CGT denuncia la falta de personal funcionari en la Generalitat Valenciana

Les treballadores de la Generalitat Valenciana, i la societat per a la qual treballem, continuem patint una endogàmica falta de personal en els centres i serveis autonòmics. La situació, lluny de millorar, veiem com va empitjorant amb el pas dels anys.

En l’actualitat la situació és la següent: comptem amb una Relació de Llocs de treball (RLLT) obsoleta i insuficient aprovada de manera discrecional i que no s’ajusta a les necessitats reals d’una administració de qualitat que puga donar respostes eficients a la ciutadania, plantilles envellides (que es jubilaran de manera massiva en els pròxims 5 anys), successives lleis regressives que han minvat les plantilles, els anomenats plans d’estabilització derivats de la Llei 20/2021 per a reduir la temporalitat en la Generalitat Valenciana han creat inseguretat jurídica al personal, previsió de començar a cessar personal interí en complir-se els tres anys del nomenament…

Així mateix, la mobilitat voluntària del personal es deu, en molts casos, a les males condicions laborals en els llocs de treball amb escassa remuneració respecte a altres administracions, a l’alta càrrega de treball, riscos psicosocials i als pobres plans d’estabilització.

La burocratització digital no està suposant una menor càrrega de treball, al contrari, està provocant que el personal funcionari invertisca major temps en tasques administratives en detriment de les pròpies funcions tècniques, la qual cosa comporta a un incompliment, per part de l’administració, en els procediments de terminis, generant situacions d’estrés que deriven en baixes mèdiques del personal. Per no parlar d’uns equips i mitjans informàtics antiquats restant eficiència als serveis públics, un argument que afavoreix el perill de la privatització dels serveis públics.

Els llocs que s’estan cobrint amb els Programes d’Ocupació Temporal s’ha evidenciat que són estructurals i necessaris. La resposta de l’administració a aquest tema va dirigida a una renovació per 3 mesos; situació que provoca inestabilitat en el personal, portant-los a plantejaments vitals com ara o tornar a activar-se en les borses d’ocupació o conciliar la vida familiar i personal. Evidenciant-se, novament, que la RLLT no és suficient ni real.

Les mesures per a la conciliació són indispensables per a una administració altament feminitzada, encarregada, en la seua majoria, de sostindre les cures. Aquest dret de reducció d’hores efectives de treball no es té en compte a l’hora d’augmentar el personal ni redistribuir la càrrega de treball.

Pel que des de la Secció Sindical de CGT Generalitat Valenciana EXIGIM SOLUCIONS IMMEDIATES com són:

– Impulsar la reivindicació d’una RLLT (Relació de Llocs de treball) justa i adequada a la càrrega de treball que, com a empleades i empleats públics, suportem en el nostre dia a dia.

– Eliminació de la taxa de reposició, amb Ofertes d’Ocupació Pública (OPE’s) en les quals s’oferisquen TOTES LES VACANTS, i no engrunes, amb convocatòries multitudinàries per a unes poques places, amb les despeses que suposa de reserva d’aules, personal controlador, impressió d’exàmens, etc.

– Jornada laboral de 30 hores, sense reducció salarial, per a complir amb la conciliació familiar i personal.

– Planificació i gestió adequada dels recursos humans, respectant les funcions pròpies de cada grup i categoria.

– Avaluació de riscos psicosocials periòdica, i esmena de les deficiències per a la prevenció de IT’s (Incapacitats Temporals).

Creació de llocs de treball públic, pressupostàriament més eficient que l’externalització al sector privat.