9 de cada 10 assalariats es beneficiarien de la reducció de la jornada legal

  • 12,9 milions de persones assalariades del sector privat.
  • La reducció de la jornada laboral afectaria més intensament els homes assalariats a temps complet al sector privat (93,2%) que les dones en aquesta situació (82,1%).
  • La reducció de la jornada laboral beneficiaria més els indefinits temps complet, que en un 89,4% tenen jornades pactades de més de 37,5 hores, que els temporals a temps complet, dels quals es veurien afectats un 83, 1%
  • La indústria i la construcció serien els sectors amb més percentatge de treballadors beneficiats, prop del 98%.

A partir de les microdades de l’EPA del tercer trimestre del 2023, es pot aproximar la xifra de població assalariada que es veuria beneficiada per la reducció de la jornada legal màxima a 37,5 hores. S’han exclòs de l’anàlisi als assalariats del sector públic, que ja tenen plantejada la seva estratègia de reducció de la jornada laboral amb un horitzó de 35 hores setmanals, i on el 83% té pactada una jornada setmanal igual o inferior a 37,5 hores.

Les conclusions principals d’aquest treball són:

El 88,7% de la població assalariada a temps complet del sector privat té pactades jornades superiors a 37,5 hores i se’n veuria beneficiada per la reducció. Només un 40% dels contractes indefinits signats són a jornada completa.

La reducció de la jornada laboral afectaria més intensament els homes assalariats a temps complet al sector privat (93,2%) que les dones en aquesta situació (82,1%).

La reducció de la jornada laboral beneficiaria més els indefinits a temps complet, que en un 89,4% tenen jornades pactades de més de 37,5 hores, que els temporals a temps complet, dels quals es veurien afectats un 83, 1%.

La indústria i la construcció serien els sectors amb més percentatge de treballadors beneficiats, prop d’un 98%. Andalusia i el País Basc, amb un 84,9% i un 83,2% de treballadors a temps complet beneficiats, serien les CCAA amb menor percentatge de beneficiats.

Per a la CGT la pujada de l’SMI, l’enduriment de l’acomiadament, la vigilància del contracte fix discontinu i la reducció de la jornada laboral han de ser els protagonistes per millorar la feina i les condicions dels treballadors.