Entitats de suport a la dependència presenten al·legacions contra la nova modificació del copagament

  • Les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència i la Coordinadora de la Discapacitat i Dependència han presentat avui les al·legacions al projecte de modificació de l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social, que regula els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i famílies en el marc de l’atenció a la dependència.
Palmira Castellano, portaveu de la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència al costat de afectats pel copagament

CGT manifesta el  rebuig per les polítiques socials emprades per la Consellería de Benestar Social,  aplicant mesures de copagaments i retallades que empitjoren el dia a dia de les persones en situació de discapacitat.
El present comunicat té per objecte fer arribar a l’opinió pública en general, la nostra total disconformitat amb el projecte d’esborrany de la modificació de l’Ordre 21 / 2.012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones ia les seves famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana. Aquest model entre altres coses, impedeix el bon desenvolupament i dificulta a familiars ia persones en situació de dependència i / o discapacitat l’accés al Sistema, ja de per si malmès.

El principal motiu d’oposició rau i així ho expressem en les al·legacions plantejades en l’anterior versió de l’esborrany a l’estiu d’aquest any davant la Conselleria de Benestar Social en l’acord de data de 10 de juliol de 2.012 del Consell Territorial per a la Millora del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència: «fins que no es desplegui per reglament, les comunitats autònomes no tenen competència per autoregular determinats aspectes relatius a aquest sistema com la capacitat econòmica dels beneficiaris del sistema i, si és el cas , l’aportació econòmica al mateix «.

En virtut del principi de seguretat jurídica no podem obviar el que s’ha exposat en el preàmbul de l’Ordre 21/2012 de 25 d’octubre, de Benestar Social, que expressa el següent: «No obstant això, i pel que fa a la determinació de la capacitat econòmica dels beneficiaris, que també es troba inclosa en l’Acord del Consell Territorial, no procedeix adaptar el contingut de la normativa valenciana fins que s’aprovi el corresponent estatal, tal com exigeix ​​l’article 14, apartat 7, de la Llei 39 / 2006, de 14 de desembre «.

Sra. Asunción Sánchez Zaplana, consellera de BS, ordena l’aplicació de nous criteris de participació econòmica del beneficiari en l’esborrany present, sumint als ciutadans valencians en una situació d’inseguretat jurídica amb risc de desigualtat respecte de la resta de ciutadans del territori espanyol per que no existeix tal participació.

En l’actualitat, pel fet que ens trobem dins del tràmit d’al·legacions previst en la Llei 30 / 1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’esborrany de la modificació de l’Ordre 21 / 2.012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones ia les seves famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, denunciem que únicament ha estat notificat per part de la Conselleria de Benestar social a determinats grups o organitzacions representatives de la societat, i no a altres associacions, organitzacions o plataformes implicats en l’àmbit social de la dependència.

Així doncs, manifestem una vegada més, la nostra repulsa a la nefasta gestió de la Conselleria de Benestar Social actuant en connivència i complicitat amb la resta del Consell del PP a la Comunitat Valenciana, demostrant actuar a esquena dels ciutadans aplicant mesures de retallades, repagaments -copagos i limitacions de drets de les persones en situació de discapacitat.

En conseqüència, hui 3 de novembre de 2.014, i dins el termini del tràmit procedimental procedirem a continuació a plantejar les al·legacions que considerem convenients, a causa de que la versió d’octubre de 2013 introdueix unes mínimes però transcendents variacions en la manera que els valencians usuaris del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques utilitzats.