El desconegut i molt útil “Dret a Consulta” dels Delegats de Prevenció

El desconegut i molt útil “Dret a Consulta” dels Delegats de Prevenció

Un dret al servei de la lluita per la salut laboral

Els Delegats de Prevenció són els representants unitaris dels treballadors específics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Un dels drets legals més desconeguts i útils dels Delegats de Prevenció és el Dret a Consulta, que va íntimament lligat al dret a la informació, que abarca el dret a tenir accés a tota la informació rellevant en matèria preventiva, que pràcticament ho inclou tot: horaris, incidències, noves màquines, productes químics, barreges de substàncies, canvis de torns,…

En resum, el Dret a Consulta és el dret que tenen els Delegats de Prevenció a ser consultats per l’empresari abans de realitzar qualsevol canvi que tingui efectes en la prevenció de riscos (i per tant en qualsevol àmbit; canvis d’horaris o jornades, introducció de noves màquines o substàncies, noves línies productives, …). L’empresari ha de «consultar» amb els Delegats de Prevenció amb almenys 15 dies d’antelació a l’aplicació de la nova mesura, aportant tota la documentació referent a aquesta nova mesura, i els Delegats de Prevenció podran realitzar informe que creguin oportú, que haurà de ser contestat «motivadament» per l’empresari.

Per tant, l’empresari podrà dur a terme les mesures que cregui oportunes, però primer haurà d’aportar tota la documentació referent a aquesta mesura als Delegats de Prevenció, i després haurà de sentir les seves propostes.

Amb aquest dret, els representants dels treballadors obtenen realitats que a la pràctica els poden ser molt útils:

– Tenir accés ABANS de la seva aplicació de tota la informació referent a noves mesures que vol impulsar l’empresa.

– Poder realitzar informe per part dels Delegats de Prevenció dels aspectes que considerin no adequats preventivament, i tenir constància de que l’empresa ha llegit aquests informes i les ha contestat motivadament.

– En cas d’Accident de Treball en algun àmbit denunciat pels Delegats de Prevenció, la infracció preventiva de l’empresa és especialment greu i manifesta.

La OBLIGACIÓ DE CONSULTA als Delegats de Prevenció sobre totes les qüestions que afectin a la seguretat i la salut en el treball està establerta de forma CLARA I LITERAL A LA NORMATIVA, segons determinen els arts. 18, 33 i 36 de la LPRL, L31/1995:

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores.

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y presentación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 33. Consulta de los trabajadores.

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

(…)

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

1.Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión

Aquest dret a la Consulta també està recollit al REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero (artículo 15,2), por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales:

“2. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo serán consultados, en los términos del artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas en aquél.”

Sóc conscient de que aquesta normativa no s’aplica a la gran majoria d’empreses, però aquesta normativa està en vigor, i obliga als empresaris, que moltes vegades es neguen a aplicar-ho, per evitar precisament donar eines preventives als treballadors i a les seccions sindicals més combatives.

Seccions Sindicals com la de CGT de Sincrotro ALBA va presentar denuncies a inspecció de treball i demandes judicials per la via processal del Conflicte Col·lectiu, que finalment els va suposar tenir dret a la Consulta, i que els permet realitzar accions preventives més eficaces.

Per tant, el Dret a Consulta és molt (i molt) útil, malgrat no és gaire reivindicat i és massa desconegut, contra els interessos dels treballadors i la seva salut laboral.

* Article de l’Àlex Tisminetzky, Secretari de Salut Laboral de la CGT de Catalunya. L’original al seu blog
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Noticies/El-desconegut-i-molt-util-Dret-a-Consulta-dels-Delegats-de-Prevencio2