y trabajadores para negociar en su nombre, realidades tan importantes como nuestras condiciones laborales, despidos o Expedientes de Regulación de Empleo . Este modelo sindical, hecho a medida de CCOO y UGT, nos ha llevado a tener a las empresas delegadas y delegados que no hacen frente a la Patronal, de los que la gran mayoría nos sentimos cada vez más alejadas.

La decisión de la CGT de participar en las elecciones sindicales difiere radicalmente de cómo actúa el sindicalismo «oficial». Nuestra participación en los Comités de empresa, a pesar de trabajar arduamente dentro de ellos, tiene como objetivo el reconocimiento de nuestras Secciones sindicales, para que nadie se apropie de la participación de la plantilla, para dar voz a los y las trabajadoras, a través la asamblea y la lucha.
Defendemos un modelo anarcosindicalista de acción sindical basado en las secciones sindicales de empresa como órgano de representación de los trabajadores organizadas, y en las asambleas de toda la plantilla como órgano unitario de discusión y toma de decisiones. Contra el delegado o delegada con «carta blanca», a la CGT practicamos el control de las secciones sindicales. Y contra unos Comités de empresa de tipo parlamentario, proponemos asambleas unitarias de trabajadoras y trabajadores.

Nuestro objetivo no es ganar elecciones sindicales con marketing para tomar el pelo a la gente, nuestro objetivo es organizar la clase trabajadora para luchar. Y luchar para ganar.