Llei mordassa: L’1 de juliol entrarà en vigor la llei de seguretat ciutadana

El govern, utilitzant la majoria absoluta de què goja, va aprovar el 21 de maig en el Congrés el trio de lleis mordassa: llei de seguretat ciutadana, la reforma del Codi Penal i llei antigihadista. Amb aquestes lleis es pretén substituir la norma vigent des de 1992. Què es pretén amb aquesta llei:

Substituir les garanties que dóna un procés judicial per sancions administratives. Posa de manifest un menyspreu absolut pel poder judicial, perquè en despenalitzar les faltes, desapareixeran les intervencions dels jutges i, en conseqüència, les garanties que ofereix un procés penal, que és substituït per multes de policies, als quals la llei atorga total credibilitat. Aquest sistema de governar té tristos antecedents històrics: és la pràctica habitual que utilitzen els règims totalitaris.

La major part de les infraccions que arreplega la llei mordassa estan dirigides a restringir el dret de reunió i manifestació. En els articles 35 i següents es persegueixen tot tipus de manifestacions, des de les no comunicades, fins a les prohibides perquè es fan en infraestructures o instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat o en un lloc pròxim, passant per la negativa a dissoldre manifestacions, fins al més mínim incident, com “l’incompliment de les restriccions de circulació per als vianants o itinerari en ocasió d’un acte públic, reunió o manifestació, quan provoquen alteracions menors en el seu desenvolupament normal”.

La por governamental del dret de reunió és absolut. Situa fora de la llei les accions de protesta civil pacífica que els jutges han considerat lícites en nombroses sentències. Però no solament es criminalitza la desobediència civil pacífica, també es restringeix el dret a la lliure expressió i a recaptar proves dels excessos policials. D’aquesta manera, impedeix que es fotografie o es graven els excessos dels policies antidisturbis quan, de manera desmesurada, utilitzen la força per a dissoldre manifestacions totalment pacífiques.

Si hi ha un fil conductor en tota aquesta reforma és, precisament, la de limitar la lliure expressió dels ciutadans. L’objectiu últim és el control de tota la informació per a impedir, per mitjà de la coacció i la multa, l’organització de protestes no controlades i contràries als seus interessos, i que, fins ara, es poden portar a cap a l’empara dels drets fonamentals de llibertat d’expressió i de reunió que garanteix la Constitució.

Accions que penalitza la llei mordassa

Entre altres, les més significatives són: impedir un desnonament, manifestar-se davant del Congrés o gravar la policia sense el seu consentiment estarà rebran una multa que arribar fins a 30.000 euros.FALTES LLEUS (Sancions de 100 a 600 euros)

 • La celebració de manifestacions sense comunicar a les autoritats, la responsabilitat de les quals correspondrà als organitzadors.
 • Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim intimidatori.
 • Incomplir les restriccions de circulació per als vianants o itinerari en ocasió d’un acte públic quan provoquen alteracions menors en el seu desenvolupament normal.
 • Les faltes de respecte i consideració el destinatari de la qual siga un membre de les forces i cossos de la seguretat en l’exercici de les seues funcions de protecció de la seguretat, quan aquestes conductes no siguen constitutives d’una infracció penal.
 • La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les forces i cossos de seguretat per impedir o dificultar l’exercici de les seues funcions.
 • L’ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.
 • Les irregularitats en el compliment dels escorcolls previstos en aquesta llei amb transcendència per a la seguretat ciutadana.
 • No tindre la documentació personal legalment exigida o no denunciar-ne el furt o la pèrdua.
 • La negligència en la custòdia i conservació de la documentació personal legalment exigida; és considera com tal la tercera i posteriors pèrdues o extraviaments en el termini d’un any.
 • Negar-se a donar la documentació a la policia
 • Causar danys en béns mobles o immobles d’ús públic o privat que estiguen en la via pública.
 • Escalar edificis o monuments sense autorització quan hi haja risc que s’hi ocasionen danys.
 • La remoció de tanques, cintes o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de la seguretat per delimitar perímetres de seguretat.
 • Deixar solts o en condicions de causar danys animals feroços, així com abandonar animals domèstics en condicions en què en puga perillar la vida.
 • El consum d’alcohol en llocs públics quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana

FALTES GREUS (Entre 601 i 30.000 euros de multa)

 • Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a les quals assisteixen nombroses persones.
 • La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions enfront del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estiguen reunides.
 • Causar desordres al carrer o obstacularizar-lo amb barricades.
 • Impedir a qualsevol autoritat l’exercici legítim de les seues funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Per exemple; impedir l’execució de desnonaments.
 • Les accions o omissions que impedeixen o obstaculitzen el funcionament dels serveis d’emergència.
 • La desobediència o la resistència a l’autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o els agents.
 • Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic quan ho ordenen les autoritats competents si concorren els requisits de la llei reguladora del dret de reunió. Com, per exemple, quan es produïsquen pertorbacions de l’ordre públic amb perill per a persones o béns, per això podrà usar-se aquesta infracció per sancionar els anomenats escarnis.
 • Pertorbar el desenvolupament d’una manifestació lícita.
 • La intrusió en infraestructures crítiques (que presten serveis essencials per a la comunitat) inclòs que el sobrevol, quan s’haja produït una interferència greu en el funcionament.
 • Portar armes prohibides o usar armes de manera negligent i temerària o fora dels llocs habilitats per a això.
 • No col·laborar amb les forces de seguretat en la indagació de delictes o en la prevenció d’accions que puguen posar en risc la seguretat ciutadana.
 • L’ús no autoritzat d’imatges o de dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que puga posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o l’èxit d’una operació, en relació amb el dret fonamental a la informació.

FALTES MOLT GREUS (Entre 30.001 i 600.000 euros de sanció)

 • Manifestacions no comunicades o prohibides davant d’infraestructures crítiques.
 • Fabricar, emmagatzemar o usar armes o explosius incomplint la normativa, mancant de l’autorització necessària o excedint els límits establits.
 • Celebrar espectacles públics infringint la prohibició ordenada per l’autoritat corresponent per raons de seguretat pública.
 • Projectar feixos de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguen enlluernar-los o distraure’n la atenció i provocar accidents.