Acord del Comité d’empresa d’EMT València per a acceptar l’ERTO.

Després d’unes dures negociacions, que van començar el passat 23 de Març, el Comité d’empresa d’EMT València ha decidit per unanimitat arribar a un acord amb la direcció per a presentar un ERTO per força major. La secció sindical de CGT, després de la consulta a la seua afiliació i l’ingrés hospitalari d’un treballador, a més de la posada en quarantena d’altres quatre treballadors, ha decidit donar el vistiplau a aquest pacte.

L’afiliació de CGT en l’EMT, coneixedora en tot moment de l’estat les negociacions, ha sigut partícip de les propostes dels representants de l’organització anarcosindicalista i ha decidit acceptar l’acord pel qual es passa de la proposta de l’empresa, que consistia a cobrir el 85% del salari dels afectats/des, rebaixar el salari un 10%, llevar el complement d’empresa, plantejar despenges salarials i continuar carregant a esquena de la plantilla la falta d’oferta de servei, alhora que no assumia els compromisos adquirits en el preacord de conveni, al fet que l’empresa, amb aquest acord, complementarà fins al 100% del salari base, prima fixa i antiguitat, no repercutint l’afectació de l’ERTO en l’abonament de les pagues extra, percebent-les al 100%, l’afectació serà de caràcter voluntari, podent ser pel període complet o per setmanes, a més l’empresa es compromet al manteniment de l’ocupació des de la data de finalització de l’expedient que serà el 10 de Maig o quan finalitze l’estat d’alarma, no podent-se realitzar extincions de contracte ni acomiadaments. També s’ha acceptat per part d’EMT València la vigència, íntegrament, del preacord de conveni acordat el 13 de març i que una vegada finalitzat l’ERTO, es recuperarà el cobrament del 100% del complement d’empresa.

Des de la secció sindical de CGT també destaquen que els llocs d’Alta Direcció i Nivells Salarials 1 a 3 del Grup Professional de Direcció no es veuran afectats per l’ERTO, però sí que se’ls aplicarà una reducció salarial, durant tot el període d’aplicació de l’expedient, que anirà en benefici dels treballadors/es en situació més precària.

Els membres de CGT en el comité d’empresa s’ofereixen com a voluntaris/as per a ser part de l’ERTO i evitar la menor afectació per a la resta de companys/es. Amb aquest acord es pretén ajustar la plantilla a l’Ordre TMA/306/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei 10/2020 i ajustar els excedents del taller per protocol de prevenció, ja que hi ha un company a l’hospital i quatre en quarentena.

Acuerdo del Comité de empresa de EMT València para aceptar el ERTE

Después de unas duras negociaciones, que comenzaron el pasado 23 de Marzo, el Comité de empresa de EMT València ha decidido por unanimidad llegar a un acuerdo con la dirección para presentar un ERTE por fuerza mayor. La sección sindical de CGT, tras la consulta a su afiliación y el ingreso hospitalario de un trabajador, además de la puesta en cuarentena de otros cuatro trabajadores, ha decidido dar el visto bueno a este pacto.

La afiliación de CGT en la EMT, conocedora en todo momento del estado las negociaciones, ha sido partícipe de las propuestas de los representantes de la organización anarcosindicalista y ha decidido aceptar el acuerdo por el que se pasa de la propuesta de la empresa, que consistía en cubrir el 85% del salario de los/as afectados/as, rebajar el salario un 10%, quitar el complemento de empresa, plantear descuelgues salariales y seguir cargando a espaldas de la plantilla la falta de oferta de servicio, a la vez que no asumía los compromisos adquiridos en el preacuerdo de convenio, a que la empresa, con este acuerdo, complementará hasta el 100% del salario base, prima fija y antigüedad, no repercutiendo la afectación del ERTE en el abono de las pagas extra, percibiéndolas al 100%, la afectación será de carácter voluntario, pudiendo ser por el periodo completo o por semanas, además la empresa se compromete al mantenimiento del empleo desde la fecha de finalización del expediente que será el 10 de Mayo o cuando finalice el estado de alarma, no pudiéndose realizar extinciones de contrato ni despidos. También se ha aceptado por parte de EMT València la vigencia, en su totalidad, del preacuerdo de convenio acordado el 13 de marzo y que una vez finalizado el ERTE, se recuperará el cobro del 100% del complemento de empresa.

Desde la sección sindical de CGT también destacan que los puestos de Alta Dirección y Niveles Salariales 1 a 3 del Grupo Profesional de Dirección no se verán afectados por el ERTE, pero sí que se les aplicará una reducción salarial, durante todo el periodo de aplicación del expediente, que irá en beneficio de los trabajadores/as en situación más precaria.

Los miembros de CGT en el comité de empresa se ofrecen como voluntarios/as para ser parte del ERTE y evitar la menor afectación para el resto de compañeros/as. Con este acuerdo se pretende ajustar la plantilla a la Orden TMA/306/2020 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020 y ajustar los excedentes del taller por protocolo de prevención, ya que hay un compañero en el hospital y cuatro en cuarentena.