Home / Mar / CGT denuncia la política laboral marítima.

CGT denuncia la política laboral marítima.

CGT denuncia la política laboral

marítima que ha representat la destrucció de més del 30% de l’ocupació en el sector, i llança una Campanya «En defensa de

l’ocupació i de les professions marítimes»

- Dels 78.100 cotitzadors al Règim Especial del Mar (REM) que

teníem en el 2001, avui solament queden 62.000, és a dir 20,5% menys.
- Alhora, centenars de professionals de la Mar no troben

embarcament en el nostre País
València, 22 de novembre de 2011.

La CGT ha dirigit sengles cartes al Ministre

de Treball, a la Secretària d’Ocupació i a la Defensora del poble, en les quals es denuncia que pràcticament totes les

ocupacions marítimes es cataloguen com de difícil cobertura (Resolució 30 de Setembre de 2011 – BOE 253 de 20/10/11), quan

la realitat de l’ocupació en el sector és de creixent atur i de serioses dificultats per a quasi totes les professions

marítimes per a trobar treball.

CGT, igual que altres Organitzacions sindicals i professionals marítimes,

considerem que aquesta Resolució és un factor de precarització del sector mar, mentre significa l’acceptar contractacions

quines, a més de no comptar amb la suficient qualificació experiència professional, constitueixen pràctiques de dúmping

social i factor de depreciació del preu de la mà d’obra, disminuint significativament els costos de producció dels

empresaris i augmentant la productivitat per l’explotació o sobre explotació d’aquesta mà d’obra.
Així mateix

denunciem aquesta situació, com una pràctica contrària al nostre ordenament laboral en matèria de contractació, Estatut

dels Treballadors, bé siguen treballadors/es autòctons o migrants, igual que contraria a la Directiva de desplaçament

referent a contractacions comunitàries.
El Sector Mar ha perdut 13.153 afiliats a aquest règim especial del Mar de la

Seguretat Social (REM), des del 2001 al 2010, sent a data d’avui (dades estadístiques de setembre de 2011) el diferencial

negatiu d’afiliació al REM en més de 16.000 persones. Si partim de la dada de 2001 (78.000 afilats al REM), en aquests 10

últims anys han desaparegut del REM prop del 21% dels cotitzadors. Si a aquesta xifra afegim l’atur existent, estaríem

parlant d’una destrucció d’ocupació molt superior al 30% en tot el sector marítim – portuari.

Avui, amb unes

xifres d’atur superiors als 5 milions, resulta absolutament inacceptable i socialment inadmissible, que totes les

professions marítimes estiguen catalogades com de difícil cobertura, donant a entendre que pràcticament no existeix

desocupació en el sector, configurant una falsa realitat sobre la situació laboral i professional de la gent de mar, i

abocant-los a l’abandó de la seua professió.
Per tant des de la Confederació General del Treball, organització

sindical representativa en el Sector de la Marina Mercant, reclamem que des de la responsabilitat que exerceixen Ministre de

Treball, Secretària d’Ocupació i Defensora del Poble, i en l’exercici de les seues competències, prenguen les mesures

oportunes per a corregir la situació actual i així, com a primer pas és necessari que totes les professions marítimes

desapareixen del denominat catàleg, cercant la recol·locació de tots els professionals parats i podent ser la Marina

Mercant de font d’ocupació per als companys d’altres sectors marítims com la Pesca, afectada també per una permanent

reducció de bucs i embarcacions.

Des de la CGT hem engegat una Campanya «En defensa de l’ocupació i de les

professions marítimes» a fi d’animar als treballadors i treballadores de la mar, a les organitzacions sindicals i

professionals d’aquest àmbit, a tots aquells afectats pel que ací denunciem al fet que facen arribar la seua protesta a

l’administració. Per a açò hem posat dues plataformes d’enviament de Cartes a la disposició de qui vulga, animant no

solament a la participació sinó al fet que facen seua la campanya.

CGT Sector Mar i Ports