MANIFEST 21M “València contra el Racisme”

Hui 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme, nombrosos col·lectius de València, com tambè altres de l’Estat Espanyol i del món, ens unim per a mostrar la nostra repulsa absoluta a aquesta xacra social que constitueix un dels puntals estructurals del sistema de dominació actual, pel qual les grans majories de la població mundial són discriminades, excloses i oprimides, i per a denunciar la seua presència creixent en la nostra societat i en les nostres institucions.

Denunciem en primer lloc les Polítiques de Frontera de la Unió Europea, per ser les culpables directes del sofriment i la mort de milers de persones que fugen de guerres, de persecució política o de la fam, en molts casos provocats pels països del Nord global, i que, en lloc de vies segures per al seu trànsit, troben en el seu viatge violència, repressió, pilotes de goma, gasos lacrimògens, guardacostes i murs insalvables que acaben amb moltes d’elles mortes en el camí o ofegades en la mar. Denunciem l’Acord de la Vergonya signat precisament un 18 de març, de fa ara quatre anys, pel qual Turquia acceptava convertir-se en el gendarme d’Europa, per a evitarnos als europeus haver d’assistir a les nostres fronteres a la violència exercida contra les persones (dones, xiquetes i xiquets, homes) que busquen refugi. Violència com la que ara s’ha exercit a la frontera grega. Denunciem amb ell, tots els altres acords amb països tercers que busquen externalitzar fronteres i invisibilitzar als nostres ulls tot el sofriment que aquestes provoquen. Denunciem també la flagrant violació del dret a la sol·licitud d’asil que signifiquen les devolucions en calent a les nostres fronteres.

Denunciem especialment la Llei d’Estrangeria, pedra angular del racisme institucional que regeix en l’Estat Espanyol. És aquesta llei la que decreta la condemna a milers de persones migrades a la més absoluta exclusió social durant els primers tres anys de la seua arribada, en establir aquest període com el mínim necessari per a poder sol·licitar un permís de residència i treball. Però, a més, condemna a la inestabilitat continuada en fer dependre la renovació del permís a mantindre un contracte i cotitzar almenys sis mesos cada any. D’aquesta forma, es pretén assegurar una força de treball dòcil, sempre amb temor a exigir els seus drets per a no perdre el seu contracte i ser expulsada del sistema.

Denunciem els Centres d’Internament d’Estrangers (els CIEs), presons racistes on les persones migrades són tancades sense haver comés cap delicte, simplement pel fet de no tindre en regla els papers exigits, a la suposada espera de la seua deportació, i en les quals se’ls sotmet a la reiterada privació dels seus drets fonamentals, a més d’unes condicions de vida penoses. Denunciem les Redades Racistes que duen a terme les forces policials, parant, controlant i discriminant a certes persones pel seu “perfil racial”. Aquesta pràctica té com a objecte l’assenyalament, l’estigmatització, la criminalització i, en definitiva, l’atemorització i marginació de la resta del cos social. Denunciem especialment aquelles que es duen a terme per a omplir de persones de determinat origen els vols de deportació contractats per l’Estat amb certes aerolínies comercials.

Denunciem que l’Ajuntament de València continua posant grans dificultats per a l’accés al Padró a moltes persones, especialment entre elles a les persones migrades. L’empadronament és la porta que possibilita l’exercici de qualsevol dret, des de l’obtenció de la targeta sanitària, la matriculació de les xiquetes i xiquets o l’accés als serveis municipals. L’empadronament hauria de ser automàtic per a tota persona que viu a la nostra ciutat i no dependre de poder complir o no un determinat requisit.

Denunciem les especials traves que les persones migrades troben per a accedir a l’habitatge, a l’educació, a l’ocupació o a la sanitat. El ple exercici d’aquests drets, ja minvat per a una majoria en la nostra societat, es complica especialment per a les persones migrades, que es veuen relegades a una major precarietat, marginació i degradació. Denunciem especialment
l’exclusió normativa del seu accés a l’ocupació pública.

Denunciem l’extensió dels discursos d’odi en la nostra societat, especialment els discursos racistes i xenòfobs. Denunciem com el racisme social latent s’estén i, cada vegada més, s’exterioritza amb menys complexos, discriminant, marginant, rebutjant, culpant de tots els mals a les persones migrades, fins a acabar, en els casos més greus, en agressions verbals o fins i tot físiques.

Denunciem l’ascens de l’extrema dreta al nostre país i en la resta d’Europa, denunciem aquesta volta del feixisme, que es revist ara de noves aparences més “amables”, però que manté el seu vell fonamentalisme supremacista, la seua amenaça als valors democràtics i als drets més bàsics de la majoria de les persones. Des de les institucions, normalitzen i promocionen els discursos d’odi que denunciem i estenen així encara més el racisme estructural en la nostra societat.

Per tot això ens unim contra el Racisme i el Feixisme i manifestem:

NO AL RACISME

#21MValènciaContraelRacisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism

MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo”

Hoy 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, numerosos colectivos de València, como también del Estado Español y del mundo, nos unimos para mostrar nuestra repulsa absoluta a esta lacra social que constituye uno de los puntales estructurales del sistema de dominación actual, por el que las grandes mayorías de la población mundial son discriminadas, excluidas y oprimidas, y para denunciar su presencia creciente en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.

Denunciamos en primer lugar las Políticas de Frontera de la Unión Europea, por ser las culpables directas del sufrimiento y la muerte de miles de personas que huyen de guerras, de persecución política o del hambre, en muchos casos provocados por los países del Norte global, y que, en lugar de vías seguras para su tránsito, encuentran en su viaje violencia, represión, pelotas de goma, gases lacrimógenos, guardacostas y muros insalvables que terminan con muchas de ellas muertas en el camino o ahogadas en el mar. Denunciamos el Acuerdo de la Vergüenza firmado precisamente un 18 de marzo, de hace ahora cuatro años, por el que Turquía aceptaba convertirse en el gendarme de Europa, para evitarnos a los europeos tener que asistir en nuestras fronteras a la violencia ejercida contra las personas (mujeres, niños, hombres) que buscan refugio, violencia como la que ahora se ha ejercido en la frontera griega. Denunciamos con él, todos los demás acuerdos con países terceros que buscan externalizar fronteras e invisibilizar a nuestros ojos todo el sufrimiento que éstas provocan. Denunciamos también la flagrante violación del derecho a la solicitud de asilo que significan las devoluciones en caliente en nuestras fronteras.

Denunciamos especialmente la Ley de Extranjería, piedra angular del racismo institucional que rige en el Estado Español. Es esta ley la que decreta la condena a miles de personas migradas a la más absoluta exclusión social durante los primeros tres años de su llegada, al establecer este periodo como el mínimo necesario para poder solicitar un permiso de residencia y trabajo. Pero, además, condena a la inestabilidad continuada al hacer depender la renovación del permiso a mantener un contrato y cotizar al menos seis meses cada año. De esta forma, se pretende asegurar una fuerza de trabajo dócil, siempre con temor a exigir sus derechos para no perder su contrato y ser expulsada del sistema.

Denunciamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIEs), cárceles racistas donde las personas migradas son encerradas sin haber cometido ningún delito, simplemente por el hecho de no tener en regla los papeles exigidos, a la supuesta espera de su deportación, y en las que se les somete a la reiterada privación de sus derechos fundamentales, además de a unas condiciones de vida penosas.

Denunciamos las Redadas Racistas que llevan a cabo las fuerzas policiales, parando, controlando y discriminando a ciertas personas por su “perfil racial”. Esta práctica tiene como objeto el señalamiento, la estigmatización, la criminalización y, en definitiva, su amedrentamiento y marginación del resto del cuerpo social. Denunciamos especialmente aquellas que se llevan a cabo para llenar de personas de determinado origen los vuelos de deportación contratados por el Estado con ciertas aerolíneas comerciales.

Denunciamos que el Ayuntamiento de València sigue poniendo grandes dificultades para el acceso al Padrón a muchas personas, especialmente entre ellas a las personas migradas. El empadronamiento es la puerta que posibilita el ejercicio de cualquier derecho, desde la obtención de la tarjeta sanitaria, la matriculación de las niñas y niños o el acceso a los servicios municipales.El empadronamiento debería ser automático para toda persona que vive en nuestra ciudad y no depender de poder cumplir o no un determinado requisito.

Denunciamos las especiales trabas que las personas migradas encuentran para acceder a la vivienda, a la educación, al empleo o a la sanidad. El pleno ejercicio de estos derechos, ya mermado para una mayoría en nuestra sociedad, se complica especialmente para las personas migradas, que se ven relegadas a una mayor precariedad, marginación y degradación. Denunciamos especialmente la exclusión normativa de su acceso al empleo público.

Denunciamos la extensión de los discursos de odio en nuestra sociedad, en especial los discursos racistas y xenófobos. Denunciamos como el racismo social latente se extiende y, cada vez más, se exterioriza con menos complejos, discriminando, marginando, rechazando, culpando de todos los males a las personas migradas, hasta terminar, en los casos más graves, en
agresiones verbales o incluso físicas.

Denunciamos el ascenso de la extrema derecha en nuestro país y en el resto de Europa, denunciamos esta vuelta del fascismo, que se reviste ahora de nuevas apariencias más “amables”, pero que mantiene su viejo fundamentalismo supremacista, su amenaza a los valores democráticos y a los derechos más básicos de la mayoría de las personas. Desde las instituciones, normalizan y promocionan los discursos de odio que denunciamos y extienden así aún más el racismo estructural en nuestra sociedad.

Por todo ello nos unimos contra el Racismo y el Fascismo y manifestamos:

NO AL RACISMO

#21MValènicaContraelRacisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism