Efectes sobre la salut de la reforma laboral.

La reforma laboral aprovada recentment pel govern del PP té entre molts altres efectes un

de molt significatiu per a la Salut dels treballadors.

Com és

conegut es modifica l’article 52.b de l’Estatut dels Treballadors de manera que permet

l’acomiadament per causes objectives (amb una indemnització de 20 dies) a aquells treballadors que tinguin absències entre

el 20 al 25% de la jornada laboral, incloent en les mateixes a les baixes per malaltia comuna de durada inferior als 20

dies, sense tenir en compte la taxa d’absentisme de l’empresa (tal com succeïa fins a ara que es necessitava que aquesta

fos superior al 2,5%).

Què significa aquesta

modificació?. Doncs senzillament que un treballador amb una jornada de 40 hores setmanals pot ser acomiadat si

està 8 dies de baixa en 2 mesos.

Quins efectes té

sobre la salut aquesta situació? Alguns són evidents:

* Hi haurà una disminució del nombre de

baixes per malaltia, sobretot per processos aguts, que els propis treballadors seran els que no vulguin una baixa malgrat

estar malalts, fenomen aquest que ja s’havia detectat en els últims anys, a causa del augment de l’atur.

* Com les malalties no disminuiran, es produirà amb freqüència el fet que persones que estan malaltes

continuaran treballant amb els efectes que això comporta (disminució de la capacitat de treball, problemes en la baixa del

rendiment i/o en la qualitat de la producció).

* Un tema important és l’augment de l’accidentabilitat

perquè treballadors amb les seves capacitats físiques disminuïdes tenen una major propensió a patir accidents

laborals.

* La presència de treballadors amb malalties infectocontagioses serà un risc per a la

propagació de les mateixes en l’entorn laboral, i en els casos que els treballadors tenen atenció directa als ciutadans es

convertiran en un focus de disseminació i contagi de la malaltia.

Deixant de costat el que significa de perduda de drets dels treballadors, aquesta reforma implica també un risc

per a la salut dels treballadors directament i per al conjunt de la població d’una manera indirecta, vulnerant algunes de

les lleis sobre salut pública (Llei General de Sanitat, Llei General de Salut Pública) i vulnerant l’articulo 43 de la

Constitució que garanteix el dret a la protecció de la salut.

Un motiu

més per a exigir la derogació d’aquesta reforma injusta, ineficaç.

Per la teva salut, no a la reforma

laboral

Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat

Publica

Març de 2012.