Model de reclamació de reducció de l’IRPF per la supressió de la paga extra de Nadal.

0s recomanen que

presenteu a títol individual aquesta reclamació perquè se vos actualitze la retenció de l’IRPF amb el descompte de la paga

de Nadal:

_____________________________________________________, amb DNI ____________, domicili a l’efecte de

comunicació en C/_______________________________, núm. _____de _________________, CP_______, funcionari/a docent de la

Conselleria de____________,

EXPOSA

Que, per mitjà de l’article 2 del Reial decret-llei 20/2012, de

13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el BOE

del 14-07-2012 i que ha entrat en vigor el 15-07-2012, el Govern ha disposat reduir les retribucions del funcionari/que

subscriu en el present any 2012 en les quanties que en el mateix precepte s’especifiquen.

Que l’article

87.2.3.º del vigent Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (des d’ara, IRPF), aprovat pel reial

decret 439/2007, de 30 de març, estableix que “procedirà regularitzar el tipus de retenció, quan en virtut de normes de

caràcter general , es produïsquen durant l’any variacions en la quantia de les retribucions o de les despeses deduïbles que

s’hagin tingut en compte per a la determinació del tipus de retenció que venia aplicant-se fins a aquest moment”.

Que l’apartat 4 del mateix precepte reglamentari disposa que “els nous tipus de retenció s’aplicaran a partir de la data

que es produïsquen les variacions que es refereixen els nombres 1.º, 2.º, 3.º, 4.º i 5.º de l’apartat 2 d’aquest article”,

afegint en el següent paràgraf que “la regularització que es refereix aquest article podrà realitzar-se, a opció del pagador,

a partir del dia 1 dels mesos d’abril, juliol i octubre, respecte de les variacions que, respectivament, s’hagen produït en

els trimestres immediatament anteriors a aquestes dates”.

Per l’anteriorment exposat, i en virtut d’això, el/la

funcionari/que subscriu

SOL·LICITA

Que per aquesta Direcció Territorial siguen cursades les

instruccions conduents al puntual i exacte compliment de les disposicions reglamentàries anteriorment esmentades, de manera

que, dit siga senzillament, es procedisca immediatament, o a tot tardar en la nòmina del mes d’octubre, a la regularització

del tipus de retenció a compte de l’IRPF que se li ha vingut aplicant fins a aquest moment al funcionari/que subscriu.

La qual cosa se sol·licita en evitació que, arribat el citat mes d’octubre sense haver-se efectuat la preceptiva

regularització del tipus de retenció, i resultant per això afectats els seus interessos legítims, el funcionari que subscriu

es veja en la necessitat d’interposar, a l’empara del previst en els articles 227.4.b) i 232.1.b) de la Llei 58/2003, de 17

de desembre, General Tributària, i disposicions concordants, reclamació econòmic-administrativa contra les retencions

practicades per l’entitat de la seua direcció en la nòmina d’aquest mes i, si escau, dels mesos successius, sense perjudici

del seu dret a instar, per descomptat, la rectificació de les autoliquidacions, model 111, presentades per aquesta mateixa

entitat en les quals s’hagueren ingressat les retencions indegudament suportades, de conformitat amb els articles 221.4 i

120.3 de la citada Llei General Tributària, 14.3 del Reglament General de desenvolupament d’aquesta Llei en matèria de

revisió en via administrativa, aprovat pel reial decret 520/2005, de 13 de maig, i 129 del Reglament General de les

actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments

d’aplicació dels tributs, aprovat pel reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

En ___________, a de

________________de 2012.

Signat:

DIRECCIÓ

TERRITORIAL DE/D’ ________________________________