Desmantellament del Sector Ferroviari.

Les conseqüències de la Llei del Sector

Ferroviari continuen fent estralls, abocant al Sector a la pèrdua de la seua pròpia identitat com a generador

d’ocupació estable i model vertebrador del territori, retallant a la ciutadania el dret universal a la

lliure mobilitat en un mitjà de transport segur i amb gran potencial de futur com és el

ferrocarril.
La

filtració del Ministeri de Foment sobre les seues intencions en quant a la declaració de les Obligacions de

Servei Públic en els trens de Mitjana Distància convencional, la proximitat de la liberalització del transport de

Viatgers, la divisió de ADIF en dues noves empreses, la integració incongruent dels treballadors de FEVE en

ADIF i RENFE‐Operadora, la divisió de RENFE‐Operadora en quatre societats; donen una mesura de les

pretensions futures de el govern per al Sector Ferroviari. A més, a tot açò hi ha que sumar els continus i

greus atacs a els treballadors de les empreses que desenvolupen la seua activitat al voltant de el ferrocarril

(Ferroser, Cremonini, Eulen, Atendo, etc.).
En CGT, fins a aquest moment, per diverses circumstàncies emmarcades en la unitat d’acció

sindical que, quan es produeixen situacions de difícil solució són necessàries i demandades pels propis treballadors, hem

intentat desenvolupar diferents actuacions sense èxit. La situació actual es fa insostenible per la falta de

respostes del Ministeri a les situacions descrites; afegit a la «inacció» en la que es han instal·lat la resta de

organitzacions sindicals.
Davant aquest panorama CGT no pot sostenir per més temps l’actitud de passivitat que

tanta inquietud genera en el col·lectiu ferroviari, per açò estem en disposició de donar un pas endavant en solitari, en el

cas de no donar-se respostes sindicals a les propostes que hem traslladat als Comitès Generals de ADIF i RENFE‐Operadora,

en les que proposem l’obertura de una sèrie d’accions que propicien l’inici de negociacions serioses per a abordar el

futur de tot el Sector Ferroviari.
Per a CGT és preocupant llegir comunicats en els que s’urgeixen «aclariments» i «reclamacions»

sobre el futur de el Sector, quan el realment urgent és l’adopció d’accions contundents i tendents a desmantellar les

tebieses que suposen les contínues reunions que solament serveixen per a mantenir-nos entretinguts i perdent forces que

són necessàries per a enfrontar-nos a el continu desmantellament del Sector.
La situació és molt delicada i alarmant. Ja

no podem permetre que el nostre futur siga rifat en la tómbola de tant despropòsit. Venen temps difícils i hem de

posar-nos mans a l’obra per a que les perverses intencions dels gestors polítics no ens condemnen a l’ostracisme, l’atur

i la indigència.

CGT DEFENSA ELS TEUS DRETS
AFILIA’T A CGT!

Sector Federal Ferroviari

CGT