La Secció Sindical de CGT-Greenmed denuncia la pràctica il·legal de no respectar les vacances dels treballadors fixos discontinus

L’empresa citrícola valenciana Greenmed SL s’ha vist obligada, després de la demanda duta a terme pels serveis jurídics de la Confederació General del Treball del País Valencià, a posar punt final a una pràctica il·legal referent al gaudi de les vacances anuals que corresponen als 800 treballadors fixos discontinus que empra en el seu centre de Sollana.

La secció sindical de CGT en Greenmed Sollana ha posat sobre la taula una il·legalitat flagrant que sembla ser pràctica habitual en el fortament estacional sector citrícola.

I és que, arran del cas d’un matrimoni emprat en Greenmed al que la direcció havia denegat les vacances en Falles al·legant problemes organitzatius, s’ha evidenciat que la companyia no solament no tenia dret a rebutjar la petició de vacances pagades sinó que, és més, tant aqueixa pràctica habitual com el reglament intern amb el qual pretenia coartar el dret laboral, no responen a l’estipulat legalment.

S’ha obert el meló, així que des del passat mes de gener, que és quan es va resoldre judicialment el conflicte, Greenmed haurà de deixar de reemplaçar els dies que sol·licita la plantilla per permisos no retribuïts i d’argumentar que ‘les vacances vénen dins del salari abonat al treballador”, afirmen des de la secció sindical.

La pràctica empresarial habitual fins ara suposa una violació de, entre altres, l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors que estableix que el període de vacances anuals retribuïdes (mai inferior a 30 dies naturals) no és substituïble per compensació econòmica, que es fixarà de comú acord entre l’empresari i el treballador i que el calendari de vacances haurà de ser conegut pel treballador almenys dos mesos abans del seu gaudi.

D’aquesta manera, l’actuació sindical acaba amb el “plantejament vacacional” de Greenmed segons el qual els treballadors havien d’atenir-se a les normes internes clarament abusives. La primera d’elles que el personal que no sol·licitara vacances les cobraria en comptes de gaudir-les, la segona que quedaven exclosos per a sol·licitar vacances el mes d’agost i el període del 14 al 21 de març (Falles) i la tercera que es concediria un màxim de 15 dies laborals de vacances a l’any.

Tal com consta en el text de la demanda sindical “Crida poderosament l’atenció el fet que el treballador (demandant) en els últims 10 anys ha vingut gaudint de permisos no retribuïts durant la setmana fallera i mai ha tingut problemes organitzatius perquè l’empresa accedira a aquests permisos no retribuïts, no obstant açò, quan en lloc de sol·licitar un permís no retribuït se sol·licita el gaudi de les vacances sorgeixen tots els problemes organitzatius que mai abans s’havien manifestat”. Per si cabia algun dubte, l’organització anarcosindicalista va demostrar a més que Greenmed procedia a “la contractació a través de ETT en els períodes de la setmana fallera per a suplir als treballadors” que gaudien de permís no retribuït.

En conclusió, la Confederació insta què es respecten escrupolosament els drets laborals i, en particular, el de les vacances anuals que constitueixen abans de res un dret “que conté aspectes imperatius i indisponibles”.