El 2023 es van produir a Espanya més de 6.000 morts per exposicions laborals a agents cancerígens

  • Càncer laboral a Espanya: només el 0,5% dels casos està reconegut.
  • El registre de les malalties professionals és especialment sagnant en els càncers que causats per agents carcinògens presents als treballs.

El càncer és la principal causa de mort relacionada amb el treball a la Unió Europea. Cada any es produeixen al voltant de 100.000 morts per la presència de substàncies cancerígenes i mutàgenes als llocs de treball a l’àmbit de la UE. A Espanya, 1 de cada 3 casos de càncer podrien estar relacionat amb l’exposició a substàncies cancerígenes a la feina. El problema és que, lamentablement, només una petita part es qualifica com a contingència professional.
Segons la Comissió Europea, el càncer és la primera causa de mortalitat laboral a la Unió Europea, amb un 53% del total de les morts laborals cada any, davant del 28% a causa de malalties cardiovasculars i el 6% a malalties respiratòries, molt per damunt dels accidents de treball.

El 2023 es van produir 279.260 nous diagnòstics de càncer a Espanya, dels quals l’evidència científica més recent adverteix que el 5,3% es deuen a exposicions a agents cancerígens als llocs de treball. Tot i això, l’any passat només es van registrar 94 parts de malaltia professional per exposició a cancerígens, cosa que demostra l’enorme problema de la infradeclaració del càncer laboral al nostre país.

El sindicat ha fet una estimació de la càrrega de malalties càncer laboral atribuïble a la feina. El 2023 es calcula que s’han produït més de 14.000 casos de càncer d’origen professional a Espanya, i destaquen els tumors de pulmó (5.176), pròstata (1.740), mama (1.610) i bufeta (1.334). L’informe també estima que l’any passat van morir més de 6.000 persones treballadores per càncer laboral, i les patologies més letals són les de pulmó (3.852), pàncrees (696) i esòfag (554).

L’informe assenyala la infradeclaració de càncers laborals a Espanya, les enormes diferències de notificació entre les diferents comunitats autònomes i l’enorme diferencial amb alguns països del nostre entorn com Alemanya i França.
Les exposicions professionals més freqüents en l’àmbit de la UE són la radiació ultraviolada solar, les emissions de motors dièsel, el benzè, la sílice cristal·lina respirable i el formaldehid, seguits del crom hexavalent, el plom i els seus compostos inorgànics, i la pols de fusta, segons les primeres conclusions de l’Enquesta sobre l’exposició de les persones treballadores: ‘Factors de risc de càncer a l’àmbit laboral a Europa’ (Enquesta WES). La sílice cristal·lina respirable, les emissions de motors dièsel i la pols de fusta destaquen per les proporcions més grans de persones treballadores probablement exposades a aquests factors de risc en nivells elevats.
Per a CGT, és important incidir que les condicions de treball també influeixen en l’exposició a substàncies cancerígenes i els resultats de l’enquesta esmentada així ho evidencien. Així, les persones treballadores de microempreses o petites empreses (amb menys de cinquanta treballadors) presenten 1,3 vegades més probabilitats d’estar exposades a factors de risc de càncer que les que presten serveis a centres de treball mitjans o grans.
Per tant, CGT proposa que es canviï el concepte legal de malaltia professional. És necessari modificar el concepte de malaltia professional per obrir-lo i que una malaltia es consideri professional quan la causa prevalent de la mateixa sigui el treball, i no és necessari que el treball sigui la causa exclusiva com és actualment.
A més, el sindicat reclama una actualització del Llistat de Malalties Professionals Espanyol i una millora en el sistema de notificació i registre que permetin fer aflorar totes les malalties professionals ocultes. Cal prestar una atenció especial a la revisió dels càncers d’origen professional.