Manifest Internacional contra la impunitat dels crims del Franquisme

Els sotasignats: (persones individuals i / o associacions, etc,)

Identificats amb el principi de justícia universal que atribueix a tots els tribunals nacionals de qualsevol país del món la competència per perseguir i jutjar als qui hagin comès crims contra la humanitat, independentment del lloc de la seva comissió i de la nacionalitat dels seus autors o víctimes, sent deure de tot Estat el implementar les mesures necessàries per a la investigació i enjudiciament d’aquests crims.

Convençuts que l’aplicació d’aquest principi, consagrat en diferents instruments nacionals i internacionals, és d’una formidable eficàcia per:

Evidenciar i constatar la impunitat en aquells països les societats la pateixen
Denunciar universalment als autors dels crims.
Posar de manifest que els delinqüents només tenen refugi en el seu propi país davant la persecució internacional.
Llançar el poderós missatge civilitzador consistent en que els que cometin o hagin comès crims que lesionen la humanitat seran perseguits universalment en tot temps i lloc.
Emparar i articular mecanismes de reparació a les víctimes que en els seus països tenen vedat l’accés a la justícia. Enfortir la solidaritat entre els pobles.

MANIFESTEM

El nostre suport a la querella argentina que, en exercici del principi de justícia universal, es tramita davant el Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, així com a les diferents iniciatives que ve adoptant el citat Tribunal en la investigació de els crims de genocidi i / o lesa humanitat comesos pel franquisme entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 juny 1977.

La nostra solidaritat amb els ciutadans i les diverses organitzacions socials de l’Estat Espanyol en la seva recerca de veritat, justícia i reparació i en la seva lluita contra la impunitat dels responsables dels delictes comesos per un règim que, durant més de quaranta anys, va reprimir brutalment a la seva pròpia població cometent innombrables crims.

La nostra denúncia a les diferents institucions espanyoles: executives, legislatives i judicials, que han promogut i segueixen promovent la impunitat dels criminals, l’absolut desemparament i la manca de tutela judicial per a les víctimes.

El nostre compromís de difondre els objectius de la querella argentina contra els crims del franquisme per seguir unint voluntats, amb un criteri ampli, plural i democràtic, en la convicció que la seva continuïtat i enfortiment seran transcendentals per posar fi a la impunitat en relació amb les greus violacions de drets humans comeses per la dictadura.

La nostra exigència a les autoritats espanyoles competents perquè disposin que els responsables dels crims del franquisme imputats per la justícia argentina, i sobre els quals pesen ordres internacionals de detenció, siguin extradits a Argentina o jutjats a Espanya.

NO A LA IMPUNITAT!

¡SÍ A LA JUSTÍCIA!

Coordinadora estatal de suport a la Querella Argentina contra crims del franquisme

Veure llistat organitzacions signants entre elles CGT