Dret de vacances d’estiu

La data de les vacances han de conèixer-se, amb una antelació mínima de dos mesos anteriors al gaudi de les mateixes.

Arribat el mes juny, comencen a les empreses les primeres converses sobre el repartiment de vacances, les primeres reserves, els primers plans … Això és a causa que la data de les vacances s’ha de conèixer, amb una antelació mínima de dos mesos anteriors al gaudi de les mateixes, això vol dir, que si el treballador pretén gaudir de les seves vacances a l’agost, com a data límit, el treballador ha de conèixer al juny les seves vacances per al mateix any.

En aplicació de l’article 38.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’estableix un període de 30 dies naturals per al gaudi de vacances, amb la possibilitat de dividir-se en parts, sempre que almenys una de les parts duri més de dues setmanes naturals, ininterrompudes . La jurisprudència ha estipulat que l’inici de les vacances en dia festiu, no computa com a temps de vacances.

Cal ressaltar que el treballador té dret al gaudi de les seves vacances fins al dia 31 de desembre del mateix any. Un cop arribada aquesta data, caduca el dret del treballador al gaudi de les mateixes, sense possibilitat de convertir aquests dies, en una compensació econòmica per no haver-les gaudit.

Referent a això, només hi ha tres excepcions:

INCAPACITAT TEMPORAL. Quan el treballador rebi l’alta, podrà gaudir d’aquestes vacances que no havia gaudit per trobar-se de baixa per IT, inclosos els supòsits d’embaràs i maternitat.
ACOMIADAMENT. En aquest cas, si no s’han gaudit les vacances, s’ha d’incloure una compensació econòmica pel no gaudi de les mateixes. La compensació serà equivalent a un dia de salari per dies de vacances que no, havent d’incloure aquestes quanties en la base de cotització a la Seguretat Social i atur. És l’únic cas en què hi ha la substitució a forma econòmica de les vacances.
ANTIGUITAT INFERIOR A 12 MESOS. El treballador tindrà dret a la part proporcional al període treballat, sent la proporció a raó de 2,5 dies per mes treballat. El gaudi podrà ser exigit dins de l’any natural encara que no s’hagi treballat la totalitat del mateix.

Per al cas de no arribar a un acord empresa-treballador sobre la data de gaudi de les vacances, s’ha d’iniciar procediment especial i urgent (sense requisit de conciliació) davant la Jurisdicció Social, sense que una vegada resolt, escaigui la interposició de cap recurs .