Home / Acció Social / CGT contra la repressió de les llibertats sexuals.

CGT contra la repressió de les llibertats sexuals.


La CGT entén que la llibertat de les persones passa per triar

lliurement la seva maternitat o paternitat i la seva orientació sexual. En un estat que es diu de dret, ens preguntem qui té

aquests drets.

Les persones dissidents sexualment del Partit Patriarcal, i en particular les dones seguim sofrint

la violència masclista i heterosexista institucional cada dia. L’últim atac directe, la recent denegació formal per part

del govern del PP al dret a la reproducció assistida a totes aquelles dones que no vagin acompanyades al tractament d’una

parella masculina estable (són necessaris almenys 12 mesos d’intents reiterats amb el mateix home). Amb aquesta mesura, el

govern del PP vulnera directament l’article 14 de la Constitució i supedita, novament, l’accés a drets per part de les

dones a la companyia d’un home. Imposa models de famílies heteropatriarcals i discrimina a qui conformen famílies

diverses.

Això amb l’agreujant

que fa tot just unes setmanes el Tribunal Superior de Justícia d’Astúries ha dictat sentència a favor d’una parella de

dones lesbianes a les quals el Govern del Principat va denegar la continuació del tractament de fertilitat una vegada

iniciat, per les mateixes raons que ara argumenta el PP. En un cas de clara lesbofòbia institucional, i havent sentenciat

el TSJA que hi ha hagut discriminació i que es vulnera l’article 14 de la Constitució, el Govern del PP no només ha desoït

a les múltiples entitats i associacions que li han fet arribar els seus arguments perquè no imposés la mesura, sinó que

realitza una acte deliberat de desobediència cap al TSJA. Máxim quan aquest, en la pròpia sentència, dictamina que

interposarà demanda cap a qui la incompleixi. Així mostra el seu respecte cap a les institucions de justícia aquest govern.

Així no escolta deliberadament als agents socials. I així malversa recursos econòmics i humans en ficar-se en plets per

aferrar-se a les seves més interioritzades fòbies i imposar els seus models de vida, sexualitat i família.

I no oblidem l’avantprojecte de Llei de

Corresponsabilitat Parental, la custòdia compartida imposada pel jutjat: fins i tot encara que els progenitors no vulguin,

si el jutge o jutgessa ho considera convenient, tenen dret a imposar-la. Una altra atrocitat més, sense respectar els

acords entre les persones afectades.

Des de CGT condemnem el terrorisme d’estat que el PP ens està imposant: repressió, repressió i més

repressió. Per sortir al carrer pacíficament, per exigir els nostres drets “constitucionals”, per demanar que a les dones

se’ns tracti igual que als homes. 

No oblidem mai que els avanços es van aconseguir lluitant. Seguim amb això.

 Secretariat Permanent 
Comitè Confederal

CGT
——————————————————————————————–

 La CGT contra la represión de las libertades

sexuales.

La CGT entiende que la libertad de

las personas pasa por elegir libremente su maternidad o paternidad y su orientación sexual. En un estado que se llama de

derecho, nos preguntamos quién tiene esos derechos.

Las personas disidentes sexualmente del Partido Patriarcal, y en particular

las mujeres seguimos sufriendo la violencia machista y heterosexista institucional cada día. El último ataque directo, la

reciente denegación formal por parte del gobierno del PP al derecho a la reproducción asistida a todas aquellas mujeres que

no vayan acompañadas al tratamiento de una pareja varón estable (son necesarios al menos 12 meses de intentos reiterados con

el mismo hombre). Con esta medida, el gobierno del PP vulnera directamente el artículo 14 de la Constitución y supedita,

nuevamente, el acceso a derechos por parte de las mujeres a la compañía de un varón. Impone modelos de familias

heteropatriarcales y discrimina a quienes conforman familias diversas.

Ello con el agravante de que hace apenas unas semanas el Tribunal Superior

de Justicia de Asturias ha dictado sentencia a favor de una pareja de mujeres lesbianas a las que el Gobierno del Principado

denegó la continuación del tratamiento de fertilidad una vez iniciado, por las mismas razones que ahora argumenta el PP. En

un caso de clara lesbofobia institucional, y habiendo sentenciado el TSJA que ha habido discriminación y que se vulnera el

artículo 14 de la Constitución, el Gobierno del PP no sólo ha desoído a las múltiples entidades y asociaciones que le han

hecho llegar sus argumentos para que no impusiera la medida, sino que realiza una acto deliberado de desobediencia hacia el

TSJA. Máxime cuando éste, en la propia sentencia, dictamina que interpondrá demanda hacia quien la incumpla. Así muestra su

respeto hacia las instituciones de justicia este gobierno. Así desoye deliberadamente a los agentes sociales. Y así

despilfarra recursos económicos y humanos en meterse, a sabiendas, en pleitos por aferrarse a sus más interiorizadas fobias e

imponer sus modelos de vida, sexualidad y familia.

Y no olvidemos el anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental, la custodia compartida impuesta

por el Juzgado: incluso aunque los progenitores no quieran, si el juez o jueza lo considera conveniente, tienen derecho a

imponerla. Otra atrocidad más, sin respetar los acuerdos entre las personas afectadas.

Desde CGT condenamos el terrorismo de estado que el

PP nos está imponiendo: represión, represión y más represión. Por salir a la calle pacíficamente, por exigir nuestros

derechos “constitucionales”, por pedir que a las mujeres se nos trate igual que a los hombres.


No olvidemos nunca que los avances se consiguieron

luchando. Sigamos con ello.


Secretariado Permanente

Comité Confederal

CGT

<!–[if !mso]>st1:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>