CGT-Ensenyament en suport a la vaga del 23 Maig

RAONS PER LLUITAR PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, LAICA I DE QUALITAT

Nou mesos després de l’acord de govern entre el Partit Popular i Vox naix i va prenent cos l’educació que el Consell vol imposar al País Valencià. Diverses lleis, decrets i anuncis aprovats en tromba són llançats com a míssils contra docents, famílies i alumnat, blancs d’una política inquisidora i privatitzadora que en molts aspectes remet a un model educatiu antidemocràtic. La comunitat educativa no pot quedar-se impassible davant la demolició controlada d’una educació que aspira a ser pública, inclusiva i de qualitat, que fomente l’esperit crític i pose en valor la diversitat lingüística, cultural i social. Enfront dels atacs perpetrats per la conselleria de José Antonio Rovira, la secció d’ensenyament de CGT- País Valencià manifesta el seu rebuig absolut i voluntat de revertir unes mesures que:

DESMANTELLEN EL PÚBLIC I PREMIEN L’EDUCACIÓ PRIVADA I CONCERTADA

La tornada al districte únic crea una educació segregadora, que incentiva els centres gueto en fer que siguen les escoles privades les que trien als seus alumnes. Eixa mateixa escola que concerta el seu finançament amb la conselleria mentres cobra quotes il·legals a les famílies sense que la Inspecció educativa òbriga una miserable incidència.

L’afany mercantilista està també darrere de les retallades a les Escoles Oficials d’Idiomes i en eixe xec en blanc que es vol donar a les escoles infantils independentment de la seua titularitat o de la renda de les famílies. Des de CGT demandem l’extensió de l’educació pública gratuïta de 0 a 3 anys, que ha de deixar de ser considerada un privilegi per a convertir-se en un dret de les famílies treballadores.

No hi ha pressupost per a baixar la ràtio a les aules, ni per a construir nous centres educatius però la conselleria paga les cotitzacions dels alumnes en pràctiques de Formació Professional de centres privats i retalla les hores formatives dels alumnes instaurant una FP DUAL que delega en els empresaris l’ensenyament dels estudiants.

La formació en centres s’infrafinança, s’ompli de traves burocràtiques o directament es censura com ha ocorregut a l’IES Benigasló amb les seues jornades de memòria democràtica. El poc que queda dels CEFIRES, a més, es regala a la concertada a la que José Antonio Rovira vol obrir els cursos de formació. Els diners de la pública per a la pública.

ATEMPTEN CONTRA EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC I CULTURAL

La mal anomenada Llei de Llibertat Educativa és un atac greu al Valencià i els seus parlants. És una norma pensada des de l’odi lingüístic que arracona el Valencià i el situa com una llengua de segona. Només així s’entén que la norma plantege que, en les zones de predomini lingüístic castellà, el nombre d’hores d’Inglés puga ser superior a les de Valencià. O que un C1 aconseguit amb un Notable en Batxillerat siga mèrit lingüístic suficient per a impartir classes en una llengua oficial però minoritzada, amb una dificultat creixent per a tindre visibilitat en els espais quotidians i menyspreada per l’administració que hauria de potenciar-la. La llibertat educativa del PP i Vox és la llibertat per aixafar el feble i enfortir al poderós.

REFORÇA LA RELIGIÓ CATÒLICA I EL PODER DE L’ARQUEBISBAT EN ELS CENTRES

El nou currículum tramitat d’urgència pel nou govern torna a reforçar la religió catòlica, reduint el temps lectiu de Valors Ètic i Cívics i oferint als alumnes que no la vulguen cursar una assignatura, Atenció Educativa, buida de contingut i en la qual per llei els docents no poden ensenyar, ni els alumnes aprendre.

L’assignatura de Religió no deixa de ser una anomalia democràtica que respon a la vinculació de l’Església catòlica espanyola amb la història recent més fosca d’este país. La religió ha d’eixir de les aules i l’arquebisbat ha de deixar de ser una empresa amb via lliure per a dissenyar currículum educatius i contractar i col·locar professors.

MENYSPREEN LA LABOR DOCENT I UNES CONDICIONS DE TREBALL DIGNES

El conseller d’Educació ha arribat a catalogar als docents com a “greix” sobrant de l’administració. En eixa línia de menyspreu s’ha dedicat a impossibilitar la nostra tasca a les aules amb a un inici de curs caòtic y més de 14.000 professors vivint en la incertesa contínua davant els innombrables errors en les adjudicacions. Lluny de millorar, el nou curs sembla que augmenta la inseguretat laboral relacionada amb els dos concursos de trasllats paralitzats per l’administració. La falta de transparència i la inexistència d’un calendari clar i viable farà que milers de docents no sàpien les seues condicions de treball fins al cap de l’arrancada del nou any acadèmic.  

Per si no fos prou les places oferides per al nou concurs oposició en secundària són ridícules i els companys que aproven tornen a estar sota la lupa d’un cos d’inspectors que ha sigut reforçat en número i funcions inquisitorials. Ells seran els que tinguen l’última paraula també quan es renoven els equips directius dels centres. Els claustres perden en democràcia i autonomia i la figura del director es torna a equiparar a la d’un inspector més, un apèndix del conseller de torn.

INSULTEN LA MEMÒRIA ANTIFEIXISTA I FOMENTEN LA PERSECUCIÓ DEL PROFESSORAT.

La infame Llei de Concòrdia aprovada en Les Corts és un manual de llibre del revisionisme històric més ranci i fa perillar els projectes memorialistes desenvolupats en els instituts valencians. La introducció progressiva de la memòria democràtica en el currículum educatiu ha arribat amb dècades de retard i no es pararà: continuarem ensenyant la memòria silenciada.

Anuncien que van a reforçar la vigilància a les aules i convertir al cos d’inspectors en uns nous guardians de la moral. Mentres eixa amenaça es concreta criden a la censura de material escolar, volen paralitzar l’educació de gènere i impulsen organitzacions ultres com ECA o Hablamos Español per assenyalar als docents. Per pintar un mural en homenatge a Fermín Muguruza senten a un equip directiu davant un jutge però miren cap a un altre costat quan les façanes d’instituts i col·legis valencians s’omplin d’esvàstiques i proclames antifeministes i homòfobes. El discurs de l’odi no es perseguix: és llançat pels mateixos que haurien de perseguir-ho.

Davant esta declaració de guerra contra l’escola pública, la secció d’ensenyament de CGT- País Valencià anima a la comunitat educativa a fer un front comú que pose ature la destrucció d’un dret bàsic per a la ciutadania: una educació de qualitat que combata la ignorància i el discurs de l’odi que campa de nord a sud pel tot el País València a lloms d’esta conselleria josenatoniana i ultraliberal.

RAONS PER A LA LLUITA SOBREN. SUMA’T I PARTICIPA.

Secció sindical d´ensenyament de CGT


CGT-ENSENYAMENT EN APOYO A LA HUELGA DEL 23-M

RAZONES PARA LUCHAR POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA Y DE CALIDAD

Nueve meses después del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox nace y va tomando cuerpo la educación que el Consell quiere imponer en el País Valenciano. Diversas leyes, decretos y anuncios aprobados en tropel son lanzados como misiles contra docentes, familias y alumnado, blancos de una política inquisidora y privatizadora que en muchos aspectos remite a un modelo educativo antidemocrático. La comunidad educativa no puede quedarse impasible ante la demolición controlada de una educación que aspira a ser pública, inclusiva y de calidad, que fomente el espíritu crítico y ponga en valor la diversidad lingüística, cultural y social. Frente a los ataques perpetrados por la conselleria de José Antonio Rovira, la sección de enseñanza de CGT- País Valencià manifiesta su rechazo absoluto y voluntad de revertir unas medidas que:

DESMANTELAN LO PÚBLICO Y PREMIAN LA EDUCACIÓN PRIVADA Y CONCERTADA

La vuelta al distrito único crea una educación segregadora, que incentiva los centros gueto al hacer que sean las escuelas privadas las que elijan a sus alumnos. Esa misma escuela que concierta su financiación con la conselleria mientras cobra cuotas ilegales a las familias sin que la Inspección educativa abra una mínima incidencia.

El afán mercantilista está también detrás de los recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en ese cheque en blanco que se quiere dar a las escuelas infantiles independientemente de su titularidad o de la renta de las familias. Desde CGT- País Valencià demandamos la extensión de la educación pública gratuita de 0 a 3 años, que debe dejar de entenderse como un privilegio para convertirse en un derecho de las familias trabajadoras.

No hay presupuesto para bajar la ratio en las aulas, ni para construir nuevos centros educativos pero la conselleria paga las cotizaciones de los alumnos en prácticas de Formación Profesional de centros privados y recorta las horas formativas de los alumnos instaurando una FP DUAL que delega en los empresarios la enseñanza de los estudiantes.

La formación en centros se infrafinancia, se llena de trabas formativas o directamente se censura como ha ocurrido en el IES Benigasló con sus jornadas de memoria democrática. Lo poco que queda de los CEFIRES, además, se regala a la concertada a la que José Antonio Rovira quiere abrir los cursos de formación. Lo público, para lo público.

ATENTAN CONTRA EL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO Y CULTURAL

La mal llamada Ley de Libertad Educativa es un ataque gravísimo al Valenciano y sus hablantes. Es una norma pensada desde el odio lingüístico que arrincona el Valenciano y la sitúa como una lengua de segunda. Solo así se entiende que la norma plantee que, en las zonas de predominio lingüístico castellano, el número de horas de Inglés pueda ser superior a las de Valenciano. O que un C1 conseguido con un Notable en Bachillerato sea mérito lingüístico suficiente para impartir clases en una lengua oficial pero minorizada, con una dificultad creciente para tener visibilidad en los espacios cotidianos y despreciada por la administración que tendría que potenciarla. La libertad educativa del PP y Vox es la libertad para aplastar al débil y fortalecer al poderoso.

REFUERZAN LA RELIGIÓN CATÓLICA Y EL PODER DEL ARZOBISPADO EN LOS CENTROS

El nuevo currículum tramitado de urgencia por el nuevo gobierno vuelve a reforzar la religión católica, reduciendo el tiempo lectivo de Valores Ético y Cívicos y ofreciendo a los alumnos que no la quieran cursar una asignatura, Atención Educativa, vacía de contenido y en la que por ley los docentes no pueden enseñar, ni los alumnos aprender.

La asignatura de Religión no deja de ser una anomalía democrática que responde a la vinculación de la Iglesia católica española con la historia reciente más oscura de este país. La religión debe salir de las aulas y el arzobispado tiene que dejar de ser una empresa con vía libre para diseñar currículum educativos y contratar y colocar profesores.

DESPRECIAN LA LABOR DOCENTE Y UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS

El conseller de Educación ha llegado a catalogar a los docentes como “grasa” sobrante de la administración. En esa línea de desprecio se ha dedicado a imposibilitar nuestra labor en las aulas gracias a un inicio de curso caótico con más de 14.000 profesores viviendo en la incertidumbre continua ante los innumerables errores en las adjudicaciones. Lejos de mejorar, el nuevo curso parece que aumenta la inseguridad laboral relacionada con los dos concursos de traslados paralizados por la administración. La falta de transparencia y la inexistencia de un calendario claro y viable hará que miles de docentes no sepan sus condiciones de trabajo hasta después del arranque del nuevo año académico.  

Por si fuera poco las plazas ofertadas para el nuevo concurso oposición en secundaria son ridículas y los compañeros que aprueben vuelven a estar bajo la lupa de un cuerpo de inspectores que ha sido reforzado en número y funciones inquisitoriales. Ellos serán los que tengan la última palabra también cuando se renueven los equipos directivos de los centros. Los claustros pierden en democracia y autonomía y la figura del director se vuelve a equiparar a la de un inspector más, un apéndice del conseller de turno.

INSULTAN LA MEMORIA ANTIFASCISTA Y FOMENTAN LA PERSECUCIÓN DEL PROFESORADO

La infame Ley de Concordia aprobada en Les Corts es un manual de libro del revisionismo histórico más rancio y hace peligrar los proyectos memorialistas desarrollados en los institutos valencianos. La introducción progresiva de la memoria democrática en el currículum educativo ha llegado con décadas de retraso y no se va a parar: seguiremos enseñando la memoria silenciada.

Anuncian que van a reforzar la vigilancia en las aulas y convertir al cuerpo de inspectores en unos nuevos guardianes de la moral. Mientras esa amenaza se concreta llaman a la censura de material escolar, quieren paralizar la educación de género e impulsan a organizaciones ultras como ECA o Hablamos Español para señalar a los docentes. Por pintar un mural en homenaje a Fermín Muguruza sientan a un equipo directivo en el banquillo, mientras, miran para otro lado cuando las fachadas de institutos y colegios valencianos se llenan de esvásticas y proclamas antifeministas y homófobas. El discurso del odio no se persigue: es lanzado por los mismos que deberían perseguirlo.

Ante esta declaración de guerra contra la escuela pública, la sección de enseñanza de CGT- País Valencià anima a la comunidad educativa a hacer un frente común que ponga freno a la destrucción de un derecho básico para la ciudadanía: una educación de calidad que combata la ignorancia y el discurso del odio que campa a sus anchas por el País Valencia a lomos de esta conselleria josenatoniana y ultraliberal.

RAZONES PARA LA LUCHA SOBRAN. SÚMATE Y PARTICIPA.

Secció sindical d´ensenyament de CGT