Home / Actualitat / La CGT davant la situació del Mercat de Treball i l’EPA del 1er Trimestre 2014

La CGT davant la situació del Mercat de Treball i l’EPA del 1er Trimestre 2014

20140501 mani 1 maig cgt vcia cris (70)_800x443CGT ES PREGUNTA I LI PLANTEJA A LA SOCIETAT, de quina recuperació parlen govern i empresaris, davant un mercat de treball que destrueix diàriament 2000 llocs de treball i més de 500.000 persones que “s’han donat de baixa” del mercat de treball per desesperació i emigració? .

L’EPA del primer trimestre del 2014 ens mostra el desastre que tenim els treballadors i treballadores des de fa 6 anys , data de l’inici de l’estafa social, que ells anomenen crisi, per obra i desgràcia de lleis d’impunitat per als empresaris, rics i poderosos (la Reforma Laboral, la Reforma de les Pensions, etc).

La desolació del mercat de treball a l’Estat espanyol és patètica:

- Es destrueix ocupació a 184.600 persones en aquest trimestre, alhora que més de 187.000 persones abandonen la població activa i, en conseqüència, l’atur baixa en 2.300 persones.

- Però en disminuir la població activa, la població ocupada cau fins al nivell més baix conegut des del 2002. Només estan amb treball 16.950.600 persones i, per tant, la taxa d’atur augmenta tres dècimes, el 25,93%.

- En els tres últims trimestres que ha crescut el PIB (suposadament hem sortit de la recessió) s’han destruït 210.000 llocs de treball i l’ocupació que es destrueix és fix i a jornada completa. La contractació indefinida torna a caure un 1,2%, mentre que la contractació temporal augmenta, situant la taxa de temporalitat en el 27,1%.

- L’ocupació a temps complet només aquest trimestre ha baixat en 176.800 persones, mentre que l’augment de la contractació a temps parcial continua incrementant en 7.800 persones, situant-se ja en el 16,2% de tota la contractació.

- L’atur juvenil, encara amb l’exili obligatori de milers i milers de joves, ha augmentat en sis dècimes en aquest trimestre, situant-se en el 54,88%.

- El drama augmenta i augmenta: gairebé 2 milions de llars tenen tots els seus membres aturats i l’atur de llarga durada ja suposa més de 3,4 milions i l’empobriment absolut arriba a gairebé 800.000 persones que no reben cap tipus de prestació.

- La cobertura per prestacions d’atur només arriben al 32,5% dels 5.935.359 aturats i aturades , la qual cosa significa que hi ha 3.997.656 persones que no perceben prestacions per desocupació.

Per a CGT les sortides a aquesta “estafa -crisi” no poden ser tornar als anys 50 del segle passat : emigració, fam, manca de llibertat i de justícia social. Aquí ens estan portant governants i empresaris.

Per a CGT només hi ha un camí: el Repartiment del Treball i de la Riquesa, i aquest camí només ho garanteix la lluita, al carrer i a les empreses.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal


CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL ( CGT )

 


 

La situación del Mercado de Trabajo y la EPA del I Trimestre 2014

CGT SE PREGUNTA Y LE PLANTEA A LA SOCIEDAD, ¿De qué recuperación hablan gobierno y empresarios, ante un mercado de trabajo que destruye a diario 2000 empleos y más de 500.000 personas se” han dado de baja” del mercado de trabajo por desesperación y emigración?

La EPA del primer trimestre del 2014 nos muestra el desastre que tenemos los trabajadores y trabajadoras desde hace 6 años, fecha del inicio de la estafa social, que ellos llaman crisis, por obra y desgracia de leyes de impunidad para los empresarios, ricos y poderosos (la Reforma Laboral, La Reforma de las Pensiones, etc.).

La desolación del mercado de trabajo es patética:

– Se destruye empleo en 184.600 personas en este trimestre, a la vez que más de 187.000 personas abandonan la población activa y, en consecuencia, el paro baja en 2.300 personas. Pero al disminuir la población activa, la población ocupada cae hasta el nivel más bajo conocido desde el 2002. Solamente están con trabajo 16.950.600 personas y, por lo tanto, la tasa de paro aumenta tres décimas, el 25,93%.

– En los tres últimos trimestres que ha crecido el PIB (supuestamente hemos salido de la recesión) se han destruido 210.000 puestos de trabajo y el empleo que se destruye es fijo y a jornada completa. La contratación indefinida vuelve a caer un 1,2%, mientras que la contratación temporal aumenta, situando la tasa de temporalidad en el 27,1%.

El empleo a tiempo completo solamente este trimestre ha descendido en 176.800 personas, mientras que el aumento de la contratación a tiempo parcial sigue incrementándose en 7.800 personas, situándose ya en el 16,2% de toda la contratación.

El paro juvenil, aún con el exilio obligatorio de miles y miles de jóvenes, ha aumentado en

seis décimas en este trimestre, situándose en el 54,88%.

– El drama aumenta y aumenta: casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros

parados y el paro de larga duración ya supone más de 3,4 millones y el empobrecimiento

absoluto llega a casi 800.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación.

– La cobertura por prestaciones de desempleo solamente llegan al 32,5% de los 5.935.359

parados y paradas, lo cual significa que hay 3.997.656 personas que no perciben prestaciones por desempleo.

Para CGT las salidas a esta “estafa-crisis” no pueden ser volver a los años 50 del siglo pasado: emigración, hambre, falta de libertad y de justicia social. Ahí nos están llevando gobernantes y empresarios.

Para CGT sólo hay un camino: el Reparto del Trabajo y de la Riqueza, y este camino sólo lo garantiza la lucha, en la calle y en las empresas.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)